19.09.2019


Hükümet kendi derdine dü?tü. ?stifa eden milletvekilleri, insan haklar? ihlalleri, Amerika'n?n ho?nutsuzlu?u, i?çi eylemleri, sokaktaki ?iddet, sahtecilik gibi giderek ba? a?r?tan durumlarla kar??la?t?kça endi?eleri art?yor ve asabile?iyorlar. H?rslar?n? karikatürcülere dava açarak ç?karmaya çal???yorlar ya da coplanan kad?nlar yerine coplayanlar?n taraf?n? tutup sadece medyay? suçlayarak davran?? bozuklu?u sergiliyorlar. Bütün bu hengame içinde de Avrupa Birli?i'ni unuttuklar? ele?tirisi al?yorlar. Deniyor ki AB'den müzakere tarihi almakla sanki her i? bitti, zaferlerini ilan ettiler. Tabii ki öyle de?il, e?er ba?latabilirlerse asl?nda her ?ey yeni ba?l?yor. Bir süredir Avrupa Birli?i ile müzakereleri yürütecek diplomat?n tan?m? üzerine konu?uluyor. Bu konuda tüm okuduklar?m? toparlad???m zaman, kafamda bir 'ba?müzakereci' profili beliriyor. Süperman kadar olmasa da Batman'den daha hallice olmas? gereken ba?müzakereci karakteri, benim hayalimde nas?l çizildi onu belirteyim...
- Do?u'da 10 kokoreç, Bat?'da ise 10 çikolatal? krep gücünde, Do?u-Bat? sentezini özümsemi? birisi olmal? ilk önce...
- Erman Toro?lu ve ?ansal Büyüka ile Maraton, Gökmen Özdenak, Samet Aybaba ve Serhat Ulueren ile Telegol gibi programlar? ba??ndan sonuna kadar tepki vermeden izleyecek kadar sa?lam sinirlere sahip olmal?.
- Ba?müzakereci, ormanda 20 H?ncal kadar inatç? ve dedi?im dedik olmal?d?r...
- Tam 15 Semraan?m gücünde kavgac? ama ayn? zamanda 50 tane cop yiyip, surat?na da iki kutu biber gaz? püskürtülmesine ra?men ayakta kalacak kadar da güçlü olmak zorundad?r.
- AB ile görü?meler, ?akaya gelmez ve taviz verilmez. 45 ?ekerli sak?z gücünde yap??kan ve 55 kabak tad? kuvvetinde ?srarc? olmal?d?r ki tuttu?unu koparabilsin.
- Ba?müzakerecimiz ekranda 25 Ceviz Kabu?u kadar cool ve sakin, fakat 23 Zekeriya Beyaz gücünde sevimli ve sempatik olmal?d?r.
- ?ekil de önemlidir. O yüzden, 17 Zekeriya Beyaz kadar yak???kl? (pardon, bir üst madde ile kar??t?.)
- Matriks'in ne oldu?unu ilk izleyi?te anlayabilecek kadar zeki, 'Balans ve Manevra' filminin galas?nda yar?da ç?kmas?na ra?men bunu sezdirmeyecek kadar da kurnaz bir ba?müzakereci gerekir ki görü?meleri ba?ar?yla yürütebilsin...
- Özgüveni çok yüksek, kendisiyle bar???k birisi olmal?d?r. Aynen, çiftlikte 75 Banu Alkan gücünde birisi gibi...
- Habitatta 28 metroseksüele e?it güçte ??k ve bak?ml? olmazsa, olmaz...
- Ba?müzakerecimiz ?ehirde 42 an?ante gücünde görgülü olmal? ve 35 mon?er kadar da protokol bilmelidir...
- Görü?meler çok zor geçecek ve zaman zaman Avrupal? dostlar, 'vurun abal?ya' ?eklinde davranacaklard?r. ??te bu yüzden ba?müzakereci, milyonlarca memur, i?çi, emekli, dul ve yetim kadar dayan?kl? olmak durumundad?r...