19.09.2019


Her hafta bir ya da iki Türk filminin salonlara dü?tü?ü bu dönem, sinemam?z aç?s?ndan bereketli olsa da sinema sanat?na yap?lan katk?lar yönünden çok fazla soru i?aretleriyle dolu. Geçen haftaki yaz?mda 'H?rs?z Var!' adl? filmle ilgili dü?üncelerimi, filmi izlemeden ve sadece kulaktan dolma bilgilerle yazm??t?m. Filmi gördükten sonra, ba?kalar?n?n dolduru?uyla kaleme ald???m saptamalar?n hiç de yanl?? olmad???n? gördüm. Hatta diyebilirim ki az bile yazm???m ama ba?ka baz? yazarlar?n yapt??? gibi 'Aman ha, sak?n gitmeyin' demek gibi bir hakk? kendimde göremem. Sonuçta bilinçli bir seçim yapm?? ve filmi gören insanlar?n yazd?klar?ndan yola ç?karak geçen haftaki yaz?y? yazm??t?m. Filme giden insanlar olmasayd?, öyle bir yaz? da olmayacakt?. ?nsan anla??lmaz bir mahluk...
Bu hafta gösterime giren bir ba?ka Türk filmi, '?ans Kap?y? K?r?nca'n?n yank?lar?ndan bahsedece?im. Özellikle gazete yazarlar?, film yap?mc?lar? ve sinema ele?tirmenleri aras?nda h?r ç?kmas?n?n ard?ndan sormaya çal??t???m soru daha bir anlam kazand?. Ne? Bir filme gitmek için nas?l karar verirsiniz? Bir sürü k?staslar?n?z olabilir ve bunlardan bir tanesi de film hakk?nda ç?kan yaz?lard?r. Onlar? okuyup da filme gitmekten vazgeçen ya da tam tersi, gitmeyece?i varsa o filme giden bir sürü insan biliyorum. Ama dedim ya, insan anla??lmaz bir mahluk. ?imdi size '?ans Kap?y? K?r?nca' hakk?nda yaz?lm?? baz? izleyici görü?lerini sunuyorum. Okuyun ve karar?n?z? verin (yaz?m hatalar? yaz? sahiplerine aittir)...
"En az?ndan ?unu rahatl?kla söyleyebilirim ki, 'Hababam S?n?f? Askerde' ve 'H?rs?z Var'dan bir gömlek üstün. Fazla beklenti içine girmeyin ama di?er iki filmden daha komik ve e?lenceli."
"Gerçekten büyük bir hayal k?r?kl??? ya?ad?m. Film Küba'da çekildi?i için görsel olarak bir zenginlik kabul edilebilir ama film çok çok kötü sanki herhangi birinin bile yazabilece?i bir senaryoymu? gibi geldi bana tavsiye edemiycem."
"Güzel ve komik.. ?u ana kadar bir türk filminin olamad??? kadar belki de..en önemlisi de özgün..ilginç yani.. i?te desteklenmesi gereken Türk sinemas? örne?i!"
"Aç?kças? hayal k?r?kl???. Neye göre hayalk?r?kl??? derseniz. Ferhan ?ensoy'a, filmin bütçesine, zengin kadroya, çok iyi haz?rlanm?? bir fragmana göre gerçekten hayal k?r?kl???. Güldürmüyor, dü?ündürmüyor hatta tebessüm bile oldukça zor. Bunun yan?nda çekim kalitesi, canl? ve egzotik müzi?i ve malum hareketle hat?rlanacak bir filmdir.
Türk sinemas? baz? teknik imkans?zl?klar? ve mantalite sorununu a?t? da acaba türe özgü orjinal senaryoya ne zaman kavu?aca??z."
"Bence çok ho? bir film olmu?. Ne zaman biticek diye durmadan saate bakt???m, kendini kaybetmi? filmlerden uzak, ne?eli bir film. Bence gidin."
??te çok uzun bir izleyici görü?ü sayfas?ndan al?nm?? çok k?sa bir bölüm. Haydi ?imdi bunlar? okuyarak bir filme gidip gitmeme karar? verin bakal?m. Zor i?... Okudu?unuz her sat?rdan sonra gidip gitmeme iste?iniz sürekli de?i?iyorsa yap?lacak bir tek ?ey var. Her ?eye kulaklar?n?z? kapatmak ve film hakk?ndaki yarg?lar?n?z? gidip kendi hür iradenizle vermek...