21.11.2019

BEY?M?N YATA?INDA B?R? VAR


1957 sonbahar?nda Connecticut eyaleti. Olabildi?ince çekirdek bir beyaz Amerikan ailesi, dönemin geçerli hijyen ahlak anlay??? ve gelenekleriyle alabildi?ince donanm??lar, el bebek gül bebek ya?ay?p gitmektedirler. Sonra bir gün bu korunakl? yuvan?n mutlulu?u bir ba?ka erkek yüzünden bozuluverir. Ancak i?in çetrefil yönü, bu di?er erkek, evin kad?n?n?n de?il erke?ininin yata??n? payla?maktad?r. Hani insan?n içinden, bizim mutlu aile dizimizin slogan? olan 'anaa' demek geliyor. 'Cennetten Çok Uzakta' adl? filmin öyküsü, bu konunun çevresinde dallan?p budaklan?yor. Fazla irdeleyecek de?iliz.
2000'li y?llara da gelsek çekirdek Türk ailesi için bu tür bir konuyu filme çekmenin ko?ullar? henüz haz?r de?il. Hele medyatik isimlerle kotar?lan ve gi?e has?lat? hedeflenen bir Türk filminde, evin reisini ba?ka bir adamla yata?a sokmak, sadece bindi?in dal? kesmek de?il ayn? zamanda en hafifinden 'aya??na s?kt?rmak' anlam?na da gelir. Ama yine de bir yerden ba?lamak gerekmektedir.
O yüzden biz de ne yapt?k? Az çok benzer bir konuyu kendimize nas?l uyarlayabiliriz onu dü?ündük. Örne?in evin han?m? al??veri?ten ya da kabul gününden eve döner ve bunca y?ll?k kocas?n?, hem de kendi yataklar?nda bir madeni yirmibe? kuru?luk ve bir de kâ??t be? liral?kla yakalar. Tedavülden kalkt??? tarihin bile hat?rlanmad??? bu paralarla yatakta ne yapt???n? aç?klamaya çal??an koca, ?imdi ald??? maa?? kendisini üç günde terk edince, eskiden, yani paran?n para oldu?u zamanlarda 25 kuru?la, hele hele 5 lirayla neler yapabildi?ini hayal etmek ve onlarla hasret gidermek için yataktad?r. Evin han?m? bu mazereti gayet geçerli bulur.
Han?mefendi hiç hesapta yokken eve döner ve kocas?n? yatakta yakalar.
Hem de neyle? Bir Leningrad ?ehir haritas?yla. Eski tüfek olan koca, Sovyetler Birli?i ufaland?ktan sonra ad? tekrar St. Petersburg olan Leningrad haritas?na bakarak iç geçirmektedir. Amerikan kovboyu dünya üzerinde tek kal?nca, fütursuzca at ko?turmas?na ve sa?a sola day?lanmas?na çok içerlemektedir. 'Leningrad yine Leningrad olarak kalsayd?...' der ve Amerika'ya kar?? okkal? bir ?lhan Cavcav hareketi çeker...
Evin han?m? anahtarla kap?y? öyle sessiz açm??t?r ki, o esnada bir bahçe domatesiyle beraber yatakta olan koca duymam??t?r bile. Kad?n, bunca y?ll?k hayat arkada??n?n, aslan gibi kocas?n?n yatakta bir bahçe domatesiyle ne yapt???n? anlayamaz. Oysa adam?n hakl? bir nedeni vard?r. Sentetik gübrelerle ve yapay yöntemlerle yeti?tirilen hormonlu g?dalardan öylesine b?km??t?r ki bir gün gerçek bir bahçe domatesiyle kar??la??nca yemeyip yan?nda yatmaktan kendini alamam??t?r. Do?al gübreyle ve güne? ?????yla beslenip serpilen, eski y?llardaki arkada?lar? gibi kokan bu domatesi kar?s?na da koklat?r. Çocuklar okuldan gelince onu kesip hep beraber yemeye karar verirler.