21.11.2019

ACELE MESAJ ARANIYOR

ACELE MESAJ ARANIYOR


Geçen haftan?n yenilerinden 'Hayat?n Hakk?n? Ver' adl? film için Radikal gazetesinde ç?kan özette, internette elektronik posta yoluyla dola?an ve hayata dair dersler içeren, mesajl? öykülere gönderme yap?l?yor ve bu filmin de benzer bir içerik ta??d??? anlat?l?yordu. Böyle bir yakla??m, benim için ho? bir sürpriz oldu, çünkü ne zamand?r, bana da iste?im d???nda gönderilen bu tür e-maillere takm?? durumdayd?m... Bazen bir bilge ki?inin, bazen de sokaktaki ya da çay?rdaki s?radan bir adam?n ba??ndan geçen olay anlat?l?yor ve ana fikir bölümünde de gerekli mesaj patlat?larak, 'al?n bunu hayat?n?za uygulay?n' demeye getiriliyor.
Ya?l? bir marangoz, bütün meslek hayat? boyunca mermer bir tezgâh?n üzerinde çal???yor. Tezgâhtaki tahtaya vurulan onca çekiç darbelerine ve keser yontmalar?na kar??n mermer tezgâhta de?il bir k?r?k, çizik bile olmuyor. Usta marangoz art?k çal??amayacak hale geldi?i zaman yan?na bir ç?rak al?yor. Ç?rak daha ilk gün, tezgâh üzerinde çal???rken bir çekiç sallamas?yla birlikte y?llard?r sa?lam kalan mermeri 'çatork' diye ortadan yar?yor... Çok üzülüyor ve utan?yor ama i? i?ten geçmi?tir.
Ya?l? marangoz, genç ç?ra??n yan?na geliyor ve...
?imdi, mesaja geçmeden önce bu öyküyle nas?l bir ders verilmek isteniyor k?saca analiz edelim... Marangozlara yönelik olarak, 'Asla mermer tezgâh kullanmay?n' denilmek istenebilir. Ya da esnaflara hitaben, 'Siz siz olun salak ç?rak almay?n' sonucu da ç?kabilir... Çok mu yüzeysel?.. Daha derin bir mesaj istersek ?u nas?l?.. Asl?nda üzerinde rahat rahat çal??abilece?iniz ah?ap tezgâh varken mermer tezgâh kullanmak a??r? stres yarat?r ve i?te bir gün çal??amayacak duruma gelirsiniz... Herkes, kendi durumuna göre mesaj?n? alabilir ama öykünün bir de sonu var... Ya?l? marangoz, ç?ra??na der ki 'Evlat, benim bunca y?ld?r bu mermer tezgâh? k?rmadan çal??abilmemin nedeni i?ime olan dikkatimdir. Sen de kendini vererek, özenle çal??sayd?n tezgâh sa?lam kal?rd?. Dikkatsiz yap?lan bir i?ten hay?r gelmez..."
Hafif ya da a??r, bir sürü mesaj veren öykü dola??yor. Milyonlarca insan bunlar? birbirine gönderiyor. Okuyup geçiyor muyuz, yoksa kendi ya?am?m?za uygulamaya çal???yor muyuz?.. Ya da bunlar? önemsemeli mi yoksa 'Abi bir tane dandik öyküden etkilenip hayat?m? de?i?tiremem' deyip dalga m? geçmeli?.. Ne derseniz deyin, yine de kendilerine dikte edilen mesajlara önem veren, bunlara mesai harcayan, oturup dü?ünen, gözleri ya?aran bir kitle var. Bu durumdan da bir mesaj ç?karmak gerekirse; san?r?m, d??arda paketlenmi? haz?r gelen mesajlara muhtaç olmak yerine, 'kendi mesaj?n? kendin yarat' boyutuna gelebilmek daha önemli. '??te o zaman gerçekten AB'ye girebiliriz' diyerek berbat bir final cümlesi kuray?m bari. Biz Avrupa Birli?i'ne giremedik ama Avrupa Birli?i bizim hayat?m?za ve cümlelerimize çoktan girdi bile... Di?lerimizi sa?dan sola de?il yukar?dan a?a??ya f?rçalamay? ö?rendi?imiz zaman AB'ye girebiliriz diye bir cümle bile duydum ya bu hayatta...