22.11.2019

B?R YOL F?LM?: Hhhhhhh!


Geçti?imiz cuma gününün Radikal'inde haftan?n yeni filmlerini tan?tm?? sevgili U?ur Vardan. Keyifle okudum... Yeni vizyona giren iki filmin de birer 'yol öyküsü' oldu?undan bahsediyor ve bizim sinemam?zda yap?lm?? yol filmlerinden örnekler veriyor. Ben bunlara bir de ?lyas Salman'?n çok ba?ar?l? bir oyunculuk gösterdi?i -ve haf?zam beni yan?ltm?yorsa 'Sar? Mersedes' adl? filmi de eklemek istiyorum. Gerçekten de dünya sinemas?n?n çok kulland??? ve yatay bir çizgide geçen 'yolda gitmek' temal? filmler, bizim sinemam?zda çok fazla çekilmedi. Fark?nda bile olmad???m?z içsel nedenleri olabilir. Daha evcimen bir toplum olmam?z ve pijamalar? çekip televizyon kar??s?nda oturmaya yatk?n olu?umuz, benzin fiyatlar?n?n yüksekli?i, arabalarda genellikle kasko olmamas?, bayan sürücüler, de?nekçiler, otopark mafyas?, yollardaki çukurlar, h?z kesme tümsekleri, radara yakalanma korkusu, gelin arabas? konvoylar?, ta??t büyüklü?ünde çuvallar?yla çöp toplayan adamlar, kelle koltukta turizmin kaptanlar?, çocuklar?n okulu ve daha akl?m?za gelmeyen bir sürü nedenden dolay?, içimizde bulunan 'al?p ba??n? gitmek' duygusu körelmi? olabilir...
Oysa uzay?p giden yollar, özgürlük ve kaçma duygular?n?n birer simgesidir. Nereye gidece?ini bilmeden, plan yapmadan, att???n?z her ad?mda bir önceki ad?m? unutup bir sonrakini dü?ünmeden gitmek; söylemesi kolay ve haval? bir durumdur ama öyle herkesin maças? s?kmaz. Elektrik faturas?n?,
apartman aidat?n?, kredi kart? borçlar?n?, tüm son ödeme tarihlerini, cep telefonunun haf?zas?n?, cumartesi ak?am? day?ngillere gitme sözünü, Fener-Gassaray maçlar?n? ve bütün 'Tüüh unuttum'lar? geride b?rakarak yollara dü?mek her babayi?idin harc? de?il... Üstelik yollardaki tehlikeleri de dü?ünmek gerekir. Da? ba??nda benzin biter, motor kay??? kopar, cam? aç?p ü?ütürsünüz boynunuz tutulur, sigaran?z biter, araban?n 40 bin bak?m? gelir vesaire... Yani istersiniz belki ama Haz?rkart'?n özgür k?z? kadar bile özgür olaca??n?z çok ku?kuludur. Moral bozup umut k?rmak istemem ama yine en iyisi filmler... Bir yol filmi, en az?ndan bir buçuk saat boyunca size tüm bu duygular? ya?atabilir.
Örne?in bir yol filmi projemi burada herkesle payla?abilirim. Be? arkada? arabalar?na atlay?p yola ç?karlar. Arkalar?nda b?rakt?klar? pek bir ?ey yoktur. Sadece gitmek ve ya?amak istemektedirler. Fakat birden enselerinde bir ses duyarlar. Hhhhh!.. Lanetli bir soluk, bitmek bilmeyen yap??kan bir nefes. Hhhh, hhhhh!.. Giderek pani?e kap?l?rlar. Gecenin karanl???nda pe?lerini b?rakmayan ve cehennemden gelen bir iblis onlar? içine çekmek istemektedir adeta. Hhh...
Hhhh, hhhhhh!.. Da?lara dönerler, ormana girerler, a??r akan pis derelere vururlar, gecenin yan?p sönen tehdit dolu k?z?l bak??lar?ndan kaçarlar ama pe?lerindeki soluktan kaçamazlar. Hhh, hhhh!.. Nihayet, ayd?nl?k ba?lar.
Güne?in ???klar? cesaret getirir ve ilk kez arkalar?na bakarlar...
Gördükleri ?ey birkaç tane h harfidir... Evet, h harfi... Hhhh... Hhhhh!.. Alfabenin onuncu harfi. Birkaç tanesi birle?mi?, bütün gece onlar? kovalam??t?r. Gençler birbirlerine bakarlar ve gülmeye ba?larlar. Sonra yerden ta? al?p atarak h'leri kovalarlar...
Yol filmim burda biter. Biri çeksin i?te...