21.11.2019


Bu hafta vizyonlara nur ya?mad?. 'Amerikan  Pastas? 2' filmi, ne yaz?k ki birincisi neydi ki ikincisi ne olsun gibi kötü niyetli ve önyarg?l? yakla??mlar? hakl? ç?kartacak cinsten bir yap?m. Amerikan vatanda?lar?n?n morallerinin bozulmamas? için Amerika sinemalar?nda sadece bu tür filmlere izin veriliyorken ayn? i?kenceyi bizim de çekmemize ne gerek var diye dü?ünüyorum, ama hemen ard?ndan Amerika'n?n müttefiki oldu?umuz akl?ma geliyor ve hemen susuyorum... Ba?bakan?m?z Bülent Ecevit'in söylediklerini hat?rl?yorum. "E?er Amerika kan?tlar? yeterli buluyorsa biz de buluruz..." Yani bu, ?u mu demek? Amerika kendini damdan a?a?? at?yorsa biz de atar?z... (Yorum de?il, sadece soru)
SAHNE1: Kan?tlar
Amerika Birle?ik Devletleri bir seri terörist eylemin ard?ndan, bunlar? gerçekle?tiren ki?inin Usame bin Ladin oldu?una dair güçlü kan?tlar elde etmi?tir. Bunlar?n baz?lar?n?n dökümü a?a??dad?r...
1- Enkaz kald?rma çal??malar? esnas?nda çok miktarda sakal k?l? bulunmu?tur... Yap?lan hassas ölçümler sonucu bu k?llar?n Usame bin Ladin'in sakallar?yla ayn? boyda oldu?u anla??lm?? ve ileri tetkikler yap?larak teröristlerin Bin Ladin'in omzunda a?larken bu sakal tellerinin giysilerine döküldü?ü bulgusuna ula??lm??t?r...
2- Terörist eylemlerde kullan?lan uçaklar?n, çarpt??? binalara k?ble yönünden yakla?t??? tespit edilmi?tir ki bu da oldukça manidar bir durumdur...
3- Eylemi gerçekle?tiren militanlar?n olaydan bir gece önce e?lendikleri barda hep bir a??zdan 'Bin dereden su getirsem ar?namazs?n' adl? türküyü söyledikleri ve bu türküde yer alan 'bin' kelimesinin Usame 'bin' Ladin ile ba?lant?s? oldu?u tart???lmaz bulunmu?tur...
SAHNE 2: Tomahawk füzeleri
Kan?tlar yeterli bulunduktan sonra dünyan?n en insanc?l sald?r?s? ba?lar. ABD önce Afganistan üzerine yiyecek sand?klar? atarak bir halk? besler ve ard?ndan ayn? halka bombalar ya?d?rarak onlar? öldürür.
Gerçi her biri bir milyon dolar de?erinde olan Tomahawk füzeleri yeterli etkiyi sa?layamaz. Bombalar yolunu ?a??r?r, sadece siviller ölür... Operasyonun tam buras?nda ad? bizde sakl? bir müttefik ülkenin baz? insanlar? Amerika'ya ba?vurur ve 'Abi, bu bombalar? atmay?n paras?n? bize verin, biz Afganistan'a gidip en az on be?-yirmi teröristi temizleyerek Tomahawk'lardan daha çok i? bitirelim' ?eklinde bir teklif götürür...
F?NAL: Amerikan Pastas?
Körfez Sava??'ndan sonra Amerikan pastas?ndan iri bir lokma kapacaklar?n? sananlar umduklar?n? bulamam??t?. Bakal?m bu sava??n ard?ndan ne kapacaklar?.. Krema m?, çikolata m? yoksa yalayacak bir avuç mu?.. Ee, bo?una müttefik olunmuyor tabii...