22.11.2019


Yetenekli, sempatik oyuncu Jackie Chan'in hat?r? say?l?r ölçüde hayran? var. Üstelik bunlar yetmi?li y?llar?n karate kung-fu izleyicisinden farkl? olarak, Chan'i bir oyuncu olarak benimsiyorlar ve kendisinden Uzakdo?u dövü? sporlar? ve aksiyon filmlerinden daha farkl? bir ?eyler bekliyorlar art?k. Bu istekleri gerçekle?ir mi bilemiyoruz, ama geçen hafta gösterime giren 'Smokin' adl? film de Jackie Chan'in maymunsu özellikleri üzerine kurulmu?. Atl?yor, z?pl?yor, t?rman?yor, dönüyor, dü?üyor, kalk?yor...
Ancak bu kez Chan, Tarzan ve Çita ruhunun üzerine ola?anüstü özellikleri olan bir smokin giyiyor ve onun yetenekleri sayesinde kötü adamlarla didi?iyor. Buldu?u bir maskeyi surat?na geçirince do?aüstü özellikler kazanan Jim Carrey'nin Mask filminin benzer bir versiyonu denilebilir Smokin'e. Bu filmlere felsefik ve psikolojik anlamlar yüklemek yersiz ama, tabii ki akl?m?za, de?eri üzerine giydi?i giysiyle ölçülen Nasrettin Hoca'n?n 'ye kürküm ye' öyküsü geliyor.
Kar??s?ndaki insan?n derinli?ine ve ki?ilik özelliklerine asla kafa yormadan, onu yaln?zca üzerindeki giysilere göre de?erlendiren ?ekilci tav?r gittikçe az?yor. Reklam bombard?man?, marka feti?izmi, düzgün vücutlu güzel mankenler, kim ??k kim rükü? gazlamalar? yan?ndakini insan olarak de?il de bir tak? ve aksesuvar olarak görme e?ilimini körüklüyor. Bu, i?in p?r?lt?l? k?sm?. Tabii bir de Jackie Chan'in Smokin'inde oldu?u gibi içine girdi?i elbiseden güç alarak gövde gösterisi yapmak ülkemizin kaç?n?lmaz detaylar?ndan birisi. Örne?in sokakta sayg? ve korku uyand?rmak için koyu renk tak?m elbisenin omuzlar?na herhangi bir apolet kondurman?z ve elinize bir telsiz alman?z yeter de artar bile. Birden yanan ampule kar?? kalorifer böceklerinin tavr? neyse yurdum insan?n?n da telsize kar?? tavr? odur. Telsizli birini gördünüz mü çabucak s?v??mak en iyisidir. Sahte bile olsa bir telsizle dola?mak hayat? ne kadar kolayla?t?r?yorsa, polis üniformas? ya da doktor önlü?ü de ayn? i?i görür. Zaten ülkemizde bu kadar sahte polis ya da sahte doktor yakalan?yorsa bu tamamen ezik ki?iliklerin sayg? görmeye ve korku duyulmaya olan açl?klar?ndan dolay?d?r. Ama bana sorarsan?z yan?na asla yakla?maman?z gereken en sihirli giysiler, atlet ve pijamad?r. Özellikle altta siyah çoraplar varsa. K?rsal alanlarda rastlanan ve önünde bir mangal bulunan bu ki?iler Jackie Chan kadar tehlikeli olabilirler. Neme laz?m deyip, uzaklar?ndan
geçmek en iyisidir. Yakas?nda milletvekili rozeti bulunanlar ve siyah pardesü giyip aynal? gözlük takanlardan bahsetmiyorum bile.
Üzerindeki elbiseden güç al?p deh?et saçanlar?n d???nda, üstünde bulunanlardan dolay? her zaman risk alt?nda olan gruplar da var... Örne?in ö?renci k?l?kl? biriyseniz, joplar?n ve tazyikli suyun nereden gelece?i belli olmaz. Elinizde bir aktüel kamerayla haber pe?inde dola??yorsan?z yand?n?z. Maruz kalaca??n?z durumlar? burada yazmaya yüre?im dayanmaz.