21.09.2019

Yusuf’u ilk kez böyle hüzünlü; hatta a?lamakl? görüyorduk. Bu hüznün içinde iki ölçek ?a?k?nl?k ve be? ölçek kadar da k?zg?nl?k vard?. “Dün gece çiftli?imi bas?p, tavuklar?m? tek tek topuklar?ndan vurmu?lar...” dedi ve uzun süren bir sessizlik oldu... Yanl?? kesilen bir danan?n can çeki?mesi gibi bitmek bilmeyen, sinir bozucu bir sessizlik...
Bu olay?n ma?dur taraf? Yusuf olmasayd?, eminim çok e?lenirdik... Yusuf’un tavuklar?n? topuklar?ndan vurmu?lar ha!.. Birbirimizin gözlerine bakmamaya çal??arak geçen dakikalar, bir çam a?ac?n?n recinesine yap??m??, debelenerek umutsuzca kurtulmaya çal??an bir at sine?i kadar ?zr?rap veriyordu bize.. Kahkalar?n patlamamas? için, topuklar?ndan vurulan tavuk görüntülerini dü?ünmemeye çal??mak ancak bir budist rahip sabr? gerektiriyordu...
?lk reaksiyon veren Yakup oldu.. Kendisine “kusmak üzere olan biri” süsü vererek ö?ürdü ve eliyle a?z?n? kapatarak banyoya kaçt?. Onun ortama getirdi?i bu hareketlenme bize de biraz f?rsat verdi  ve içimizde biriken nefesi d??ar? b?rakma olana?? tan?d?...
“Ba??na gelen bu olay gerçekten de mide buland?r?c?.” dedi Tarcan..
Yusuf, “Bir rakip tavuk ?irketi var” diye sürdürdü. “onlardan ku?kulan?yorum.. Ço?u i?lerini mafyaya yapt?rd?klar?n? duymu?tum...”
Neyse ki olay? biraz olsun kan?ksam?? ve az önceki gülme krizi olas?l???n? atlatm??t?k.. Yusuf ekledi, “Ben de bu dürttü?ümün dallamalar?na misilleme yapmaya kararl?y?m. Onlar?n tavuklar?n? dövmeyi dü?ünüyorum...”
Bu söylediklerinden sonra ya?anan ikinci sessizlikte, onun ne kadar ciddi oldu?unu ölçmeye çal??t?k... Gerçekten ciddiydi...
“Benimle gelin... Yar?n gece bu ?erefsizlerin çiftli?ini basal?m ve bütün tavuklar?na tekme tokat giri?elim...”
E?lenceli bir taraf? kalmam?? ve bizi de içine almaya çal??an bir karabasana dönü?mü?tü durum.. ?yi bir yan?t gerekliydi. O yan?t Nahide’den geldi.. “?iddete ?iddetle kar??l?k vermek ne kadar do?ru bilmiyorum... Bence yasalar seni koruyacakt?r...”
“Dald?r?r?m yasalara!.. Onlar ancak bu dilden anlar.” dedi Yusuf...
Orkun dedi ki, “Ülkemizdeki hukuk tan?mazl???n ve genel cinnetin bir yans?mas? bu...”
Arada Berkay’?n sordu?u aptalca bir soru neyse ki kaynad?...  “Tavuklar?n topu?u olur mu arkada?lar?..”
Orkun sürdürdü, “Sivrisinekleri tek tek öldürmek yerine bütün batakl??? kurutmak gerekir..”
“Yaa arkada??m!” dedi Erol... “Ne kadar kli?e bir benzetme yapt?n. Daha yarat?c? örneklemeler bulman? beklerdim. Yemekteki bütün k?llar? tek tek ç?kartmaya çal??maktansa bütün taba?? çöpe dökmek gibi.. Ya da bir benzinci tuvaletinde fayanslara sürülen boklar? ayr? ayr? temizlemek yerine bütün duvar? y?kmak ve...”
Bu kez samimi bir ö?ürme ve Nahide’nin gerçekten kusmak için banyoya ko?mas?...
Konu?man?n seyri, temiz toplum özleminden ve çete düzenine kar?? duydu?umuz tepkileri ifade etmekten daha ba?ka bir yere do?ru gidecekken ?ermin’in cep telefonu çald?.. Arayan Sibel’mi?... Gazetede oldu?unu, çok korktu?unu ve pani?e kap?ld???n? söylemi? ?ermin’e.. Uzak, gizli ve sessiz bir yerde bizimle bulu?mak istiyormu?...
Bu durumdan çok tedirgin olduk ve birbirimizden ba??ms?z olarak Sibel’in bir suç i?lemi? olabilece?ini dü?ündük... Birimizin evinde bulu?abilirdik ama bunun, “bir suçluya yatakl?k etmek” olmas? olas?l??? da vard?... Neyse ki Berkay bizimleydi.. O grubumuzun Sami Hazinses’i ya da Halit Akçatepe’siydi... Bizim kadar ince dü?ünemedi?i için kendi evinde bulu?ma önerimizi kabul etti.
