21.09.2019


Hollywood filmlerinin izleyicisi yeni nesillere; James Bond'un nüfus cüzdan?nda hangi ülke vatanda?? oldu?u yaz?yor, diye sorsan?z... Eminim ki ezici bir ço?unluk Amerikal? oldu?unu söyleyecektir. Asl?nda Bond'un kraliçenin hizmetinde bir ?ngiliz ajan? oldu?u gerçe?i giderek yok olmaya ba?lad?. Gerçi tabii, bu neden bizi ilgilendirsin ayr? mesele. ?ngilizler, kendi de?erlerine sahip ç?kam?yorlarsa kendileri bilirler. 007 James Bond'un kurgu ajanlar aras?nda tüm dünyay? y?llard?r etkileyen en önemli ve ünlü karakter oldu?u tart???lmaz. Sinema tarihinin unutulmaz replikleri aras?nda, en ba?ta yer alan 'Ben Bond, James Bond' cümlesi nerdeyse bebeklerin bile baba demeden önce söyledikleri ilk laf haline geldi. 'Ben Çelik, Arçelik' slogan?nda da bu etkiyi görmek mümkün...
Sinema perdelerinde 40 y?l? geride b?rakan James Bond'un büyüsü birçok ayr?nt?da gizli. Asl?nda ?imdilerde 75 ya??nda falan olmas? gereken Bond'un hiç ya?lanmamas? ve orta ya? cazibesinde çak?l?p kalmas?, çevresinde her zaman bikinili güzel k?zlar olmas?, dünyan?n akla gelen her kö?esinde egzotik serüvenler ya?ay?p aksiyondan aksiyona ko?mas? ve tabii ki binbir tane marifeti olan spor arabalar?yla hayat? kolayla?t?ran küçük cihazlar?, 007 James Bond'u tarihin en popüler kahraman? yapt?.
S?radan, masum cihazlar gibi görünen ama asl?nda bamba?ka i?levleri olan Bond aksesuvarlar?, bu serinin en ilgi çeken detaylar? olmu?tur. Burada, derhal akl?m?za bir Türk gizli ajan? için ne tür cihazlar yap?labilece?i geliyor. Örne?in s?radan bir ?emsiye gibi görünen aletin sap? aç?ld???nda, içinde rulo halinde gizlenmi? üç adet lahmacun, ajan?m?z?n açl???n? bast?rmak için her zaman haz?r bulunabilir. Üstelik ?emsiyenin telleri de asl?nda birer rezistanst?r ve lahmacunlar? sürekli s?cak tutar... 007 Türk ajan?n?n arabas?, üstün bir ses sistemiyle donat?lm??t?r. Trafikteki di?er arabalara, 'sinyal versene lan!', 'Yap??ma dibime yap??ma', 'Ohaa! O ne biçim sollamak!..' ?eklinde uyar? mesajlar? yollar... Ajan?m?z?n saati, ayn? zamanda Birinci Süper Lig maç sonuçlar?n? da verecek ?ekilde donat?lm?? olup bir di?er özelli?i de te?kilata verilecek vergi iade formlar?n? doldurabilmesidir. Ba?ka insanlar taraf?ndan çakmak zannedilen özel küçük ayg?t, sigara yakabilmesinin yan?nda dolar ve euro hareketlerini an?nda haber verir ve borsaya talimatlar ula?t?r?r. Alt k?sm?nda, yere do?ru bakan minik namlusu sayesinde de aç?k saç?k giyinen han?mlar?n aya??na s?kar. Ajan?m?z?n özel kravat i?nesi ise konu?tu?u ki?inin beyaz Türk mü yoksa k?rm?z? Türk mü oldu?u konusunda sinyaller göndererek gard?n? almas?n? sa?lar... Bir yaralanma ya da bay?lma an?nda, gözlükleri devreye girerek burnuna do?ru mis gibi anason kokusu üfler ve kahraman?m?z? kendisine getirir...