21.09.2019

AYAK Y?YEN VAMP?R TERL?KLER


Mutfak lanetlenmi? bir gölgeyle yava? yava? kararmaktad?r, adam kafas?n? yukar? kald?r?r. Her taraf? salyalanm?? ?slak ve ye?il dokusuyla, sanki cehennemden inen bir k?v?rc?k salata önüne ç?kan her ?eyi içine al?p sindirmek istercesine yakla?maktad?r... Adam tezgâh?n üzerindeki b?ça?? al?r ve yarat??? ?a??rtarak ilk hamleyi yapar. Ölümcül k?v?rc??? yakalar, sebze tahtas?na bast?r?r ve do?ramaya ba?lar. Ye?il, u?ursuz k?vr?mlar gafil avlanm??t?r ve so?uk çeli?in her inip kalk???nda çaresi olmayan k?t?rt?larla do?rand?kça parçalan?r. Her bir parça titreyerek tahtan?n üzerine da??l?r. Adam bir an solukland???nda, arkas?ndan gelen ba?ka bir tehlikenin keskin kokulu nefesini ve h?r?lt?s?n? duyar. Arkas?na bakar. Ölüm uyanm??, so?uk ve karanl?k ininden ç?k?p adeta yuvarlanarak üzerine gelmektedir. Birkaç tane vah?i taze so?an?n birbirleri üzerinde dönerek kötücül devinimlerle ve bu dünyadan olmayan i?renç h???rt?lar ç?kararak yakla?t???n? son anda gören adam yana kaçar ve elindeki b?ça?? sallar. Taze so?an iblislerinin be?i birden ortalar?ndan ikiye ayr?larak ç?rp?nmaya ba?lar...
Sadece bu kadar de?il. Asit f??k?rtan belal? limonlar, v?c?k v?c?k dokular? ve k?rm?z? vampir gözleriyle tombul birer zebaniyi and?ran domatesler, vesaire... Böyle bir korku filmi yap?p, evdeki rol da??l?m?nda görevleri salata yapmak olan erkeklere ithaf etmek isterdim. Bir korku filmi ille de tasarlanm?? yarat?klar, gerçeküstü mekânlar ve özel efektler kullanmay? gerektirmiyor. Japon filmi 'Karanl?k Sular' bize bir kez daha 'el yap?m? ve katk?s?z' korkunun daha makbul ve daha irkiltici olabilece?ini gösteriyor. Çocuk çantas?, ?emsiye ve küvet gibi son derece s?radan malzemeler bile sa?lam bir öykü içinde irkiltici objelere dönü?ebiliyor. Ve tabii ki içinde güvenle ya?ad???m?z? zannetti?imiz binalar? da adeta birer oyuncu gibi kullan?p tekinsiz canavarlara dönü?türmek de bu korkunun iliklere kadar i?lemesini sa?l?yor.
Bir arkada??m böyle bir korkunun pençesine dü?mü?tü. Her gece ayn? saatlerde kayna??n? bilemedi?i sinir bozucu ad?m sesleri duyuyordu. Ve çok daha derinlerden, sanki so?uk yeralt? ma?aralar?ndan yank?lanan belli belirsiz ak?l d??? kahkahalar. Ruh sa?l??? öylesine bozulmaya ba?lad? ki d?? dünyayla olan tek ba?lant?s? sokak kap?s?n?n gözetleme deli?i oldu. Üst üste kapanm?? zincirler ve s?ms?k? kilitler bile bu korkusunu gideremiyordu.
Gözetleme deli?inden bakt???nda yana kay?veren gölgeler beliriyordu d??ar?da. Ve bir gün... Oturdu?u apartman?n asansörü bozuldu. ?nsanlar merdivenlerden inip ç?kmak zorunda kald?lar. Kom?ular birbirleriyle kar??la?t?. Tedirgin ve kaçamak bak??lar giderek ba? hareketleriyle selamla?maya ve sonra merhabala?maya dönü?tü... ?unu dedi arkada??m. Korku asl?nda bilinmeyendir. Adama asl? astar? olmayan ?eyleri hayal ettirir. Terlik sesleri bile kan?n? dondurur. Üst kat?mda her gece dola?an hortla??n asl?nda serbest muhasebeci Adnan bey oldu?unu bilsem niye korkay?m ki...