21.09.2019


'Gözde Çift' olarak sinemalar?m?za dü?en 'America's Sweethearts' filmini izledi?iniz esnadaki ruh halinize göre ya be?enirsiniz ya da be?enmezsiniz...
Tüm dünyadaki sinema endüstrileri gibi Hollywood'un da asla kendini kurtaramad??? 'kli?e çift' olgusu çevresinde dönen ve 'boyal? sineman?n' ele?tirisini yapmaya kalk??madan 'birazc?k' alay etmekle yetinen hafif ve e?lenceli bir film 'Gözde Çift'... Bu tür Hollywood filmlerini tan?mlayabilmek için ne zamand?r s?k?nt? içindeydim. ??in yoksa bir araba kelime kullan... Hafif ve e?lenceli Amerikan filmi... Hollywood seyirli?i... ?çi bo? ama yald?zl? bir melodram... Daha önce ba?kas? kulland? m? bilmiyorum ama ben bundan böyle boyal? bas?n terimine atfen 'boyal? sinema' olarak anaca??m kendisini... 'Gözde Çift' ekibi de yemek yedikleri kaba pislememeye çal??arak, sanki aile içinde e?lenip 'geyik yapar' tavr?yla boyal? sinemay? tehlikesiz s?n?rlar içinde sevimlice hicvetmi?ler, bu sayede de hem patronlar?nca kara listeye al?nmam??lar hem de has?lat? do?rultmu?lar. Asl?nda çok tan?d?k... Çevrenize bak?n, bulunduklar? konfor alan?n? korumak için sistemle bar???k ya?ayarak ?ebekle?meyi tercih eden ve 'makbul adam' s?fat?yla kabul gören bir sürü insan göreceksiniz...
Bugün özellikle televizyon sektöründe alm?? ba??n? giden popülizm ve halk dalkavuklu?u örne?inin daha masum benzerleri sinema alan?nda da ya?anm??t?. Ne? Kli?e çiftler... Annelerimizden babalar?m?zdan hat?rlayal?m bakal?m. Hatta kendimizden... Halk baz? erkek ve kad?n oyuncular? birbirine yak??t?r?rd?. E, yap?mc?lar da bu haz?r reyting ve gi?e has?lat?n? tabii ki göz ard? etmezler ve ayn? oyuncular? kar?koca gibi farkl? filmlerde durmadan bir araya getirirlerdi. Ben mesela, uzun süre Hülya Koçyi?it ile Kartal Tibet'in, Türkan ?oray ile Ediz Hun'un, Vahi Öz'le Mualla Sürer'in gerçek ya?amda da evli olduklar?n? zannettim. Cüneyt Ark?n'la Aytekin Akkaya'n?n ve ?brahim Tatl?ses'le Aydemir Akba?'?n da öyle olduklar?n? zannedecektim ki büyüdüm...
Tabii ki zaman ilerledikçe ve meseleler de?i?tikçe gözde çiftler de de?i?ti. Bundan yirmi y?l sonra bugünkü ku?a?a, kendi zamanlar?n?n gözde çiftlerini soracak olsalar alacaklar? cevaplar çok daha farkl? olurdu san?r?m. ?lk akla gelenleri sayay?m... Bülent Ecevit/ Hüsamettin Özkan... Milletvekili/K?yak maa?... Ba?bakanl?k önü /Benzin bidonu yazar kasa... Ahmet Necdet Sezer/ Anayasa... Kemal
Dervi?/ 20 milyonluk banknot... Reha Muhtar/Tacizci üfürükçü... Kuru fasulye/Pilav... Memur/Ay?n 15'i... Ay?n 16's?/Bo? cüzdan... Ak?ll? bomba /Sivil hedef... Fenerbahçe/ Kestane... Galatasaray/ Kestane ?ekeri (5 adet)... Kaleci Fevzi/Havadan gelen yumu?ak ?ut...