24.07.2019


Hadi salak demeyeyim ama belli baz? durgun taraflar?m varsa kahraman olmak için haz?r?m demektir... Amerikan 'comics' dergilerindeki karakterlerle ilgilenmem ve pek ho?lanmam da. Kendilerinden genellikle Hollywood taraf?ndan filme çekilince haberim olur. Çizgi dünyalar?nda nas?llar bilemem ama beyazperdede gördü?üm kadar?yla bu süper güçlü kahramanlar?n birço?u saf, sakar ve çocukluklar? problemli insanlar. 'Supermen',
'Örümcek-Adam', 'Hulk'... ?lk akl?ma gelen bunlar ve hepsinin de kahramanl?k yapmad?klar? zaman, sosyal hayatta sorunlar? var. Utangaçlar, ileti?im ve uyum s?k?nt?s? çekiyorlar ve hatta çevreleri taraf?ndan alay konusu oluyorlar. Kim bilir, vard?r bir hikmeti. Belki de sokaktaki s?radan insanlara 'i?te kahramanlar sizin içinizden ç?k?yor' mesaj? veriliyordur. T?pk? popstar yar??malar?n?n pompalamak istedi?i gibi... Fakat ne kadar s?radan ve hatta durgun ak?ll? olursak olal?m adamda ?ans da laz?m. ?imdi 'Spider-Man'i gerçek hayatta örümcek sokmam?? olsa ve o da örümcekle genetik düzeyde birle?memi? olsayd? 'Örümcek-Adam' olamayacak, sadece sokuldu?uyla kalacakt?...
?rdeleme ve saptamalar bir yana, fantastik çizgi roman dünyas?, hayal edebilen insanlara sunulmu? en güzel hediyelerden birisi. Kendimi bu sihirli karelerin aras?na at?p kaybolabilirim ve Örümcek-Adam'?n yapt?klar?n?n benzerini ben de pekâlâ yapabilirim. Mesela Tespih Adam olabilirim. Ne?.. Bir tespihböce?i taraf?ndan ?s?r?l?r ve baz? güçler kazan?r?m. Kavga, çat??ma, polis, miting, kamera, mafya, maganda gibi ?eyler görür görmez yusyuvarlak olurum ve ortamdan döne döne uzakla??r?m... Diyelim ki k?? yakla?t???nda kendimi bir kalorifer böce?ine ?s?rtarak Kaloriferman olabilirim. Bu böce?in genlerini kendime al?p s?cak ortamlar? koklayarak bulma ve so?uk havalarda kalorifere yap??ma gücü sayesinde k??? s?cac?k geçirebilirim. A?ustosböce?i ?s?r?r beni mesela. Yava? yava? vur patlas?n çal oynas?n adam?na dönü?ürüm. Clubber olurum ve Laila'larda Reyna'larda fink atar?m. Çözüm önermeden, çare bulmadan, hiçbir ?ey üretmeden sadece konu?urum ya da... Ele?tiririm, burun k?v?r?r?m, i?kembeden sallar?m. C?r c?r c?r, c?r c?r da c?r c?r... Hepimizi sivrisinek ?s?r?r ama hiç kimse onunla genetik düzeyde kayna?maz. Ben kayna??r?m ve ne olurum? Hortumman...
Hangi böcek taraf?ndan ?s?r?ld???m? yazmaya bile gerek görmüyorum burada. Peki ya k?rkayak taraf?ndan ?s?r?lsam hangi kahraman olurum? Her türlü aya?? yapar, entrika çevirir, ba?kalar?n?n s?rt?na basarak yükselir, çamur atar iz b?rak?r?m. Ayak oyunlar? kahraman?; K?rkayakman! Bunlar?n hepsine tamam da sadece bir tek böcek taraf?ndan ?s?r?lmak istemem. Çekirge! Hadi bir ola?anüstü kurultayda y?rtt?m diyelim. Sonra seçimlerde ba?ar?s?z oldum yine z?plad?m. Sonraki kurultayda yine s?çrad?m. Derken muhalifleri sindirdim ve bir kez daha z?plad?m...
E, kaç oldu? Bu ülkenin çekirgeleri de bir ba?ka, durmadan z?pl?yorlar ama yakaland?klar? yok...