21.11.2019

150 YIL SONRA


Çok yak???kl? ya da bebek yüzlü olman?n bir aktör için o kadar da tercih edilen bir durum olmad??? söylenir ki ben de buna kat?l?r?m. P?r?l p?r?l ve sanki yontulmu? gibi biçimli bir yüz kar?? cinsin ilgisini çekebilir ama sinemada karakter(ler) olu?turmak için fazla bir ?ans? yoktur. Belki de bu yüzden olsa gerek, Kevin Costner ve Richard Gere'e kendilerini ilk tan?d???mdan bu yana pek ?s?namad?m. Tom Cruise ise di?er yak???kl?lar?n aras?ndan s?yr?l?p daha zengin bir kariyer edinme yolunda umut veriyordu ve fakat 'Ya?mur Adam' ve biraz da 'Jerry Maguire' filmi d???nda insan? al?p götüren bir tiplemesine ve güçlü oyunculu?una pek tan?k olamad?m... Ayn? durum bence 'Vanilla Sky' için de geçerli. ?lginç ama pek tan?t?m ?ans? bulamayan küçük bütçeli bir filmi al?p, Nasrettin Hoca'n?n leylek hikâyesi gibi onu Hollywood kal?plar?na uydurarak 'Hah, ?imdi filme benzedin' diye piyasaya sürmek, ticari bir kurnazl?k olabilir ama sanata bir art? de?er kazand?ramaz...
'Vanilla Sky'?n orijini olan ?spanyol yap?m? 'Aç Gözünü' filmini izlemedim. Ancak belli ki 'vanilyas?z da' çok iyi bir öyküsü var. Tüm bunlardan 'Vanilla Sky' filmini o kadar da kötüledi?im anlam? ç?kmas?n. Özellikle belli bir yere kadar çok iyi ve istikrarl? giden film, s?ra sürprizin aç?klanma sahnelerine geldi?inde çok fazla anlat?ma ve nerdeyse kendi hikâyesini konu mankeni yard?m?yla aç?klayan öyle didaktik bir yap?ya bürünüyor ki her ?eyin sonunda insanlar?n kafas?na dan dun diye aç?klama mesajlar? ya?d?ran Levent K?rca skeçlerine dönü?üyor... Tekrar söylüyorum, 'Aç Gözünü'yü izlemedim ama ald???m duyumlara göre onda bu tür aç?klama sahneleri bulunmuyor ve final tamamen öykünün içine yedirilerek 'aman herkes anlas?n' çukuruna dü?ülmüyormu?. Söyleyenlerin yalanc?s?y?m ve ben ?u anda 'Vanilla Sky'dan sorumluyum...
Biliniyor ki özellikle Amerika'da, paras? bol olan ve henüz zenginken ölen bir sürü insan kendi isteklerince, so?utulmu? tanklarda dondurularak bekletiliyor. ?leride bir gün e?er ölümün çaresi bulunursa gibi safça bir ihtimali kullanan uyan?k proje sahiplerine milyonlarca dolar ödeyerek buz kal?plar? içinde diriltilmeyi bekliyorlar. Hadi oralarda bunun hakl? bir nedeni olabilir. Ya bizde?.. Dü?ünün ki donduruldunuz -ki bunun için Türkiye'de teknolojiye gerek yok, sokakta olman?z yeter-ve 150 y?l sonra tekrar dirildiniz. Yepyeni ve de?i?ik bir hayat beklerken nelerle kar??la?aca??n?z? söyleyeyim... Süleyman Demirel, ekonomik kriz, milletvekili maa? art?rma önergesi, Avrupa Birli?i'yle birlikte gezegenler birli?ine girme adayl???, TRT'nin bir kelime bir i?lem yar??mas?, Ajda Pekkan, prefabrikler, Reha Muhtar'?n torunundan üfürükçü haberi, 'Bizimkiler' dizisi, filistin ask?s?...
Durup dururken, dirilmeyi bekleyen donmu? adam konusuna neden girdim derseniz,
'Vanilla Sky'a gidin derim... Filmin sürprizi kaçmas?n...