21.11.2019

BEN ?NSANIN 'ONLINE' OLANINI SEVER?M


2002 y?l?n?n bu ilk film ?eridi yaz?s?n?n bütünüyle sinema ile ilgili olmas?n? isterdim ama dü?üncelerim hesapta olmayan yerlere do?ru kay?nca konu de?i?tirmek zorunda kald?m. Bulundu?umuz döneme hiç de hak etmedi?i bir ad vererek 'ileti?im ça??' diyenlere sormak istedi?im ?eyler var... Gerçekten ileti?im ça??nda m?y?z yoksa ileti?im aldatmacas?yla kand?r?larak ba?ka insanlardan giderek kopuyor ve sesin, bak???n, dokunman?n olmad??? karanl?k bir ça?da el yordam?yla m? ilerliyoruz?.. Bu y?lba??nda milyonlarca insan birbirinin yeni y?l?n? kutlad?. ?statistik yap?lmas?na bile gerek yok, ben söyleyeyim. Birinci s?ray? cep telefonu mesajlar?, ikinci s?ray? ise elektronik posta iletileri ald?... Yan?na gidebilece?imiz, ya da en az?ndan telefon edip konu?abilece?imiz insanlara bile sms mesajlar? yaz?p ba?tan savd?k. Sonra da insanlarla ileti?iyoruz san?p kendimizi kand?rd?k. Giderek kendi çevremizde ördü?ümüz bu kabu?a kapan?p yaln?zl??a gömülmenin ad? ileti?im ça??ysa orda durup dü?ünmeli derim... Tabii ki buna kendimi de kat?yorum ve bu vesileyle gerek cep telefonuyla ve gerekse e-mail ile ?irin kutlamalar gönderen sevgili dostlar?ma, okurlar?ma çok te?ekkür ediyorum...
Ayr? ayr? hepsine bilmukabele diyorum...
Peki, insanlar? giderek birbiriyle ileti?emez hale getiren ?eyler ne?.. Biraz dü?ününce
insan bir ?eyler bulabiliyor. San?r?m sizin de bana ekleyece?iniz bir sürü ?ey olacakt?r. Benim akl?ma gelenler ?imdilik bunlar...
Alexander Graham Bell... Telefonu icat etti?i zaman san?r?m çok iyi niyetliydi. Asla insanlar? birbirini görme zahmetinden kurtaraca??n? dü?ünmemi?tir. Hele hele cep telefonlar?n? sezebilseydi, ilk buldu?u yerde cihaz?n? k?raca??ndan eminim... Bilgisayarlardan yukarda bahsettik. E-posta programlar?, chat pencereleri bizi evden ç?k?p insan içine kar??ma lüksünden kurtaran geli?meler... Televizyonu saym?yorum bile. Hele uzaktan kumanda aleti... Dost sohbetlerinin köküne kibrit suyu ekti?i gibi miskinlik ve a??r? kilolar?n da 'müsebbibi'... Uzak menzilli silahlar, bombalar da yüz yüze ileti?imi öldüren ba?ka bir etken. Eski ça?larda k?l?çla gö?üs gö?üse yap?lan sava?larda hiç de?ilse insani bir yak?nl?k vard?... Bankalar?n verdi?i kolay araba kredileri... Herkes araba sahibi olunca sokakta yürümenin ve toplu ta??ma araçlar?nda ba?ka yüzler görmenin ?ans? ve f?rsat? da kaçt?... Asansör... Soruyorum, apartmanda
oturuyorsan?z, ancak asansör bozuldu?u zaman kom?ular?n?z?n neye benzedi?ini görüyorsunuz de?il mi?.. O da kafan?z? kald?r?p selamla??rsan?z... Sokak köpekleri... Herkes umursamayabilir ama benim ileti?imimi etkiliyor. Çevrede bir havlama duyarsam evden ç?kmamay? ye?liyorum... Reha Muhtar... Büyük haber merkezinin gizli kameras?na yakalanma korkusuyla evde kalman?z sosyalli?inizi öldürecektir... Aile çay bahçeleri ve kebapç?lar?n aile salonlar?...
Evli, bekâr ayr?mc?l??? yapman?n yan? s?ra toplumsal kucakla?may? engellediler... Sinema bilet fiyatlar?... Aç?klamaya bile gerek yok san?r?m... 2002'de de iyi seyirler, mutlu y?llar...