19.09.2019

BALTALAR EL?M?ZDE...


Mustafa abi de ayni ?eyi söylüyor. Çevre bilinci çok önemli... Zaten ne zamand?r bu konuda yazmak istiyordum ama bir türlü uygun bir bahane bulam?yordum. Bu i?in bahanesi mi olurmu? diyenler ç?kabilir ama madem ki geçti?imiz 5 Haziran Çevre Günü'ymü?, i?te arad???m f?rsat... Asl?na bakarsan?z çevreye duyarl? olmak konusunda ben baya?? mesafe kat etti?imizi dü?ünüyorum. Ne de olsa, 'Baltalar elimizde, uzun ip belimizde, biz gideriz ormana hey ormana' ?ark?lar?yla büyümü? bir nesiliz... Tabii o zamanlar do?ay? koruma bilincimiz nerdeyse hiç yoktu ve ormanlar bizim için be? yüz kere izleyip de hiç b?kmad???m?z Kemal Sunal filmleri gibiydi. Hiç eskimezler ve yok olmazlar san?yorduk. Ama neyse ki baltal? ilahlar insafa geldi ve en az?ndan çevre kirlili?i konusunda daha duyarl? olmaya ba?lad?.
Daha birkaç y?l öncesine kadar çöplerini, izmaritlerini, arabada içtikleri kola kutular?n? fütursuzca yerlere atan insanlar, ?imdi memnuniyetle görüyorum ki daha hassas olmu?lar ve ayn? çöplerini en az?ndan kimse görmeden, gizlice yerlere at?yorlar.
Bu konuda herkes üzerine dü?en görevi yapmal?d?r. Örne?in ben, çevreyi kirleten birini görünce onu istemeden de olsa aya??ndan vuruyorum ve kaçmas?na f?rsat vermeden ya?l?boyayla ye?ile boyayarak kentteki ye?il alan?n artmas?na katk?da bulunuyorum. Buna ra?men çevreyi kirletmeye devam ediyorsa bu kez ac?m?yorum. Arkas?ndan gizlice yakla??p kula??na aniden Zerrin Özer gülü?ü yaparak adam? bitkisel hayata sokuyor ve ye?ile kal?c? olarak katk? yap?yorum...
Ben, bu çevre kirlili?i konusunda çevrenin temiz oldu?u bir ba?ka ülkeye gidip yerle?meyi dü?ünecek kadar duyarl? oldu?um için kendi çap?mda bir önlemler pakedi haz?rlad?m. Belli ba?l? acil eylem planlar?m? sizlerle payla?mak istiyorum... Büyükada'da faytonlar? çeken atlar?n arkas?na torba ba?land???n? görmü?sünüzdür. Görmedim diyenlere inanmam, her insan hayat?nda en az bir kere çevreyi kirletmesin diye bir at?n arkas?na po?et ba?lam??t?r. ??te ayn? yöntemi yerlere tüküren insanlara uygulamay? dü?ünüyorum. A??zlar?na ba?layacaks?n torbay?, öyle dola?t?racaks?n bunlar?. Kelaynak ku?u kald? m? bilmiyorum ama e?er kald?ysa erkek kelaynaklara mesir macunu yedirmeyi öneriyorum. Ve plastik. Do?an?n en büyük dü?man? plastik yerine ba?ka malzemeler kullanmay? zorunlu k?l?yorum. Ve belki de i?e, plastik ?i?me han?mlar yerine keçi derisinden do?al han?mlar üretmekle ba?lanabilir. 62'den bol miktarda tav?an yap?p do?aya salmay? dü?ünüyorum. Tabii ki çevrenin en amans?z dü?man? otomotiv endüstrisi! Bu konuda sokaklarda ba??bo? ya?ayan hayvan dostlar?m?zdan yararlanmay? planl?yorum. Taksi yerine köpeklere binip gitsek, minibüs ya da otobüs yerine de at ve inek gibi egzozlar? olmayan temiz araçlar kullansak fena m? olur? Tabii bu önerim otomotiv endüstrisinin ho?una gitmeyebilir ve bir gece evime aniden Zerrin Özer gülü?ü vererek beni yok
edebilirler. Bu durumda bir saat bekleyin ve benden haber ç?kmazsa polise
ya da Mustafa abime haber verin.