26.08.2019

B?R? B?ZE DOKUNUYOR


Geçen haftaki yaz?da 102 milyon yar??mas?ndan
bahsetmi?tik... Ama o zaman 'Dokun Bana' adl? sözde yar??ma program? henüz gözümüze ili?memi?ti. Bir hayvan?n vücuduna yap???k ya?ayan simbiyoz canl?lar gibi, hayatlar?n?n bir dönemini stüdyodaki arabaya yap???k olarak geçiren yar??mac?lar?n ibret verici görüntüleri, bedava mal kazanma h?rs? ve e?ya feti?izminin medya pompalamas?yla nerelere geldi?inin ac?nas? bir örne?i olarak ekranlardaki yerini ald?. Benzer görüntüleri ba?ka alanlarda da her an ya?ayabiliriz... Meselaaaa:
•  Herkes haz?r m? beyler?.. Arjantin'in ekonomiden sorumlu devlet bakan? burada m??..
•  Si...
•  Ekonomisi yerlerde sürünen herkes buradaysa yar??maya ba?layabiliriz.
•  Bir dakika!.. Beni bekleyin... Rah?aaan, Dervii?, daha h?zl? yürütsenize beni...
•  Çabuk lütfen!.. ?imdi arkada?lar. Yar??man?n kurallar?n? söylüyorum... Herkes ?MF binas?n?n bir yerine dokunacak ve elini çekmeden bekleyecek... Doktor kontrolünde olacaks?n?z. Elini çekmeden en uzun süre binaya yap???k kalan arkada??n ülkesi 5 milyar dolar kredi kazanacak...
??aret veriyoruuum... Ba?la!..
•  Ahh ben dayanam?yorum. B?rakaca??m...
•  Bülent!.. Dervi? dokunsun demi?tim sana. O hem genç hem sporcu... Bari iki dakika dayansayd?n...
***
•  Ee, ben Allah'?n emri peygamberin kavliyle k?z?n?za talibim efendim...
•  Ne diyeyim, k?smetse olur evlad?m. Yaln?z biliyorsun, bir k?z? elli ki?i ister biriyle evlenir...
•  Ben kendisini çok seviyorum, mutlu ederim...
•  Öyle hemen olmaz bu i?. Önce k?z? ne kadar istedi?ini görelim... Geç bakal?m içeri. Di?er adaylar?n yan?na?..
•  Nas?l?.. Ba?kalar? da m? var?..
•  Tabii var. Senden ba?ka 63 ki?i... ?imdi hepiniz k?z?n bir taraf?na dokunup bekleyeceksiniz. Elini çeken elenecek. En son kalan k?z? al?r... Düdük sesiyle ba?layacaks?n?z. Geç içeri...
***
•  Beyler, beyler... Sessiz olun fazla inlemeyin. Kaç hasta topland??..
•  243...
•  Güzel!.. Bu SSK hastanesinde bir doktor ba??na 243 hasta dü?er... ?imdi panik yapmadan sakince doktor beyin yan?na gidece?iz. Herkes onun bir yerine dokunup bekleyecek ve en son kalan 20 hasta bugün muayene olma hakk?n? kazanacak...