26.08.2019

A?LEDEN SORUMLU SER? KAT?L


Art?k seri katil dü?üncesine ve filmlerine öylesine al??t?k ki normal bir seri katil, kurbanlar?n? kesse de izleyicileri kesmemeye ba?lad?. Daha ak?ll?, daha ayr?nt?c? ve daha vah?i katiller yaratabilmek için u?ra??p duruyor sinemac?lar. Nerdeyse her sektörün bir seri katili oldu. Hatta Türkiye'de bile sadece mobilyac?lar? öldüren bir katilden bahsedildi geçen gün. Damak tad?na önem veren bir gurme ve çok zeki bir psikiyatr olan doktor Hannibal Lecter, gözüne kestirdi?i besili insanlar? yeme özelli?i ile son dönem seri katil filmleri aras?nda kendisine önemli bir yer sa?lad?. Ve anla??l?yor ki Hannibal Lecter ac?kt?kça, kar??m?za yeni bir filmle ç?kacak. Ta vejetaryen olana kadar.
Ben, bir Hannibal Lecter hayran? olarak, geçti?imiz hafta vizyona giren 'K?z?l Ejder' filmine eni konu bozuldum. Çünkü bu film hem senaryo hem de yarat?lan yeni katil karakteri olarak Hannibal Lecter'?n i?reti bir kopyas? gibi duruyor. Zay?f öyküsünü ve dandik karakterini kurtarmak için Dr. Hannibal Lecter fenomenini kullanarak bir anlamda Hannibal hayranlar?n? kand?r?yor. Takma di? kullanan, sadece çok çocuklu mutlu aileleri öldüren, ne idü?ü belirsiz bir çizgi yarat??? kendisine idol edinip dönü?üm kavram?na kafay? takan ve orijinal resim yiyen katilin nas?l olup da bu hale geldi?i çok inand?r?c? de?il. Küçükken yata??n? ?slatt??? için büyükannesi taraf?ndan azarlanmak ve pipisinin kesilece?i tehdidine maruz kalmak bana pek inand?r?c? ve yeterli bir neden gibi gelmiyor. Burada soruyorum; Türk toplumunda hangi erkek çocu?u, 'Senin pipini keserim ha' cümlesini i?itmemi?tir ki? Ve ?imdi, hangimiz takma di? yapt?r?p, elimize b?çak alarak aileleri kestik? Hangimiz, canavara dönü?üp bir gazeteciyi Japon yap??t?r?c?yla koltu?a yap??t?r?p dilini yedik?
Bir seri katilin geçmi?ini tarayarak, nas?l bu hale dönü?tü?ü konusunda çok daha geçerli nedenler bulmak mümkün. Örne?in bence, filmdeki en gerçekçi durum sap???n, magazin muhabirinin a?z?n? yedi?i sahneydi. Kald? ki böyle bir ?ey yapmak için ille de sap?k ya da yamyam olmaya gerek yok. Ülkemizde özellikle futbol yazarlar?n?n ve televizyonda futbol yorumlar? yapan insanlar?n a??zlar?n? yemeye gönüllü olacak binlerce futbolsever ç?kacakt?r. Koltuklara yay?l?p 'imparatorlara' yaltaklanan gazeteciler, pozisyon yorumlayan eski hakemler, rüzgâra göre e?ilip bükülen muhabirler ve hiçbir hafta bir önceki haftan?n tutarl?l???n? sürdüremeyen bilgiç yorumcular? susturmak için, bu sektöre de bir seri katil gerekiyor. Ayr?ca magazin gazetecilerinden illallah diyen ya da ekonomi muhabirlerine takanlar, beyaz e?yac?lardan kaz?k yiyenler, otopark kâhyalar? taraf?ndan arabas? çizilenler, ocakba??nda hesap geçirilenler, k?sacas? çe?itli meslek gruplar?yla sorunu olanlar için, hukuk yolu t?kanm??sa seri katil yolu her zaman aç?k. Özellikle yamyam olmas? tercih nedenidir. Çünkü memleketimizde 'yan?nda yatmay?p da yenilecek' bir sürü insan mevcut.