22.11.2019

BETER?N BETER? VAR CANAVARLARI


Dü?ünüyorum da bir kimyasal tepkime sonucunda ?ekil de?i?tiren/ canavarla?an bir nesnenin konu edildi?i bir Türk filmi hat?rlayam?yorum. Özellikle 70'li y?llarda Ye?ilçam'?n Amerikan B s?n?f? 'kitsch' filmlerini es gecip, tam di?ine göre bilimkurgu filmleri yapmamas?n? sinemam?z ad?na kay?p olarak görüyorum. O y?llarda Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkand'?n pembe romanlar?na dalan Türk sinemas?, Hülya Koçyi?it ve Ediz Hun'un 'H?çk?r?k'lar? ile Aydemir Akba? ve Arzu Okay'?n iniltileri aras?nda kal?p birçok f?rsat? kaç?rd?. Tabii bu biraz da ülkenin bilim ve çevre sorunlar? ile ne kadar entegre olmas?yla ilgiliydi. O zamanki sinemac?lar gözlerini biraz d??ar?ya çevirselerdi hiç de?ilse baz? filmlerde Türkan ?oray'? verem yapmak yerine radyasyona maruz kalan bir bedbaht kad?n portresi çizebilirlerdi. Ya da bir araba kazas?nda kör olan Ekrem Bora yerine, toksit art?klar?n etkisinde kalarak mutasyona u?rayan ve devle?en bir tür Godzilla Ekrem Bora figürü ilginç olmaz m?yd??.. Olurdu ku?kusuz ama Türkiye'nin vizyonu buna izin vermedi...
Bundan birkaç hafta önce bu kö?ede konu edilen Amerikan yönetimi ve Hollywood aras?ndaki i?birli?i yaz?s?n?n bir yerinde, canavarla?arak Amerika'ya sald?ran dev penguenlerden bahsetmi?tik. ??te, çok geçmeden dedi?imiz ç?kt?. Penguenler olmasa da örümcekler devle?ti ve Amerikal?lar? yemeye ba?lad?. Sekiz Bacakl? Canavarlar filmi, yorumcular?n da bahsetti?i gibi Amerika'n?n B s?n?f? filmlerine gönderme yapan, yar? ciddi yar? alayc? bir yap?m. Toksit art?klardan genetik düzeyde etkilenerek büyüyen ve canavarla?an örümceklerin, insanlara kar?? topyekûn bir sald?r?ya geçmesi, asl?nda hiç de yeni bir fikir de?il ve bu tür filmlerin her birkaç y?lda bir tekrar edilmesinin nedeni, geli?en özel efekt teknolojisinin denenmesi amac?n? ta??yor.
Bu tür filmlere as?l de?i?iklik ve yeni bir soluk gelmesi için bizim kendi öz kaynaklar?m?zdan yararlanmak gerekti?ini dü?ünüyorum... Örne?in en küçük bir çay?r buldu mu yerle?en ve mangal yakan halk?m?z? büyük bir tehlike bekleyebilir. Mangal dumanlar?ndan etkilenerek genetik formasyonu de?i?ime u?rayan sivrisinekler birer manda büyüklü?üne ula??rlar ve derhal finans sektörüne girip kamu bankalar?n? hortumlamaya ba?larlar. Bir fikirdir, çekilir ya da çekilmez bilemem... Bunun gibi birçok konu üretilebilir. Mesela, saç spreyleri ve ?ampuanlardaki gizli bir maddeden etkilenen kepekler önü al?namaz ?ekilde büyüyüp canavarla?arak ahenkle dalgalanan saçlara sald?rabilirler. Ya da ne bileyim, yeniden adayl?k için ba?vurdu?u her partinin kap?s?ndan çevrilen milletvekili Mail Büyükerman, bu durumun yaratt??? stres sonucu hormonal bir de?i?ime u?rayarak bölünür ve on milyon tane Mail Büyükerman olu?ur. ?nsan gerisini dü?ünmek bile istemez... Ve Petek Dinçöz... Kameralar ve spotlar?n yayd??? bilinmeyen bir ???n yüzünden Çaml?ca Kulesi kadar büyür ve insanlar onu bulunduklar? her yerden görüp dinlemek zorunda kal?rlar. Ve ne olur? Sekiz bacakl? canavarlar?n sald?rmas? için dua ederler...