21.09.2019


?stanbul'u adeta bir dondurulmu? ürüne çevirip, buz kütlesine dönü?türen beyaz afet geride kald? ama yank?lar? devam ediyor. En az?ndan ben devam ettiriyorum, çünkü bu kö?enin yay?n günü olay?n s?cakl???n? (so?uklu?unu) yakalayamad? ve gündemin gerisinde kald?... ?stanbul buz kütlesine dönü?tü derken, bunu sadece do?al ko?ullar anlam?nda söylemiyorum. Bütün kurum ve kurulu?lar?yla adeta buz kesti, hizmetler kar alt?nda kald?, acil eylem planlar? donarak öldü... ?stanbul'un asabi ve hiperaktif valisi say?n Muammer Güler ile sakin, yumu?ak ve müsekkin tad?ndaki belediye ba?kan? say?n Ali Müfit Gürtuna uyumlu bir beraberlik sergilediler ve bizlere kentsel hizmet anlam?nda olmasa bile ikili ili?kiler hakk?nda derin ipuçlar? verdiler. Kad?n dergileri yaz?lar?nda hep irdelenir durur. ?ki insan? birbirlerine çeken ve aralar?nda ili?ki sa?layan ?ey, birbirlerine çok benzemeleri midir yoksa birbirlerinden farkl? olmalar? m?d?r?.. ?nsan, kar??s?ndakinde kendisini mi bulmal?d?r yoksa kendinde olmayan taraflardan beslenip eksiklerini mi tamamlamal?d?r?.. Bu karak?? ko?ullar? hiç de?ilse bu konuya biraz olsun aç?kl?k getirdi ve say?n vali ile say?n belediye ba?kan?n?n kimliklerinde, z?t kutuplar?n birbirini çekti?i ve kendilerini tamamlad??? teorisi öne ç?kt?. ?ki atanm?? ya da iki seçilmi? yerine bir atanm??la bir seçilmi?in çok daha iyi anla?aca?? kan?tland?...
Üst kademedeki bu uyum ve gönül birli?i ne yaz?k ki biz alttakilere yaramad? ve üzerimize öfke olarak ya?d?. Devlet halk?na k?zd? ve ona teessüf ederek k?nad?. Aniden bast?ran tipiye haz?rl?ks?z yakalanan halk yollarda kalmak gafletinde bulundu, hiç utanmadan mahsur kald? ve en fenas?, hareket edemeyen sefil arabalar?n? geli?igüzel ortada b?rakarak yüzsüzce yürüyüp uzakla?t?... Kamu kurum ve kurulu?lar?n?n binbir özenle oya gibi haz?rlad??? acil eylem planlar? halk taraf?ndan büyük bir pi?kinlikle göz ard? edildi, hiç uyulmad?.
Bu vesileyle, ?stanbul metropolü için atanm?? ile seçilmi?lerin haz?rlad??? acil eylem planlar?n? hat?rlatmakta yarar görüyorum. Ki, bundan sonra böyle bir felaket oldu?unda halk, halkl???n? bilsin ve atanm??la seçilmi?i suçlamadan önce kendi üzerine dü?eni yaps?n...
A plan?: Dü?ük yo?unlukta alarm... Bu a?amada kamu yetkilileri halk? ka? ve göz i?aretleriyle 'dikkat et, kar gelebilir, sana söylüyorum aloo' ?eklinde uyar?r...
B plan?: Orta derecede alarm... Kamu yetkilileri tela?l? ve panik hareketlerle toparlan?rlar ve aceleyle arabalar?na ya da servislerine atlay?p evlerine giderler. Yoldaki marketlere u?ray?p g?da ve mum sto?u yaparlar. Halk?n bu hareketlerden anlam ç?kar?p önlem almalar? beklenir...
C plan?: Yüksek yo?unlukta alarm... Yollarda mahsur kalan halka uzaktan bakarak 'yaa i?te, iyi mi oldu ha?.. O kadar uyard?k dinlemedin... ?imdi otur orda so?ukta sekiz saat bekle de gör..' ?eklinde sitemde bulunulur...
D plan?: Bizden günah gitti alarm?... Halka çe?itli uyar?larda bulunulur. Ellerinizi birbirine sürtün, bi ma?ara bulun ve k?? uykusundaki ay?lar? rahats?z etmeden yanlar?na k?vr?l?n, o da olmad? e?lenmeye bak?n... Kartopu oynay?n, kardan adamlar yap?n...
E plan?: Eee, daha n'apal?m alarm?...
Sak?n uyumay?n ha!.. Uyursan?z donars?n?z uyar?s? yap?l?r...