21.09.2019

A?IRI NEML? SANAT OLAYLARI


Türkiye'de faaliyet gösteren film da??t?m ?irketleri bu hafta sinemalara yeni bir film vermediler. Zaten verseler de kim evinden ç?k?p sinemaya kadar ula?abilecek bilinmez. Do?al afet zamanlar?nda evlerini kaybeden insanlar için futbol statlar?n?n ve spor salonlar?n?n kullan?lmas? gibi bu cehennem s?caklar?nda da sokakta kalanlar için klimal? sinema salonlar?n? halka açmak ve hatta onlara frigo buz ikram etmek bakal?m hangi yetkilinin akl?na gelecek?.. Do?rusunu isterseniz yüzlerce kilometre karelik bir lahmacun f?r?n?n? and?ran bu ortamda hangi filmi izledi?inizin pek önemi kalm?yor. Önemli olan bir sinema salonuna kapa?? at?p tam kliman?n alt?nda bir yer ayarlamak ve ondan sonra gözlerinizi kapat?p serinlemek, hatta ü?ümek, giderek tak?rdamak ve mümkünse donmak...
Sinemalarda yeni film yok diye ülkemizdeki sanat olaylar? durmuyor tabii ki... Ancak, bütün insanlar gibi sanatç?lar da normalde
35 derece olan hava s?cakl???n? a??r? nem
yüzünden 50 derece olarak hissettikleri için
tats?z baz? olaylar ya?an?yor. Ne gibi?..
A grubu ressamlar?yla B grubu ressamlar? dün gece geç saatlerde Ortaköy'de çat??t?lar. Çat??ma sonucunda her iki gruptan da üçer ressam çe?itli yerlerinden yaralanarak tedavi alt?na al?nd?. Edinilen bilgi sonucunda a??r? s?caklar, alkol ve cinnet yüzünden çat??malar?n artt??? sanat ortam?nda birbirlerine kan vermek amac?yla kan gruplar? ayn? olan sanatç?lar?n birle?tikleri anla??ld?... Ancak D grubu ressamlar?n?n hangi amaçla birle?tikleri ö?renilemedi.
Cumhurba?kanl??? Senfoni Orkestras?'n?n üflemeli çalg?lar bölümü sanatç?lar? toplu olarak kaç?r?ld?... S?k? bir takip sonucu müzisyenler kurtar?ld?, kaç?ran ki?iler yakaland?. 22 ki?ilik çetenin lideri ifadesinde, 'Çok s?cak vard?. E, kriz yüzünden klima ya da vantilatör de alamay?nca üflemeli çalg?c?lar? kaç?r?p kendimize üfleterek serinlemeyi dü?ündük.' dedi... Olay hakk?nda görü? belirten sanatç?lardan birisi ise, 'Korkunç ?eyler ya?ad?k. A?lamalar?m?za yalvarmalar?m?za hiç ald?r?? etmeden bize defalarca üflettiler. Gelece?im mahvoldu, art?k hayat?m boyunca üfleyebilece?imi sanm?yorum'
diye konu?tu...
Tiyatro sanatç?s? Be?ir Lale 'Kap? Kolu' adl? tek ki?ilik oyununu AKM salonlar?nda sergilemeye ba?lad?. Ancak Be?ir Lale'nin tek ki?ilk oyununa, ilk gece seyirci olarak da tek ki?i geldi. Onun da oyunla ilgilenmeyip çekirdek çitlemesine sinirlenen sanatç?, izleyiciye hakaret ederek üzerine dekordan baz? parçalar? f?rlatt?. Kaçan seyirci, daha sonra mahallesinden toplay?p getirdi?i alt? ki?iyle beraber sanatç?y? dövdü. Olay?n a??r? s?ca??n moral bozuklu?uyla birle?mesinden kaynakland??? belirtildi...
Evet, sanatç?lar aras?nda ya?anan birkaç önemsiz cinnet, depresyon, taciz ve yaralama olay? daha var. Ancak kol k?r?l?r yen içinde kal?r diyoruz ve bunlar? yazm?yoruz. Havalar mevsim normallerine döndü?ünde san?yoruz ki sanatç?lar da yarat?m süreçlerine tekrar ba?layacaklard?r...