21.11.2019

A?IR A?IR TAKILALIM BU MERD?VENLERDE


Geçenlerde Radikal'de Hatice Ya?ar'?n 'siyasetçilerde mizah duygusu' üzerine bir ara?t?rmas? yay?mland?... Poilitkac?lar aras?nda, bir ya da ta? çatlasa iki tane isim bulup bir yana ay?racak olursak siyasetçi ve mizah ikilisi, tur?u ve çikolata kadar birbirlerine uzaklar. Siyasetçiler ve parti ba?kanlar? ekseninde incelenen bu saptamay? kolayl?kla
ülkemizin geneline de yayabiliriz. 'Biz Nasrettin Hoca'n?n torunlar?y?z' gibi kli?e bir cümleyle, mizaha ne kadar yatk?n bir toplum oldu?umuz ç?kar?m?nda bulunulur hep... Yine tabii ki, kurular?n yan?ndan
ya?lar? bir yana ay?rarak söylemem gerekirse asl?nda mizaha de?il komikli?e daha çok yatk?n oldu?umuzu dü?ünmek yanl?? olmaz... Do?u ve Bat? aras?nda bulunman?n kültürel zenginli?ini sindirmek ve ondan beslenmek yerine iki arada bir derede s?k??m??l?k durumu yarat?p ne o olabiliyoruz ne öteki...
Ya?amdaki her alan?m?za yans?yor bu. Ne mizah? tam kavray?p yapabiliyoruz ne de felsefeyi...
?nternet ortam?nda dola?an sözde mesaj dolu ama sade suya tirit ucuz felsefe yap?lan e-mail'ler birçok insana ula??yordur. Yine bunun gibi, gazetelerde yazan birçok yazar?n da siyasetçilerden farkl? bir mizah anlay??? yok. Hatta hiç yok... Hayat? çok ciddiye ald???n? zannederek en dandik mevzulardan bile ya?amsal ve toplumsal sonuçlar ç?karan, sorgulayan, irdeleyen, tezler öne süren ve cahil cesaretiyle saptamalarda bulunan insanlar bu kadar ciddiye al?nd?kça renksiz ve s?k?c? bir toplum olmak, kimli?imize kaplanan PVC gibi hapsediyor bizi, soluksuz b?rak?yor... Henüz kim oldu?unu anlayamam?? ve kendisiyle alay etmeyi ba?aramam?? insanlar?n kasvetli ciddiyetinden do?an ac?kl? bir komedi izliyoruz asl?nda... Komik oldu?unun fark?nda olmadan komik olmak gibi hüzünlü bir durumdan daha da kötüsü, ba?ka insanlar?n bu komediyi fark etmeden ayn? ciddiyeti payla?malar?...
'Halletmi?lik ve sindirmi?lik' ad?na iki örnek vermek istiyorum... Birincisi bir politikac?. Dünyada ya?ayan bir insan?n gelebilece?i en tepedeki yere ula?m?? biri... Eski Amerika Ba?kan? Bill Clinton'?n ba?kanl??? b?rakmadan önce çekti?i komedi skeçlerini hat?rl?yoruz...
'Sivil hayata' geçtikten sonra vaktini nelerle geçirece?i konusunda son derece güzel ve sevimli gag'larla kendisini bu kadar ince ti'ye alabilen bir ba?kan örne?i. Araba y?k?yor, köpek gezdiriyor ve senatör kar?s?n?n mektuplar?n? yaz?yor. Bir insan, üzerindeki Amerikan Ba?kanl??? etiketinin verdi?i kas?nt?l? yaftadan ancak bu kadar güzel s?yr?labilirdi... ??te mizah duygusu olan bir insan?n ve gerçek mizah?n gücü... Mizah, iki ya??nda yaramaz bir çocuk gibi. Ne politika dinliyor, ne protokol ne de kanun hükmünde kararname... ?kinci örnek, ismi laz?m de?il bir Türk ?ark?c?s?. Çok izlenen bir televizyon dizisinde ba?rol oynuyor... Kendisine bir komedi skecinde oynamas? teklif edildi?inde burun k?v?r?yor ve dizide sa?lad??? imaja zarar verir gerekçesiyle kabul etmiyor...
Gizli gerekçe, 'incilerim dökülür!'
Siyasetçilerden ses sanatç?lar?na kadar her sektörde kim varsa, bir gün kendilerini bu kadar ciddiye almaktan vazgeçip, Bill Clinton'?n buldu?u cevaba ula?abilirlerse o zaman gerçekten bir ?eyler olabilir bu ülkede...