19.09.2019

ALTI YA?IMA G?TT?M, GEL?CEM...


?stanbul Film Festivali'nin 23'üncüsü ba?lad?. Sinemaseverler beyazperdenin büyüsüne kap?larak bulunduklar? yerlerden ç?kt?lar ve içgüdüleriyle bulduklar? festival salonlar?nda y?ll?k büyük bulu?malar?n? gerçekle?tiriyorlar. 16 gün boyunca senelik plan, sahne, senaryo, replik, diyalog, görüntü, prodüksiyon, ba?rol, figüran, zoom, action, dram, alaska, frigo, m?s?r ihtiyaçlar?n? kar??layarak tekrar kabuklar?na çekilecekler ve gelecek y?l? beklemeye ba?layacaklar... Benim de film seçme, bilet bulma ve kalabal?klara omuz atarak seansa yeti?me çabalar?m sürmekte. Önümüzdeki hafta festivalden izlenimlerimi ve sizin için seçtiklerimi yazaca??m ve böylelikle büyük bir eksik kapanacak.
Ama tabi ki festival d???ndaki sinema dünyas? da bir taraftan bo? durmuyor ve vizyona yeni filmler getiriyor...
Bütün dünyada en çok ses getiren ve do?al olarak en çok merak edilen film 'Tutku-Hz. ?sa'n?n Çilesi' bu hafta gösterimde. ?sa peygamberin son saatlerini anlatan bu filmi bütün dünyan?n aksine ben çok merak etmedim ve aç?kças?, tür olarak da fazla benimsemedi?im için üzerini çizdim. Geriye iki tane film kald?. Bunlardan bir tanesinin daha üzerini çizmem zor olmad?, ne? Zombili olan?... Bak?n, iki filme de haks?zl?k etmek istemem ve üzerlerini çizmi? olmam bu filmlerin iyi olmad??? anlam?na gelmez. Tamamen kendi ki?isel tercihlerimdir ve aç?kças? bahar?n bu ilk s?cak günlerinde kan revan ve ya?ayan ölüler görmek istemedim. Çevremizde bol miktarda zombi var zaten. Dikkatli bir göz onlar? çabucak te?his eder...
Bu durumda bana kala kala 'Kelebek Etkisi' adl? film kalm??t?. Sinema ele?tirmenlerinin burun k?v?rd??? ama izleyicinin be?endi?i bir film olan 'Kelebek Etkisi'ne, ne sinema ele?tirmeni ne de izleyici s?fat?yla gittim ama filmden ç?k?nca anlad?m ki ben s?radan sinema izleyicilerine yak?n duran biriyim. 'Kelebek Etkisi'ni be?endim... Temay? zaten filmin ba??nda yazm??lar. 'Burada bir kelebek kanat ç?rparsa dünyan?n öbür ucunda f?rt?naya dönü?ür' gibi bir darb?mesel... Bu bir Türk filmi olsayd? ayn? tema, 'bir deli kuyuya ta? atm??, 40 ak?ll? ç?karamam??' ?eklinde olabilirdi. Geçmi?e dönmek ve seneler önceki küçük bir detay? de?i?tirmek mümkün olabilseydi, bu nas?l bir zincirleme reaksiyona neden olacak ve tekrar bugüne dönüldü?ünde neler de?i?mi? olacakt?? Film kabaca bu sorunun yan?t?n? veriyor. 'Zaman Makinesi' ve 'Gelece?e Dönü?' gibi filmlerde de benzer durumlara de?iniliyordu ve asl?nda cevab?n? benim de merak etti?im bir soruydu bu.
Örne?in ben alt? ya??nda, soka?? geçerken önce sola sonra sa?a bakmasayd?m ve pald?r küldür kar??ya geçerken bir araba alt?nda kalsayd?m; benim ve ba?kalar?n?n hayat? nas?l de?i?ecekti? Nas?l bir olaylar silsilesi geli?ecek ve bunun sonucunda ?imdi nereye var?lm?? olacakt?? Türkiye belki çoktan Avrupa Birli?i'ne girecekti, futbol yazarlar? bu kadar s?? ve provokatif olmayacakt?, Lucescu hiç a?lamayacakt? belki, popstar ve varyasyonlar? ortaya ç?kmayacakt?, kim bilir, Arma?an Ça?layan ve Deniz Seki bilimle u?ra?an bir çift olacaklard?, 'Kurtlar Vadisi' hiç çekilmeyecek ve Çak?r bir dü?ünür olacakt?. Belli mi olur? Dur ben bi alt? ya??ma dönüp geleyim.