21.11.2019

B?R KAHRAMAN YARATMAK


Okullar?n tatile girmesiyle birlikte bir kenarda bekletilen ve daha çok çocuklar?n ve gençlerin ilgilenece?i dü?ünülen filmler birer birer salonlara dü?meye ba?lad?. Önce E.T ve ard?ndan 'Örümcek Adam' (SpiderMan) ve 'Peter Pan Varolmayan Ülkede'... Amerikan çizgi roman kahramanlar? yine Amerikan sinemas?na geni? bir kaynak olma i?levini sürdürüyor.
Superman, Batman, Dick Tracy, Phantom ve daha birçok mürekkep kahraman?n beyazperde ile olan beraberli?i bitmeyecek gibi görünüyor... Örümcek Adam daha önce de filme çekilmi?ti ama bu sefer çok daha görkemli. Henüz sinemalara gelmeden yaratt???
polemikler ve vizyona ç?kt??? ilk hafta k?rd??? gi?e rekorlar?yla daha bir süre gündemde kalaca?a benziyor.
Asl?nda bu tür filmlerin sinemasal olarak ele?tirisini yapmak çok da anlaml? de?il. Bak?lacak parametreler bellidir ve bunlar yerli yerindeyse film de ba?ar?l? demektir. ?nsan? yormadan ve nefesler tutularak izlenmesi, görkemli resimler, ba? döndürücü bir hareket ve plastik makyajlarla görsel efektlerin titiz çal???lmas? bu tür filmlerin kendi içinde ba?ar?l? olmas? için yeterli. Tabii ki bunlar?n d???nda dolu diyaloglar ve zekice espriler, düzeyi bir anda daha da yükselten yan art?lar... Tüm bunlara bak?ld???nda Örümcek Adam filminin ba?ar?l? oldu?unu söylemekten gocunmamak gerekir.
Amerikan çizgi kahramanlar?n?n sinemaya aktar?lmas?na uzaktan bakan ve 'Adamlar ne film yapm?? be' diyen bizlerin bunun ötesinde görevleri olmas? gerekir. Ne? Kendi sinemam?z için Batman ve Spider Man benzeri kahramanlar yaratmak ve onlar? ayn? özenle beyazperdeye ta??mak... Ben ilk at?m? at?yor ve baz? kahramanlar öneriyorum. ?lgilenip ilgilenmemek sinemac?lar?m?za kalm??.
KarMan ve ÇorMan: Bir futbol federasyon ba?kan? ve onun kankas? olan teknik direktör. Karman ile Çorman yapt?klar? icraatlar ve verdikleri taktiklerle ortal??? karmakar???k eden iki kahramand?rlar.
ToraMan: Herkesin kilo verme ç?lg?nl???na kap?ld??? günümüz ortam?nda obezlerin dostu olan ve kilolar?yla bar???k ya?ayan Toraman, hayat?n? ince insanlar? ya?land?rmak ve diyet uzmanlar?yla sava?maya adam??t?r. Ayr?ca hiç yan?ndan ay?rmad??? birbuçuk dürümüyle, aniden ac?kan ?i?manlar?n yard?m?na ko?ar.
KameraMan: Haber alma özgürlü?ü ad?na kameralar?n? olur olmaz her yere sokan ve bu yüzden de her ortamda dayak yiyen ya da horlanan kamera emekçilerinin yard?m?na ko?an ayr?ks? bir kahraman... Ama bazen o da dayak yiyor.
Pi?Man: 'Elim k?r?layd? da oy vermeseydim',
'Kafam kopsayd? da evlenmeseydim', 'Dilim tutulayd? da patronla tak??masayd?m' diye sürekli pi?manl?klar içinde dola?an kahraman.
OfaMan: Ekonomik güçlükler içinde inim inim inleyen ve inletilenlerin kahraman?...