19.09.2019

B?R BA?LIK 'ATTIM, E?EK OLDUM'


Herkes kendi çap?nda yarat?c?l???n s?n?rlar?n? zorlamaya çal???yor. Kimi zaman çok komik kaçan çabalara rastlamama kar??n bu konuda iyi niyetliyim... Bu, asla bir baltalama ya da küçümseme yaz?s? de?ildir ve tam aksine sözünü edece?im durum beni çok e?lendirmektedir. Ne?.. Gazetelerimizde ve özellikle spor bas?n?nda bir süredir, yarat?c? ba?l?k atabilme kayg?s? ba?lad?. Sözcüklerle, hatta hecelerle oynay?p, onlar? iki anlama da gelebilecek ?ekilde e?ip bükerek farkl? haber ba?l?klar? yazmaya çabal?yorlar. Ke?ke yapsayd?m; bu konuda bir ar?iv tutmad?m ama hemen akl?mda kalan birkaç örne?i sizlerle payla?arak daha iyi anlatmaya çal??ay?m.
Futbolcu Okan'?n Be?ikta?'a transfer olmas?yla ilgili ba?l?k. 'oKANIM S?YAH BEYAZ...' Görüldü?ü gibi burada Okan ad? kullan?l?yor ama bir yandan da ikinci heceyi kan?n siyah beyaz akmas?yla ilgili kullanarak güzel bir laf cambazl??? yap?l?yor. Hatta bununla yetinilmeyerek ba?taki o harfi küçültülerek anlam iyice vurgulan?yor... NBA'de San Antonio Spurs basketbol tak?m?n?n bu sene ?ampiyon olmas? üzerine bir ba?l?k... 'NBA'yi Silip 'Spurs'düler...' Yoruma gerek yok, ?u güzelli?e bakar m?s?n?z?.. Be?ikta? posterinin üzerindeki yaz?... 'Sen bizim 100 ak?m?zs?n...' Elbetteki burada kullan?lan 100 rakam?n?n Be?ikta?'?n yüzüncü y?l?na gönderme yapmak için nas?l da h?nz?rca iki ?ekilde birden anlamland?r?ld???n? belirtmek bile gereksiz... Buzda??n?n görünen yüzünü temsil eden bu minik örneklerden sonra yerimde duram?yorum ve olas?
durumlara baz? ba?l?klar? ?imdiden önermek istiyorum...
Diyelim ki kaleci Rü?tü çok hatal? bir gol yedi. i?te ba?l?k... 'Ne Yapt?n Rü?'TÜH!..' Nihat'?n att??? bir golden sonra Real Sociedad, maç? 1-0 kazan?rsa e?er... 'nihATTI, SOC?EDAD YATTI...'
Bu postmodern man?et tarz?n? sadece spor bas?n?yla s?n?rl? b?rakman?n haks?zl?k oldu?unu dü?ünüyorum. Alanlar? olabildi?ince geni?letmek gerekir. Örne?in deterjan fiyatlar?n?n yüksekli?i ile ilgili bir haber yap?lmas? gerekirse, 'Deterjan de?il, derterjan' ba?l???n? öneriyorum...
Ya da bir deterjan fabrikas?n?n çevreye verdi?i zarar? 'YETERJAN!' man?eti ile ne de güzel vurgulayabiliriz. Ve tabii ki sanat... Seyircinin istedi?i aryay? söylemeyince aya??ndan vurulan bir bariton olursa günün birinde, ba?l??? da haz?r. 'Bir Tane Daha Söyleseydin Bari'ton.' Yapt??? anlams?z heykelleri ?srarla savunan yeteneksiz bir heykelt?ra? için... 'Heykel, hey fodul...' Kad?n ?airlerimizden birisi e?er bir ba?ka ?air arkada??yla saç saça ba? ba?a kavga ederse; '?a?RRET KADIN!..' Ve son olarak edebiyat dünyam?zdan bir ba?l?k.. Farz edelim ki bir dönem, hiçbir edebiyat eseri yaz?lmad?, vitrinlere yeni bir kitap ç?kmad?. Bu durumda gazetecinin görevi edebiyat çevrelerini uyarmak olmal?d?r. Hem de sertçe... 'edebiYAT, KALK!..'