26.08.2019

AKSIRIKLA YA?AMAK, TIKSIRIKLA BA? ETMEK...


Pek de bilinçli olarak yanyana gelmemi?lerdi ama tuvale sürdü?ü boyalar?n armonisine keyifle bakt? genç ressam. Öylesine, ara?t?rmak için vurdu?u f?rça darbelerinin alt?nda olu?an renklerin böyle uyumla kucakla?mas? güzel bir sürpriz olmu?tu. ??te tam bu s?rada ilk kez burnunda bir ka??nt? hissetti. Önemsemedi, elinin tersiyle burnunu ?öyle bir sildi, unuttu... Dört saat boyunca birbiri üzerine dü?en renklerin, boya kokusunun ve yaratma sanc?s?n?n içinde kaybolup gitti. Sanat dünyas? nefesini tutmu? onun yeni sergisini bekliyordu. Ç?kacak resimleri hiç bilmeden neredeyse tümü sat?n al?nmak üzere rezerve edilmi?ti. Ya?arken böyle bir onura ula?mak az görülürdü ama çok da umurunda de?ildi bu.
Burnundaki ikinci ka??nt? çok daha ?iddetli oldu. Gözleri de yand? bu sefer... Birden nefesi kesildi. Soluk borusuna sald?ran hava içine do?ru çekildikten sonra ak?l almaz bir ?iddetle kar??s?ndaki tuvale do?ru f?rlad?. Korkunç bir hap??r?kt?... Resminin en sevdi?i ayr?nt?s? s?r?ls?klam olmu?tu. Bir süre dondu kald?... Telefona ko?tu ve bir doktor arkada??n? arad?. Onunla konu?urken kendi sesini tan?yam?yordu. Atölyesinin içinde özgürlü?ü elinden al?nm?? vah?i bir kaplan gibi dört dönmeye ba?lad?. Giderek gücünün kesildi?ini hissetti. Burnundaki ?slakl???n fark?na vard???nda derin bir kedere kap?ld?. Ve arkas?ndan ikinci aks?rma geldi. ?lkinden çok daha korkunç ve ?iddetliydi...
Neden sonra pani?i atlatt? ve daha sa?l?kl? dü?ünmeye ba?lad?. Önünde açmas? gereken bir sergi vard? ve hastal?k ne kadar amans?z olursa olsun ya?ama tutunmal?yd?. Gözlerinin ac?yla yan?p ya?armas?na ve burnunun sürekli akmas?na ald?rmadan yerinden kalkt?. Kararl?l?kla tuvalin yan?na do?ru ilerledi...
Yukar?daki sat?rlar ülkemizde çekilecek bir film için senaryo tasla?? olarak dü?ünülmü?tür. 'Ak?l Oyunlar?' adl? filmde profesör John Nash'in ?izofreni hastal???yla beraber ya?ayarak onunla ba?edebilmesinden sonra bu kez de 'Iris' adl? film gündemde. ?ngiliz romanc? Iris Murdoch'un alzheimer hastal???na yakalanmas? ve ba?edilemez bu hastal??a kar?? direnmeye çal??mas? 'Iris' filminin öyküsünü olu?turuyor. Tüm dünyan?n ilgisi bu tür filmlerle kimi hastal?klara çevrilirken tabii ki bize de bo? oturmak yak??maz ve sanat?n misyonu olmas? gerekti?inden hareketle benzer filmler yapmak gerekir... Ben burada ilk ad?m? at?yorum ve ?iddetli nezle belas?na kar??n ya?ama inatla tutunan ve sanatç? sorumlulu?una sar?larak dünyan?n hayranl???n? kazanan genç bir ressam?n öyküsüne dikkat çekiyorum. O belki nezleyi yenemedi ama nezleyle beraber ya?amay? ba?ararak ya?am?ndan ve sanat?ndan taviz vermedi. Bu tutku öyküsü ayr?ca nezleye kar?? insanl??? harekete geçirmeyi de amaçlad?... Nezle deyip burun k?v?rmayal?m. ?izofreni ya da alzheimer varken nezle de nereden ç?kt? diyenler, dünyada kaç milyon ki?inin burun akmas? ve hap??r?ktan dolay? normal ya?amlar?n? sürdüremedi?ini ara?t?rs?nlar bakal?m... Ayr?ca yap?mc?lar?m?z da bu konunun ülkemiz kriz ko?ullar?na uygun ne kadar masrafs?z bir prodüksiyon olabilece?ini dü?ünsünler...