19.09.2019

AMAN KEND?M!


Jim Carrey, insanlar? mizah anlay??lar?na ve komedi seçimlerine göre ikiye bölen bir aktör olarak tan?nd?. Jest ve mimik yaparak, a?z?n? bir tarafa burnunu di?er tarafa kayd?r?p gözlerini pörtletmeyi, kendi mizah anlay??lar?na hakaret kabul eden ve ucuz bulan bir taraf Jim
Carrey'yi hiç sevmedi. Jerry Lewis tarz?n? seven ve ka? göz k?p?rt?lar?yla surat tiklerine gülen di?er taraf ise onu pek sevdi...
Do?rusu ben kendimi ilk gruba sokan birisi olarak Jim Carrey'nin televizyon show'lar? ve ilk filmlerindeki zengin surat plasti?ini ilginç bulurdum ama onunla aramda belirgin bir mesafeyi de hep korurdum. Carrey, ara?t?r?c? ve zeki bir aktör oldu?unu göstererek gitgide daha az ?ebeklik yapmaya ba?lad? ve iyi komedilerde oynamay? seçerek hayran kitlesini art?rmay? ba?ard?.
?u anda 'Aman Tanr?m!' ad?yla gösterilen 'Bruce Almighty' filminde Jim Carrey, 'özüne' göndermeler yaparak dozunda mimikler kullan?yor ama bir taraftan da iyi bir komedi örne?inde oldu?unu bilerek çok yönlü oyunculu?unu da gösteriyor.
Kendisine, bizzat Tanr? taraf?ndan bir süreli?ine tanr?sal güçler verilen Bruce Nolan, bu yeteneklerini öncelikle kendisi için kullan?yor ama i? ba?kalar?na yard?m etmeye gelince Tanr? olman?n ne kadar zor bir ?ey oldu?unu anl?yor. Bu fantastik ama duyarl? konu kimileri taraf?ndan ho? kar??lanmasa da filmin özellikle ikinci yar?s? yo?un mesajlar içeriyor ve as?l tanr?sal gücün 'kendine Müslüman' olmak de?il, ba?kalar?na yard?m etmek oldu?u gibi bir anafikirle noktalan?yor. Sonuç olarak 'Aman Tanr?m' filminin dini, ahlaki ya da insani verilerini tart??m?yorum ama komedi taraf?na bakarsam, özellikle birkaç sahnede s?k? gülme krizlerine yol açt???n? söyleyebiliyorum.
Eh, uzun zamand?r güldüremeyen komediler izledi?imiz için bu da
hiç az bir ?ey de?il...
Y?ll?k iznimin bir ba?ka bölümünü kulland???m geçen haftan?n öncesindeki, 'Hulk' filmiyle ilgili yaz?mda üstün güçlerle donanm?? çizgi roman kahramanlar?ndan bahsetmi? ve hepimizin bazen böyle güçlere sahip olmay? dü?ledi?imizi yazm??t?m. Tabii ki 'Aman Tanr?m!' filmini izledikten sonra boyut bir hayli büyüyor ve Türk halk? olarak tanr?sal güçlere sahip olursak ne yapaca??m?z? dü?ünüyoruz.
Hayallerimiz elbette ya?ad?klar?m?zla s?n?rl? ve böyle güçlerimiz oldu?unda ne kadar kullanaca??m?z bile ku?kulu. Filmin bir sahnesinde Jim Carrey'nin yapt??? gibi, ay? görünmeyen bir halatla dünyaya yakla?t?rmak san?r?m bu co?rafyada kimsenin akl?na gelmez. Gelse gelse, kahvalt?da sucuk yaratmak, belediye otobüsünde bir bo? koltuk kapmak, çocu?umuzu okula kaydettirirken ba??? paras?n? be? takside ba?lamak gelir. Ben ?ahsen bu gücümü, ba?ka yazarlar?n tatile ç?kt???nda kö?elerinde yer alan 'yazar?m?z y?ll?k izninin bir bölümünü kulland???ndan yaz?s?n? bu hafta yay?mlayam?yoruz' cümlesinin benim için de yaz?lmas? için kulland?m. Kültür sanat servisindeki arkada?lar?ma bu gücümü göz ard? etmedikleri
için te?ekkür ediyorum...