19.09.2019


Biraz slogan bir söylem olacak ama 'Amerika, kültür ihracat?n? sürdürüyor.'
Amerikan 'comics' sektörü ile sinema endüstrisi el ele vermi?, ürünler sunmaya devam ediyor. Daha çok erkek çocuklarla, sivilceli dönem gençli?ine seslenen bir sürü Amerikan çizgi roman kahraman? ard? ard?na 'oyuncu' oluyorlar. Hemen bir nefeste sayabildiklerim,
'Süpermen', 'Örümcek Adam', 'X-Man', 'Batman', 'Tank-Girl'... Ve ?imdi de ye?il dev 'Hulk'.
Kahraman?m?z bu kez, böcek sokmas? ya da radyasyon alarak de?i?ime u?ramak yerine, gamma ???nlar?na maruz kalarak dönü?meyi seçiyor. Bilim adam? Bruce Banner, bir deney esnas?nda i?lerin ters gitmesiyle tehlikeli ???nlara hedef olunca genetik mutasyona u?ruyor ve y?llard?r içinde biriktirdi?i öfkesi ye?il bir yarat??a dönü?erek yüzeye ç?k?yor. Adeta, hani bizde de her gün benzerleri ya?anan cinnet geçirme olaylar?n?n ete kemi?e bürünerek ba?ka bir varl?kta vücut bulmas? gibi. Bir farkla ki bizim insanlar?m?z gamma ???nlar?na maruz kalmak yerine paras?zl??a, i?sizli?e ya da namus meselelerine maruz kalarak cinnet geçiriyorlar ve ye?il ye?il devlere dönü?mek yerine ellerine ekmek b?ça?? ya da pompal? tüfekler alarak kay?npederlerini ve yengelerini öldürüyorlar...
Çocukken ve hatta büyüdükten sonra bile hangibirimiz hayatta bir kere olsun süpermen olmay? dü?lemedik ki? Ya da görünmez adam olmay?. Çocukken, uçabilmek, raydan ç?kan bir treni tutup yerine koyabilmek ya da dondurmac? dükkân?na görünmeden girip meyvelilerin tad?na bakmak için isterdik, büyüdü?ümüzde yolda taciz eden trafik canavarlar?n?n arabalar?n? tutup dama kondurmak, kapkaçç?lar? arkas?ndan üfleyerek duvara yap??t?rmak, yüzümüze baka baka yalan söyleyen yöneticilerin gizli dosyalar?na gidip ipliklerini pazara ç?karmak için istiyoruz. Ama gerçek hayat?n özel efektleri yok ne yaz?k ki.
Herkes kendine göre nedenlerle arada bir ye?il dev Hulk'a dönü?meyi ister ku?kusuz. Örne?in ?u s?ralarda Saddam'?n bunu çok istedi?ine eminim. Hulk olup Beyaz Saray'?n tepesinde tepinerek dümdüz edebilsem ke?ke diye dü?ünüyordur. Ülkemizin 'beyaz' devleri Cem Uzan ve ailesinin ?u ara insanüstü güçlerle donanm?? birer ye?il deve dönü?meyi ve güçlü kaslar?yla tüm malvarl?klar?n? kald?rarak iki s?çray??ta Karayipler'de bir adaya konmak istediklerini biliyorum. (Bu sat?rlar?n yaz?ld??? s?rada halen ortada yoklard? ve belki de oradad?rlar, kim bilir.) Ama en önemlisi, iyi kalpli gerçek birer ye?il dev olan orman arazilerinin cinnet geçirmelerinin tam s?ras?. Kendilerini önce yakmak, sonra satmak için pusuda bekleyen karanl?k niyetli adamlar? odunla dövmek için...