19.09.2019

2004... AZ SONRAAA...


31 Aral?k 2003 Çar?amba. Film ?eridi y?l?n en son gününe yeti?ti ve tabii ki bu özel günün anlam ve önemiyle ilgili bir ?eyler karalamak istiyor. Öncelikle sormak istedi?im ?ey, bu gece için haz?r m?y?z?.. Yoo, kuruyemi?, içki, hindi gibi ?eylerden söz etmiyorum. Milli Piyango biletlerimizi kontrol edelim, seride eksik numaram?z varsa hemen tamamlayal?m. Tam geceyar?s? için tutmam?z gereken dile?i not edelim ki sarho? kafayla unutmayal?m. Yeni y?la nas?l girersek bütün sene ayn? ?eyi yapar?z teorisinden hareketle 2004'ü kar??larken ne yapaca??m?z? belirleyelim. Ve tabii ki k?rm?z? donlar?m?z? el alt?nda bir yerde bulundural?m... Bilelim ki biz üzerimize dü?eni yapmazsak yeni y?ldan bize bir ?eyler getirmesini de bekleyemeyiz.
Her yeni y?lda televizyon magazincili?inin art?k h?z kesece?ini ve eli yüzü düzgün sanat programlar?na a??rl?k verilece?ini dü?ünürdüm. Ama nafile, art?k dü?ünmüyorum. Magazin zekas? durmadan yeni bir?eyler üretip gündemde kalmay? ba?ar?yor. Özellikle Popstar yar??mas?ndan sonra tek
beklentim, sanat olaylar?n?n da Televole kal?b?na sokularak, hiç de?ilse bu ?ekilde gündeme girmeleri... Daha da açay?m, hatta örnek vereyim. ?u Televole'ler sanat ve kültür konusuna el atsalar, (atmazlar ya, mesela) ortaya ç?kan konu ba?l?klar? nas?l olurdu diye...
•  Özgün bask? sanatç?s? Cem?it Koruk, ?stanbul polisinin yapt??? bir operasyon çerçevesinde iki tane Nata?a'yla bas?ld?... Özgün bask? sanatç?s?, yapt??? aç?klamada, 'sanatç?lara has özgün bir bask?n oldu, üzgünüm' dedi... Az sonra!..
•  Ünü yurtd???na ta?m?? heykelt?ra?lar?m?zdan Hidayet Kola, üzerinde çal??makta oldu?u son yap?t? 'Ç?plak Afrodit' heykelinin parçalar? aras?nda bulundu... Sanatç?, çok üzgün oldu?unu ve k?r?lan heykelinin göz kama?t?racak kadar gerçe?e benzedi?ini söyledi. Ayr?ca Hidayet Kola'n?n cinsel sorunlar? oldu?u da belirlendi...
•  Son dönemin ba?ar?l? sinema yönetmenlerinden Zekeriya Hüthüt, Ayr?k Otu filminin galas?nda yer göstericiden dayak yedi... Bu olayda Zekeriya Hüthüt'ün salonda kabuklu yemi? yiyip kabuklar?n? yere atmas?n?n etkisi var m?yd??.. Az sonraa!..
•  Öykü yazarlar?m?zdan Esat Dübel'in imza gününe neden bir tek Allah'?n kulu gelmedi?.. Sanatvole fark?yla az sonra!.. Esat Dübel bu hazin olay?n ard?ndan, bir hafta sonra neden 'pilav günü' düzenledi ve neden bu pilav gününe yüzlerce sanatsever kat?ld??.. Bu da az sonra!.. Pilav gününde yüze yak?n sanatsever neden zehirlendi?.. Esat Dübel imza gününün intikam?n? almak için pilava tar?m ilac? kar??t?rm?? m?yd??.. Bu da az sonra anas?n? satay?m !..
•  Beyo?lu'nda bir sinemada düzenlenen 'korku ve deh?et filmleri' toplu gösterisinde onlarca sinemasever, salonda mahsur kald?... Sinemaseverler neden d??ar? ç?kamad?lar?.. Yak?nlar?n? cep telefonlar?ndan aray?p temiz don ve atlet istediler mi?.. Az sonra!..
•  Operada skandal!.. Ba? bariton ?uayip Yekpare, sopranolara sark?nt?l?k etti?i gerekçesiyle tazminats?z olarak operadan at?ld?... Konuyla ilgili olarak, ma?dur sopranolar ne dedi?.. Az sonra!.. Ba? bariton ?uayip Yekpare'nin ?u anda Dudullu civarlar?nda kamyonetle dola?arak, 'sar? patataiiiezz, sovaaaan!..' adl? eseri seslendirmesi Sanatvole kameralar?na nas?l yans?d??.. Az sonraaa!..