Bir saat sonra Sibel, kireç gibi bir surat ve endi?e yüklü bak??lar?yla perdeleri s?k? s?k? kapat?yor, tüm kap?lar? kilitliyordu... Ona bu gizlili?in nedenini sorduk ve bize çantas?ndan ç?kard??? sar? bir zarf? gösterdi...
Konu?urken sesi öylesine titriyordu ki onu d??ar?dan dinleyen birisi, televizyonda Kemalettin Tu?cu Dizisi izledi?imizi sanabilirdi... “ben... Gazeteye, bana bir kaset göndermi?ler... Ama ben... Kad?n sorunlar? üzerine yaz? yazan, s?radan bir feminist yazar?m sadece... Niye bana gönderdiler anlam?yorum..”
Yusuf, “Uzun etme kad?n!.. Ne kasediymi? o?..” diye sordu...
“Bir i? adam?yla, bir mafya liderinin telefon konu?mas?...” dedi Sibel..
Tacettin heyecanland?... “Gerçekten korkuyor olamazs?n... Eline, gazetecilik ad?na geçen bir f?rsat olarak dü?ünmüyor musun bunu?..”’ dedi...
“Kaseti dinleyelim de karar ver...” diye buz gibi bir sesle yan?tlad? Sibel...
Üç dakika sonra kaset, teybin içinde dönmeye ba?lam??t?... Önce bir iki c?z?rt? ve..
(?? adam?, “?? A.” mafya lideri ise “Maf L.” olarak geçecektir.)
“?? A. - Hayat?m merhaba...”
“Maf L - Merhaba abi, hayrola?”
“?? A. - ?u banka sat??? hayat?m... Gölge edenler var da...”
“Maf L. - O mesele tamam abi.. Teoman’? gönderdim ben...”
“?? A. - Nas?ld?r o arkada??.. Yani sa?lam m?d?r?”
“Maf L. - Merak etme abi... ?? sende kal?yor... Tamam yani... Çok korktu tabans?zlar!..” (gülü?meler)
“?? A. - Bülük Holding can s?kacak gibi..”
“Maf L. - Onu dert etme sen... ?çerden bilgi alan adam?m var.. Güçleri yetmez yani... Dibine dinamit koyar?m gene de bitiririm yani abi..”
“?? A. - Ya?a sen... Kar??l???n? fazlas?yla alacaks?n can?m...”
Maf L. - Sa?ol abi.. Maksat ?ey yani.. Memlekete vatana hayr?m?z olsun.. Ben her zaman senin emrinde oldum anlad?n m?... Yamuk yapan?n, .......koyim...”
“?? A. - ?imdi bebe?im...”
“Maf L. - Emret abi...”
“?? A. - Üzerinde ne var?...” (sessizlik)
“Maf L. - Anlamad?m abi...
?? A. - ?u anda diyorum... Üzerinde ne var?..”
“Maf L. - ?ey abi.. Alt?mda e?ofgman var.. Üst tarafta atlet...”
“?? A. - Söyle güzelim... ?ey olmaz.. Nefsim uyand? da biraz...”
Nefeslerimizi tutmu? ?a?k?nl?k ve deh?etle dinlerken Sibel uzand? ve teybin stobuna bast?... “Bundan sonras? çok i?renç dostlar.. ?? adam? ve çete ili?kisinin bir ba?ka yüzü daha ç?k?yor ortaya...”
En çok sars?lan Nahide olmu?tu.. “Ben..Dinlemek istemiyorum..” diye inledi... Ama genel kan? bunun çok önemli ve gerçek bir sars?nt? yaratacak kadar önemli bir kaset oldu?u üzerineydi..
Tarcan,  “Sermaye ve çete ba?lant?s? ekonomik ç?kar ba?lam?nda zaten biliniyor ama.. Ama seks ili?kisi ilk kez su yüzüne ç?k?yor.. Bence dinleyelim..” dedi... Ve Play!...

“?? A. - Geçen k??... Uluda?’daki otelde geçirdi?imiz geceyi unutam?yorum...”
“Maf L. - Abi.. O mevzulara girmesek... Bir ?ey yani.. Hata!...”
“?? A. - Ne demek hata... Sen de çok ho?lanm??t?n... Tekrar istiyorum... Hemen!..”
“Maf L. - Yani...  Nas?l hemen?..”
“?? A. - Yani ?imdi... Gerçe?i gibi olmaz ama telefonda yapal?m..” (sessizlik)
“Maf L. - Bi dakka abi... Adamlar?m var etrafta.. Banyoya geçeyim..”
“?? A. - O k?rm?z? donu giy..” (sessizlik)
“Maf L. - Giydim abi.. ?haleden konu?sak.. Ben ?akirler holding için..”
“?? A. - B?rak holdingi moldingi ?imdi... Beni dü?ün sen... O geceyi...”
“Maf L. - Çal???r?m abi.. Biraz ?ey olacak ama... Acaip...”
