19.09.2019


Bir Kurban Bayram?'n? daha bitirirken kimilerinin yüzü gülüyor, baz?lar? ise umduklar?n? bulamadan köylerine dönüyor. Kurbanl?klardan ve kurban sat?c?lar?ndan bahsediyoruz. Mü?teri bulamayan koç ve danalar mutlu, sat?c?lar ise mutsuz, bir sonraki bayram? bekleyecekler... Bu bayram öncesinde gazetelerde okudu?um bir haber dikkatimi çekiyor. 'Alo dana kaçt? hatt?...' Her kurban bayram?nda, baz? danalar?n ya da bo?alar?n, ba?lar?na gelece?i bilirmi? gibi iplerinden kurtulup birer ?ehir kovboyu edas?yla asfaltlarda ko?turmalar?na al??t?k. Art?k bu görüntülere meydan vermek istemeyen yetkililer bir dana yakalama timi ve gerekti?inde yard?m istenecek bir telefon hatt? kurmu?lar. 'Alo dana kaçt? hatt?...' Bizce yararl? bir uygulama, ama yetersiz. Hem vatanda?lar?n hem de danalar?n huzur ve güvenli?i için bu gibi yard?m ve dan??ma hatlar?n? ço?altmak gerekir...
Alo dana boynuzlad? hatt?... Dana kaçt? hatt? arand???nda ve ilgililerin duyars?z kald??? durumlarda bu hat aran?r ve danan?n halka sald?rarak boynuzlad??? ihbar edilerek durumun ciddi oldu?u anlat?l?r.
Alo dana oraya do?ru geliyor hatt?... Dana yakalama timi hâlâ olay yerine intikal etmemi?se onlar? harekete geçirmek için beyaz yalan söyleme hatt?d?r...
Alo ne dalga geçiyorsunuz be hatt?... Yetkililer bu beyaz yalanlar kar??s?nda sinirlenir ve yanl?? ihbar yapan vatanda?lara bu kar?? hatla cevap verirler...
Alo danan?n kuyru?u koptu hatt?... Dana yakalama timinden umudu kesen sokaktaki insan son bir gayretle danan?n üzerine atlar ve ellerine neresi gelirse tutmaya ba?lar... Bu arbede esnas?nda ?ayet danan?n kuyru?u koparsa bu hat aran?r...
Alooo, danaya eziyet etmesenize hatt?... Hayvanseverlerin belediye telefon sistemine gizlice s?zarak korsan olarak kurduklar? hat... Bu telefon numaras? sayesinde kaçan danaya bilinçsizce yakla??lmas? ve ona eziyet edilmesi önlenmeye çal???l?r.
Alo s?k?ysa gel sen yakala hatt?... Art?k belediyenin dana yakalama timi aradan ç?km??, danay? kaç?ran halk ve hayvanseverler kar?? kar??ya gelmi?tir. Halk zor durumdad?r ve dana ellerinden kaçmak üzeredir. Hayvanseverlere sitemde bulunmak için bu hatt? kullan?r...
Alo hay ben ?ans?m?n içine tüküreyim, bi dana alal?m dedik deli dana ç?kt? hatt?... Bir sürü para verip özenle seçerek ald??? danay? elinden kaç?ran, umutsuz gözlerle arkas?ndan bakakalan talihsizlerin ?ikâyet hatt?...
Alo ben sota bir yer buldum sakland?m hatt?... ?nsanlar?n elinden kurtulan ve dörtnala kaçarak gözden kaybolan dana, ormanl?k arazide saklan?r ve bayram bitene kadar oradan ç?kmaz. Kaçan ve bulunamayan danalar bu hatt? arayarak hayvanseverlerden yard?m ister.