19.09.2019


Geçen hafta birkaç yerde birden okudu?um için do?rulu?unu kabul etti?im bir haber vard?. Kald? ki milletimizin profili dü?ünüldü?ünde do?ru olmas? da çok muhtemel. Ne?.. Televizyondaki Süta? reklamlar?n?n inek karakteri olan Ayraniç'in memeleri fütursuzca sergilendi?i için RTÜK'e ?ikâyette bulunulmu?... Sözü geçen reklamda, 10 numaral? formay? ta??yan Ayraniç adl? inek maç içinde kendisine do?ru gelen topa çok ??k bir ?ekilde röva?ata vuruyor ve pozisyon gere?i bacaklar? aç?ld??? için de memeleri kamu vicdan?n? rahats?z edecek biçimde halk?n ar ve hayâ duygular?n? rencide ederek ortaya ç?k?yor. Bu görüntüyü RTÜK'e ?ikâyet eden bir öküz olsayd? anlard?m. Hem sorun kalmazd? ve hem de olay?n haber de?eri olmazd?. Ama ?ikâyette bulunan bir insan olunca durumun boyutu de?i?iyor. Türklerin anla??lmaz ölçülere varan hayvan sevgisini biliyoruz da bilgisayarda canland?r?lm?? bir reklam ine?inin memelerinden bile tahrik olan zihniyeti akl?m?z alm?yor... Bunun ba?ka bir aç?klamas? yok. Söz konusu ?ikâyette bulunan ki?i Ayraniç'in memelerini müstehcen bulduysa demek ki bir ine?i seks objesi olarak hayal edebiliyor... Baz? konulardaki duyarl?l???m?z? ve toplumsal dayan??mam?z? ciddi olarak gözden geçirmek gerekiyor. Birkaç y?l önce okudu?um bir haber, 22 tane adam?n da?a kald?rd?klar? bir k?za pe? pe?e tecavüz etmeleri üzerineydi. Bu ülkede, haklar?n? aramak ya da haks?zl?klar? protesto etmek için 22 adam? bir araya çok zor toplars?n?z, de?il 22, iki ki?inin bile kavga etmeden durduklar?na rastlayamazs?n?z ama konu tecavüz olunca, ayn? amaç u?runa taze so?an demetleri gibi s?ms?k? kenetlendiklerini görürsünüz. Do?rusu çok ?a??r?yorum; birbirlerini iyi tan?malar? asla mümkün olmayan 22 tane adam bir tecavüz i?i için bir araya geliyorlar ve içlerinden bir tanesi bile itiraz etmiyor. Ayn? dayan??ma ruhunu ba?ka alanlarda da sergileyebilsek s?rt?m?z yere gelmez...
Tekrar Ayraniç'e dönersek; bu futbolcu ine?in memelerinden tahrik olabilen 22 ki?i tabii ki bulunabilir ve kendisini bir çay?rda k?st?rabilirler. RTÜK'e 'Bizi tahrik ediyor' diye inekli reklam? ?ikâyet eden zihniyetse, kim bilir daha neleri müstehcen bulabilir... Örne?in sapl? dondurma reklamlar?n?n ?ikâyet edilmedi?ini sanm?yorum, mutlaka edilmi?tir. Robot çelik, çok fingirdek bulunup, erkekleri k??k?rt?yor gerekçesi ile pekala ?ikâyete u?rayabilir. Ayn? ?ekilde bir leasing reklam?nda kar??l?kl? göbek atan patron ve muhasebecisi kim bilir kaç art niyetli kem göze hedef oluyordur. Me?rubat reklamlar?nda boy gösteren ?i?e görüntüleri ise baz?lar? taraf?ndan pekâlâ edep d??? bulunabilir. Yukar?daki 22 ki?i aras?ndan biri ertesi gün namus cinayeti i?leyebilir, bir ba?kas? ise RTÜK'e müstehcen görüntü ?ikâyetinde bulunabilir. Ahlaks?zl?kla ahlak bekçili?i iç içe, yan yana, kol kola. Kimi kime ?ikâyet edeceksin...