22.11.2019

BA?IMSIZ FEST?VALLER KENT?


?stanbul'un ad?yla bütünle?mi? ve bu ?ehre çok yak??an önemli festivaller aras?nda henüz bebek say?labilecek bir etkinlik daha ba?l?yor bu hafta. ?stanbul ?kinci Ba??ms?z Filmler Festivali... Sinema endüstrisi içinde bulunmay? reddeden, büyük sermayeli Amerikan film ?irketleri taraf?ndan kabul görmeyen ve hatta ticari kayg? gütmedikleri için sponsor ve gösterime girecek sinema salonu dahi bulamayan ba??ms?z yönetmenlerin genellikle kendi olanaklar?yla çektikleri bu tür ayr?ks? ve ayk?r? filmler, böyle festivaller sayesinde izleyiciyle bulu?abiliyorlar. Hollywood ve benzeri sistemlerin bize sundu?u, yüzlerce salonda birden ba?layan büyük masrafl? yap?mlar?n pek az?n? hayranl?kla kar??lamam?za kar??n, küçük bütçeli ama parlak fikirli ba??ms?z sinema örnekleri aras?nda çok daha ilginç filmler bulunabiliyor. Tabii ki say?ca çok daha mütevaz? bir kitlesi olan bu filmler, d??ar?dan gelecek tepkileri ve alg?lamalar? çok da dert etmedikleri için deneysel bir tav?r sergileyip hayli sert ve umursamaz anlat?m biçimleri ve öyküleriyle ancak merakl?s?na sesleniyorlar. K?sacas? böyle, kendi burunlar? dikine giden ve yeni aray??lara yönelen sinemac?lar için bu tür festivaller düzenleyenlere kocaman te?ekkürler etmek gerekiyor. O sanatç?lar?n, yapt?klar?n? insan içine ç?karabilmek ve dikkat çekebilmek için ?stanbul Ba??ms?z Filmler Festivali gibi organizasyonlara çok ihtiyaçlar? var... Tabii ki bu filmleri merak eden ama salonlarda görme f?rsat? asla bulamayacak olan sinemaseverlerin de...
Ba??ms?z sineman?n, kendi sesini duyuracak ve dikkat çekebilecek bir etkinli?i oldu. Ama bizce ?stanbul'un ba?ka festivallere de ihtiyac? var. Hatta belki de istanbul'un böyle bir görevi var. Duyars?z ve ilgisiz kesimlere bir ?eyleri anlatabilmenin ve fark ettirmenin en iyi yolu festival düzenlemekse, buyrun i?te yeni festival önerileri...
Birinci ?stanbul Nemalar? Yediniz Festivali: Hükümetin, nemalar? y?llara yayarak ku?a çevirip ödeme plan?na kar?? tepki koyanlar?n seslerini duyuracaklar? bir festivaldir...
?stanbul Ek Kaynak Festivali: Kamu çal??anlar? ve emeklilerin maa?lar?na yap?lan zamlar?n hangi kaynaklardan kar??lanabilece?ini tart??an bir etkinlik...
Birinci Gene Bize Girdi Halk Festivali: Bir önceki festivalin konusu ve içeri?i aç?kland?ktan sonra, zamlar? ç?karacak kaynaklar?n yine halk?n s?rt?ndan toplanaca??na dikkat çeken ve çe?itli hay?flanma gösterileri düzenlenen bir festival...
Bo?az Büyük Tehlike Atlatt? Festivali: Petrol yüklü tankerler yüzünden düzenli aral?klarla tehlikeler atlatan ?stanbul Bo?az?'n?n bu sorununa i?aret eden bir organizasyon...
?stanbul Gene Kara Teslim Festivali: Havada uçu?an birkaç kar tanesiyle bile birbirine giren dev bir metropolün a?lanacak haline gülünen bir festival...