21.09.2019

ADINI VERD?M, G??ES?N? ALLAH VERS?N


Sinemayla ?stanbul'un bulu?mas? sürüyor. Film festivali devam etmekte... Festivalin sad?k müdavimi olmayan ve bo? zaman?nda iyi bir film izlemek için yolu festival kapsam?na dü?en birisi için ölçü nedir?.. Gidece?i filmi ad?na göre seçen bir sürü insan tan?yorum. Kendimi bunlardan birinin yerine koyup, festival program?na göz gezdirdim. Ne ülkesi, ne yönetmeni, ne oyuncusu ne de konusuna bakt?m. Sadece isimlere göre karar verdi?imi dü?ününce anlad?m ki isim koymak bile ba?l? ba??na bir yarat?c?l?k. En az?ndan yüzer gezer izleyicinin dikkatini çekiyorsunuz.
'Mustafa Hakk?nda Her?ey' adl? Türk filmine, s?rf Mustafa ad?nda 'ti'ye
ald?klar? bir arkada?lar? oldu?u için giden bir grup insan biliyorum...
Festival program?nda adlar?na göre i?aretledi?im filmlerden ilki 'Annemler Yeme?e Geliyor' oldu. Film hakk?nda hiçbir ?ey bilmeden, sadece ad?n? ilginç buldu?unuz için o filme gitmenin merak uyand?r?c? keyifli bir yan? da var. ?stedi?iniz gibi hayal kurmakta özgürsünüz. Örne?in, 'Annemler Yeme?e Geliyor' filmi hakk?nda benim kafamda canlanan konu, ak?am yeme?i için bal?k m? yoksa et mi almas? gerekti?ini bilemeyen, bunun yan?nda mezesi, zeytinya?l?s?, salatas? ve içkisiyle bir ak?am yeme?ine misafir a??rlaman?n maliyeti kar??s?nda çaresizli?e dü?en dar gelirli bir ücretlinin ç?kmazlar?n? anlatmas? oldu. Tabii ki filmi görünce bamba?ka bir öyküyle kar??la?abilirim ama bu sürpriz de yan?ma kâr kal?r. Anneden ba?lad?k annelerle devam edelim. 'Geber Anneci?im' de ilginç bir film ad? mesela. Bir önceki filmde kurgulad???m dar gelirli ücretlinin isyan?n? anlat?yor olabilir. Görmek laz?m...
'Bir Deve ?çin Daha Kolay...' Bu filmi kesinlikle çok merak ediyorum. Hakk?nda asla bilgi edinmeden, sadece ad?ndan dolay? görece?im. Bir devenin daha kolay yapaca?? ?ey neymi? görelim bakal?m... 'Ofsayttakiler...' Futbolla ilgilenmeyen birisi için hiç de cazip bir isim de?il ama yine de ilginç. Ne anlatt???na kesinlikle bakmak gerekir. Belki de ya?am?n s?k? markaja ald??? ve etraf?ndakilerin hep beraber ileri ç?kmas?yla ofsaytta kalan, az önceki dar gelirli ücretliyi anlat?yor olabilir... 'Kendini Geli?tir Ya da Çek Git...' Fazla iddial?, didaktik ve ukala bir filme benziyor. Yine de önyarg?l? olmamak gerek. Bu filme de i?aret koyuyorum. 'Elveda Erkeklik...' Özellikle anl? ?anl? Türk erkekleri için tehlikeli bir film gibi. Ad? ilginç ama neme laz?m, görmezden gelinebilir. Hayat kar??s?nda ofsayta dü?en dar gelirli ücretlimizin tüm ç?k?? yollar? kapanm??t?r ve tek çaresi vücudunu satarak kolay yoldan para kazanmas?d?r. Gerisi bildik hikâye. E?er ?ans? varsa, otobanda kamyonlara otostop çekmeye kadar i?i vard?rmaz. Televizyonlar?n
gündüz ku?a??na program yaparak kendisini kurtar?r...
Hepsi bu kadar de?il tabii. Festival program?na göz gezdirirseniz adeta bir isimler sava?? ya?and???n? görürsünüz. Hepsi ilginç ve yarat?c? de?il elbette. 'Yanan Ate?', 'Ye?il Kobra', 'Can?m Babac???m', 'Günayd?n Gece' gibi hiçbir albenisi olmayan isimler de var. ?imdi bunlar?n yan?nda '?eyini ?eyetti?imin ?eyi' diye bir film olsa, elinizi vicdan?n?za koyun, hangisini tercih edersiniz?.. Bak bu da iyi bir film ad? olabilirmi?. 'Elini Vicdan?na Koy...'