19.09.2019

BEN K?M?M, NEREDEY?M?


Küçük ve hayali bir ülkede yap?lan darbe ve ard?ndan patlayan iç sava?, bu ufak ülkenin bir vatanda??n?, gelir New-York'un JFK havaalan?nda yakalar. Pasaportu, vizesi, paras? her ?eyi geçersizdir art?k, ne Amerika'ya giri? yapabilir ne de s?n?r d??? edilebilir ve havaalan?n?n transit salonunda ya?amaya mahkûm edilir. 'Terminal'de s?k???p kalan Tom Hanks'in öyküsü böyle ba?l?yor. Steven Spielberg'in bu filmi, Elif ?afak'?n 'Araf' adl? roman?n? akla getiriyor hemen. Yabanc? bir ülkede ya?ayan insan?n, kendisini hiçbir tarafa ait hissetmedi?inin roman?. Cennet ve cehennem aras?ndaki bölgenin ad? Araf. ?nan??a göre, ne cennete ne de cehenneme kabul edilmeyenler, haklar?nda karar verilene kadar Araf'ta bekletiliyorlar. 'Terminal' filminin çat?s?nda da benzer bir durum var. ?? ba?vurusu gibi, istenmeyen tüyler gibi, s?rt?n?zda ula?amad???n?z ka??nan bir yer gibi, ?stanbul Olimpiyat Stad? gibi çaresiz bir durum.
Araf'ta olmak için ço?u zaman öbür dünyaya gitmeye gerek kalm?yor. Araf bu tarafta da var. Asl?na bakarsan?z Türkiye'nin kendisi bile y?llard?r bu durumu ya??yor. Do?u ve Bat? aras?nda, AB ve ?slam ülkeleri aras?nda, Amerika ve Ortado?u aras?nda ne ?sa'ya ne de Musa'ya yaranarak, iki arada bir derede yuvarlan?p gidiyoruz. E?cinseller, travestiler, cinsel tercihleri ayk?r? bulunanlar da ayn? terminalin transit salonundalar. A?a?? tükürsen sakal, yukar? tükürsen b?y?k. Batan gemide önce kad?nlarla
beraber mi ç?kacaklar yoksa erkeklerin aras?nda m? bekleyecekler belli de?il. Kad?nlar hamam?na m? dalacaklar, yoksa erkekler hamam?na m? girecekler, muallak.
Amerikal? muhalif yap?mc? Michael Moore da giderek kendisini Araf'ta bulmaya ba?l?yor. Bush ve yanda?? Cumhuriyetçileri saym?yorum bile. Ama her ülkeden demokratlar dahi ona kar?? yan?p dönmeye ba?lad?lar. Ne showman'li?i kald? ne de para kazanmas?. Ku?kucu, paranoyak ve adam ö?üten demokratlar insan? Araf'ta b?rak?rlar böyle. Irak'ta direksiyon sallayan Türk kamyon ?oförleri. Öylesine aradalar ki önlerinde silahl? ve adam kaç?ran örgütler, arkalar?nda Irak pazar?n? kaybetmemeye çal??an bir hükümet var.
Tek çareleri, çal??t?klar? firman?n faaliyetlerine son verdi?ini aç?klamas?.
Herhalde Araf'?n en yo?un ve en sad?k yolcular? çocuklar. Dört taraftan kendilerine yönelik ?iddetle ku?at?lm?? durumdalar. Dayak, taciz, kötü muamele, ucuz emek, ölümcül s?navlar ve berbat e?itim sistemi derken ?imdi de terör kurbanlar?. En az?ndan çocuklar? hiç kimsenin Araf'ta bekletmeye haklar? yok. Ama yine de ?u s?ralar en çok yerinde olmak istemedi?im ki?i Milli Tak?m Teknik Direktörü Ersun Yanal. Gürcistan ve Yunanistan maçlar?ndan sonra kendisi Araf'a al?nd? ve halen orada bekletiliyor. Cennete mi gidecek, yoksa cehenneme mi? Ona futbol bas?n?m?z oturup karar verecek.