26.08.2019


Öncelikle ?unu yazay?m da kurtulay?m. Ne?.. Geçen haftaki 'Maymunlar Cehennemi' filmi yaz?s?nda kendisini kütük olarak nitelendirdi?im aktör Tim Roth de?il Mark Wahlberg'di... Dikkatli okurlar?m zaten gere?ini yap?p beni geni? bir yelpaze içinde uyard?lar. Dikkatsiz okurlar?m da ?imdi ö?rendiler, tamam oldu... Anlay??la kar??lay?p ?l?ml? yakla?anlardan, salakl?k ve cahillikle suçlayanlara kadar herkese te?ekkür ederim. Tim Roth için ayr? bir paragraf açmay? dü?ünüp ona yo?unla?m??ken yaz?y? yeti?tirme tela?? içinde Mark Wahlberg yerine Tim Roth yaz?vermi?im. Fakat salakl?k hadi neyse de cahilli?i kabul etmiyorum. Çünkü Tim oldukça iyi tan?d???m bir arkada?t?r. Özellikle 'Kad?n Asla Unutmaz' ve 'Kezban Roma'da adl? filmlerde çizdi?i kompozisyonlar? unutamam... Ama yine de kendisini en çok, 'Herkes Seni Seviyorum Der' filmindeki k?sa rolü ama etkili karakteriyle be?enmi?imdir... Sonuç olarak, Japonlardan kendim için ?efkat gösteren bir okur robotu yaratmalar?n? isteyemeyece?ime göre bile bile yapt???m bu yanl??l???n sonuçlar?na da pa?a pa?a katlanmam gerekiyordu ve katland?m...
Durup dururken neden Japon dedim? ?undan... Bir süredir okudu?um baz? haberlerden dolay? Japonlar?n durumuna üzülüyorum. Hat?rlars?n?z, birkaç sene önce sanal bebekler üretmi?lerdi. Görüntüleri bir bebekle uzaktan yak?ndan ilgisi olmayan birtak?m makinelere dijital yemekler yedirip dijital ninniler söyleyerek uyutuyor ve sanal bebe?i öldürmeden büyütmeye çal???yorduk. Bizde çok fazla tutmad?, çünkü ailelerimizde zaten yeterli miktarda sahici bebek oldu?u için çocuk bakma ve büyütme duygumuzu giderebiliyorduk... Sonra bizimle konu?an ve danseden Furby adl? sevimli bir yarat?k icat ettiler. Ve görüyorum ki son günlerde iyice abartm??lar... Sahibi yakla??nca renk de?i?tiren, heyecanlanan ve ???klar? yanan araba, kuyruk sallayan ve insan?n ellerini yalayabilen mekanik köpek, m?r?ldayan elektronik kedi ve yaln?z kad?nlar için üretilen, cevap veren ve dedikodu yapabilen robot... Her türlü parasal s?k?nt?y? a?m??, sanayile?meye doymu?, gönlünce tüketim tarz?n? tüketmi?, tüm ya?amsal dengelerini oturtmu? bir toplumun sonuna dek zorlad??? kapitalist s?n?rlar?n gelip dayand??? noktada çaresizce arad??? tek ?ey asl?nda sevgi... Ekonomik, siyasal, teknolojik ve askeri anlamda süper güç olabilme kavgas? verilirken yitirilen insanc?ll???n ve sevginin yerini mekanik oyuncaklarla doldurma çaresizli?i, gazete sütunlar?nda komik ama bir o kadar da ac? haberler olarak kar??m?za ç?k?yor. Neyin ve kimlerin pe?inde ko?tu?umuzu iyice anlamam?z gerekir diye dü?ünüyorum... ?leride, torunlar?n? sevmek yerine sanal bebeklerin dü?melerine basan anneanneler, bir tekir kediyi pinpon topunun pe?inde ko?turmak yerine dijital miyavlama duymakla yetinen çocuklar, ocakba?? lokantalar?nda anason kokusuna duyarl? sarho? olabilen bir robot kankayla kar??l?kl? rak? içen yaln?z erkekler yaratmamak için henüz vaktimiz var. Ben buradan uyaray?m da...