“?? A. - ?imdi, üzerinde sadece k?rm?z? donunla dansetmeni istiyorum.. K?v?rarak.. O gece yapt???n gibi.. Yap!..” (sessizlik) “Yap?yor musun?..”
“Maf L. - Yap?yorum abi.. Dansediyorum...”
“?? A. - K?v?r?yor musun?..”
“Maf L. - Elimden geldi?ince abi.. Çal???yorum yani.. Evet evet k?v?r?yorum...”
“?? A. - Anlat bana... Kalçalar?n? anlat!..”
“Maf L. - (f?s?lt?yla) ?ey abi.. Kalçalar?m kütür kütür... Adeta...”
Nahide’den umulmayacak kadar çevik bir hareketti... Yaz günü uçan bir deli kara inek h?z?yla at?ld? ve teybin stop tu?una bas?verdi.. “Yeter art?k!.. Hepiniz a?z? aç?k dinliyorsunuz bu i?rençlikleri.. Ben dayanam?yorum!..”
“Evet ama” dedi Tarcan... “Ho?umuza gitti?inden de?il, haber de?eri ta??yan ?ok bir belge oldu?u için dinliyoruz...”
Yusuf s?r?tt?, “Bu kaset benim hayat?m? kurtar?r... Mafyaya istedi?imi yapt?r?r, e?ek yüküyle kredi al?r?m...”
“Offf!..” dedi Sibel.. “Anlayam?yorum, niye bana yollad?lar bunu.. Niye?..”
?ermin, “bence bunu aç?klamal?s?n..” diye araya girdi.. “Temiz toplum ad?na yapmal?s?n bunu...”
Do?ru söylüyordu... Ülkede olan biten tüm çirkinliklere kay?ts?z kalmayan bir avuç demokrat ayd?ndan bir kaç?ysak e?er Sibel’e cesaret vermeliydik...
Erol, “Televizyon yay?n?na ç?k ve aç?kla...” dedi.. “Reha Muhtar d???nda herhangi bir tanesi olabilir...”
Tacettin, “?u kasedi bitirsek... ?sterseniz sara sara dinleyelim...” dedi... Bu öneri kabul gördü ve kaset biraz h?zl? sar?larak tekrar play’a bas?ld?..
“?? A. - Bacaklar?n? kald?r ?imdi... Beni istiyorsun!...”
“Maf L. - Buras? biraz dar abi.. ?imdi.. (sessizlik) Kald?rd?m bacaklar?m?...”
“?? A. - Beni istedi?ini söyle.. Seni arzuluyorum de...”
“Maf L. - Ee.. Aynen dedi?in gibi abi..”
“?? A. - Söyle karde?im!... Arzuluyorum falan de!.. Cilve yap biraz yaa!..
Uluda?’daki gibi davran!..”
“Maf L. - Abi.. Orada ?artlar ba?kayd? tabi.. (sessizlik) Seni istiyorum abi..”
 Sibel teybi durduruyor ve biraz daha sararak tekrar çal??t?r?yor...
“?? A. - Aaah!.. Ihh!.. Onu da ç?kart!.. Çok azd?m!..”
“Maf L. - ?stiyorum abi!.. ?nan ben de istiyorum.. Ay?pt?r söylemesi ba?tan ç?kt?m abi..”
“?? A. - Kendimi ok?uyorum ?u anda..”
 “Maf L. - Allah seni inand?rs?n ben de abi..”
“?? A. - Aaaahhhhh!.b. Amaaan!..”
“Maf L. - Uuuuyyyyyyy!..”
“?? a. - Bekle!.. Beni de bekle yavrum.. Birlikte uçal?m!..”
“Maf. L. - Bekliyorum bi tanem.. Sevgilim!..”
 Stop!.. Cihaz?n tu?u kendili?inden atm??, kaset bitmi?ti.. Ayn? anda Sibel’in çaresizlikten kar??m?? surat?na bakt?k... Onun pani?ini anlayabiliyorduk art?k..
Yakup dedi ki, “Her?eye kar??n yi?itçe ortaya ç?k ve bu belgeyi kamuoyunun vicdan?na bir tokat gibi çarp!.. Temiz toplum dü?ü ad?na büyük bir i? bu...”
Sibel yutkundu ve “Pekala... Birlikte aç?klayal?m...” dedi... Herkesin ondan kaç?rd??? gözlerine bakmaya çal??arak, “Tek ba??ma kalkamam bunun alt?ndan... Aç?k bir hedef haline gelirim... Ama di?er yandan bu bir onursa... Bu onuru sizlerle payla?mak isterim.. Birlikte bir bas?m toplant?s? düzenleyip aç?klayal?m.. Ne dersiniz?.”
S?k?nt?larla dolu a??r bir sessizlik oldu... “Eee... ?ey!.. Iu... Valla ben..” sesleriyle geçti sonraki on dakika... Sonuçta erkekler, Yusuf’la birlikte bu gece rakip çiftli?i bas?p tavuklar? dövmek üzere anla?t?lar... K?zlar ise ?ok kasedi ertesi gün, gizlice Reha Muhtar’?n kap?s?na b?rak?p kaçt?lar...