21.11.2019

6 M?LYAR DOLARLIK ADAMLAR


Cüzdan?mda ?u an 27 milyon 250 bin lira var... Montumun ceplerini kar??t?rd?m, be? milyon liraya yak?n madeni para da orada buldum. Banka hesab?mdaki birikimimden kendime ay?raca??m bir miktar?n d???ndakileri de verebilirim. S?ra gelir evden bir ?eyler satmaya... Eskiden ald???m faks makinemi art?k nerdeyse hiç kullanm?yorum. Ucuz bir fiyata satabilirim. Ayr?ca evde ?u anda üç tane, iki haftal?k kedi yavrusu var. Sekiz haftal?k olana kadar annelerinden ayr?lmamalar? gerekiyor. Ayr?labilecek duruma geldiklerinde onlar?, kendilerine iyi bakacak insanlara ücretsiz vermeyi dü?ünüyordum ama bu konumda para kar??l??? satabilirim. ?ran kedisi olduklar? için biraz para ederler san?yorum. Pet shop'larda 400 dolar fiyat biçiliyormu?. Ben yar? fiyat?na veririm. Sonra s?ra gelir dost ve akrabalar? ikna etmeye... Bildi?im kadar?yla halam?n hiç kullanmad??? bir fritözü var. Onu satabilir. Biraz da nakit alabilirim kendisinden. Teyzemin k?z?na dü?ününde bir hayli bilezik ve kulplu Re?at alt?n? tak?lm??t?. Bir k?sm?n? ya güzellikle ya da zorla alaca??m? san?yorum. Böyle böyle kendi çevremden ba?layarak ve giderek bir zincir olu?turarak akla hayale gelmedik miktarlarda nakit para toplanaca??n? umuyorum.
Hedefledi?im miktar asl?nda çok da fazla de?il. Sadece 6 milyar dolar. Yani Amerika'n?n (ve ?ngiltere'nin) Irak'a sald?r?s?na çanak tutmam?z kar??l???nda bize vaat etti?i yard?m kar??l???. Günlerdir televizyonlarda ahlar ve vahlarla kar???k ne f?rsatlar kaç?rd???m?z? ba??r?p duran sava? ç???rtkanlar?n? mide kramplar?m e?li?inde dinliyorum. Batt?klar? yaman çeli?ki bata??nda, bir taraftan Türkiye'nin söz sahibi ve bölgede güçlü bir ülke olmas?n? isteyip, di?er taraftan da para kar??l???nda kom?usunu satmas?n? içine sindirebilen bu insanlara, aram?zda 6 milyar dolar toplay?p verebilirsek seslerini kesebilece?imizi umuyorum. Diyeceklerdir ki gerçekler ba?ka, romantizm ba?ka. Ben de diyorum ki o zaman siz de yüz binlerce dolar maa?lar?n?z?n biraz?ndan vazgeçin ve Amerikan güdümlü para fonlar?ndan kurtulup kendi sakl? paralar?m?zla kendi ki?ili?imizi kurtaral?m.
6 milyar dolar yetmedi mi? Para her ?ey de?il, bölgede güç ve karizma sa?lamak için Amerika'n?n kuyru?una tak?lmak ve onlar?n dost ve müttefikli?ini feda etmemek gerekir diyebilirler. O zaman 6 milyar dolar?n yan?nda birkaç 100 bin dolar daha toplamak gerekecek. Ki, hepsini ilk uçakla Amerika'ya gönderebilelim ve orada kendilerine yeni dostlar edinmelerini sa?layabilelim. Hatta 'one way ticket', sadece gidi? bileti yeter onlara.
Not : Oscar gecesinde 'Benim Cici Silah?m' adl? yap?m?yla en iyi belgesel ödülünü kazanan Michael Moore'un yapt??? sava? kar??t? konu?maya imzam? at?yor, onu dünyadaki ve Türkiye'deki bütün George Bush'lara ithaf ediyorum.