21.11.2019

36 POZLUK HAYATIMIZ


Sir Anthony Hopkins kadar iyi bir oyuncu bile kimi anlams?z filmlerde oynuyor ve hatta baz?lar?nda maymun oluyorsa her oyuncuya bu krediyi tan?mak gerek diye dü?ünüyorum. Robin Williams için, uzun zamand?r kendini tekrarl?yor ve çok kötü yap?mlarda yer al?yor ele?tirisi k?smen do?ru olsa bile bence bu durum onun iyi sanatç? oldu?u gerçe?ini de?i?tirmiyor... 'One Hour Photo', Türkçeye 'Bask?' ad? uygun görülen filmde Robin Williams çok çok iyi bir oyunculuk ortaya koyuyor. Hemen ?u gerçe?i vurgulamak gerekir ki iyi bir oyuncunun de?erini ancak iyi bir yönetmen ve iyi bir senaryo ortaya ç?kar?yor.
'Bask?' adl? film de adeta bunun bir kan?t?. Yoksa dünya sinemas?nda say?s?z iyi oyuncu ve bir o kadar da iyi yönetmen var. Ancak nadir olan ve zor bulunan ?ey iyi senaryo... 'One Hour Photo' iyi ve de?i?ik bir öykü. Foto?raf tabetme i?inde çal??an yaln?z ve asosyal bir adam?n, tüm dünyas?n? banyo edip kartlara bast??? aile resimleri üzerine kurmas?, ait oldu?u karanl?k odan?n depresifli?i de dü?ünülürse gerçekten inand?r?c? bir metafor. Senaryo yazmaya çabalayan biri olarak, 'Bask?' filminin senaryosu, nas?l i?lendi?i bir yana en az?ndan konu olarak bile beni k?skand?rd?.
Foto?raf bask?s? yapanlar?n, karanl?k odadaki kimyasal s?v?lar?n içinde yava? yava? belirip sabitle?en an?lar?n ilk tan??? olmalar? zaman zaman dü?ündü?üm bir ?eydir. Nas?l bir duygu oldu?unu merak ederim. Bu, bir tür
s?rda?l?k m?d?r yoksa insanda röntgen yap?yormu? duygusu uyand?r?r m? bilemiyorum. Türkiye'de bu i?i yapan bir insan?n gelen 36'l?k filmleri karta basarak ilerleyen bir süreçte nelere tan?k olaca??, hemen hemen belli... Orta halli, çekirdek bir ailenin ilk resimlerinde halinden mutlu olma görüntüleri vard?r. Baba maa??n? düzenli almakta, anne en az?ndan haftada bir et yeme?i pi?irebilmekte ve yemeklerini dönemin klasiklerinden formika bir masada yemektedirler. Sonraki filmler, enflasyona ve dalgal? kura endeksli pozlar içerir. Ekonomik kriz giderek hissedilmektedir. Ailenin babas? art?k resimlerde sinirli bir ifadeyle ç?kmaktad?r. Annenin üzerinde, hâlâ 17 film makara önceki giysi vard?r. Yemek masas?ndaki zeytinya?l? tabaklar? art?k yoktur. Ekmekler b?çakla düzgün bir ?ekilde kesilmemi?, elle kopar?larak parçalanm??t?r. Bundan da açl?k s?n?r?na giderek yakla?makta olduklar? anla??l?r. Bir sonraki filmde, evin perdeleri s?ms?k? kapal?d?r.
Belli ki alacakl?lardan saklan?lmaktad?r. Ancak devlet alaca??na ?ahin oldu?undan di?er resimlerde formika masa ve televizyon art?k yoktur. Haciz gelmi?tir. Sonra birden durum de?i?ir. Baban?n gözlerine vah?i bir par?lt? gelmi?tir.
Ev büyümü?, salon geni?lemi?, e?yalar klasik oymal? ve abart?l? olmu?tur. Resimlerde bile annenin estetik yapt?rd??? ve silikon takt?rd??? anla??lmaktad?r. Filmler, birkaç 36 böyle devam eder. Giderek zenginle?irler. Ancak son resim karanl?k odada de?il, gazetenin üçüncü sayfas?nda yer al?r. Babam?z, kriz nedeniyle çal??t??? i?yerini hortumlamaktan yakalanm??t?r...