22.11.2019

DOSTLAR SANAT ??L???

Herbirimiz az çok para kazand???m?z bir tak?m i?ler yap?yorduk tabii... Bazen uzun süren, ço?u zamansa k?sa sürelerle birbiri ard?na de?i?en i?ler... ??yerleri...
Bir gün Orkun geldi... Elinde ince uzun bir paket vard?. Yeni bir k?z arkada?? oldu?unu söyledi... Biz, yeni k?z arkada?la ince uzun paket aras?ndaki ba?lant?y? dü?ünürken, k?z arkada??n?n müzisyen oldu?unu ve bir oda orkestras?nda pan flüt çald???n? anlatt?.
Bir sanatç?yla birlikte olman?n ya?am?ndaki en heyecan verici deneyim oldu?unu ve ?u ana kadar hayatta geçirdi?i sürecin bo?lu?unu ve anlams?zl???n? anlatmaya çal??t?... Maa? ya da parçaba?? kar??l???, ne kadar para kazan?rsak kazanal?m e?er sanatç? de?ilsek hep bir taraf?m?z eksik kal?yordu... Bo?lu?u dolduran ve eksikli?i tamamlayan tek ?ey sanatt?... Bunlar? anlatt? Orkun ve pan flüt çalmaya ba?lad???n? söyledi... “Kendimi seslerle tan?ml?yor, bo?lu?a notalar ekiyorum arkada?lar... Ve o notalar?, yarat?c?l???n gizemi ve olgunlu?un erdemine dönü?türerek biçiyorum...”
Orkun gidince aç?k aç?k olmasa bile arkas?ndan birkaç yorum yap?ld? elbette... Erol dedi ki; “yarat?c?l???n gizemi ve olgunlu?un erdemiymi?... Üç gündür flüte üfledi diye amma havalara girmi? h?yar!..”
Yakup’sa, e?er Orkun’un yeni sevgilisi çamur güre?çisi olsayd?, gelip çamurun erdemi ve güre?in gizeminden bahsedece?ini söyledi ve ona hak verdik...
Asl?nda Orkun’un söyledikleri, bizi kendimizle ve ya?am?m?zla hesapla?maya yöneltmi?ti... Sanat konusunda söyledikleri yanl?? de?ildi...
Herbirimiz ki?iliklerimizle ve yapabileceklerimizle örtü?meyen i?lerde çal???yorduk... Hayattan duyulan keyifsizlik, sürekli s?k?lmam?z ve çevremizdeki her?eyin bizi bo?acak kadar rahats?z etmesi bizim belki de gerçek sanatç?lar oldu?umuzun bir kan?t?yd?...
“Belki de?il, kesinlikle öyle arkada?lar...” dedi Sibel... “?çimizdeki sanatç? aç??a ç?kmay? bekliyor...”
“Vay can?na!” diye ekledi Berkay. “Ben de bu s?k?nt?y? hep gaz zannederdim... Fakat gaz?m? ç?kart?nca bile s?k?nt?n?n geçmemesi, demek, içimdeki sanatç? yüzündenmi?...”
Nahide, Berkay’?n gaz ç?kartma tan?m?ndan rahats?z olmas?na ra?men sanat kar??s?ndaki co?kusunu gizlemedi... “Kendimize üç gün zaman verelim ve bu süreçte bilincimizin derinliklerini yüzeye ta??may? deneyelim... Eminim ki sanat?n herhangi bir dal?yla bulu?aca??z... ??te o bizim kimli?imiz ve ya?ama kar?? duru?umuz olacakt?r...”
Kimimiz üç gün geçmesini bile bekleyemedi... Yakup hemen o gece herkesi aray?p içindeki sanatç?n?n bir ?air oldu?unu söyledi... Bilinçalt?n? bu kadar çabuk yüzeye ç?kartmas?na inanmad?k asl?nda... Gene de üç gün sabretmeyi ba?ard?k ve üçüncü günün sonunda atelyemize ta??nd?k... Dostlar sanat i?li?i...
Tarcan’?n anneannesi öldükten sonra bodrum kat dairesi bo? duruyordu ve sanat üretim yerimiz oras? olmu?tu... Tarcan’?n kira istemesi ho? kar??lanmad?ysa da bir miktar ödemeyi kabul ettik... Çünkü bunlar? dert etmeyecek kadar mutluyduk...
Erol resim yapmay? seçmi?ti... Daha do?rusu kendi deyimiyle resim onu seçmi?ti... Hemen ya?am? ?ekillendirmeye, bilinci anlamland?rmaya ve dü?üncelerimizi esteti?e dönü?türmeye koyulduk... Cisimlerin, seslerin ve harflerin ruhu gezinmeye ba?lam??t? bile çevremizde... Ama pek de haz?rl?kl? olmad???m?z ve ya?anmas? gerekti?ini bilmedi?imiz a??r, depresif hava çöktü giderek... Yaratman?n sanc?lar? ve s?k?nt?lar?yla ba? etmeye çal???rken görünümlerimiz giderek de?i?ti...
Yakup pipo içmeye ba?lam??t?... ?iir yazmaya çal???rken çekti?i her nefeste en az dört dakika öksürüyor ve di?erlerinin dikkatini da??t?yordu... Orkun bir ara bana “ay? yaa... Pipo içmekle sanatç? oldu?unu zannediyor...” ?eklinde yak???ks?z bir yorumda bulundu...
Erol gibi Nahide de resim yap?yordu ve aralar?nda ?imdiden gizli bir çeki?me ba?lam??t?... Erol bazen yüksek sesle, “off... Bir bok rengi bulsam ?uraya cuk oturacak...” gibi kendi kendine konu?uyor havas? yarat?yor ve Nahide arkada??n en az üç saat banyodan ç?kamayaca??n? bilerek onun sanat?n? engellemeye çal???yordu...
Çat??malar, kaprisler ve k?skançl?klar ba?lad?... Bunu gerçek sanatç? tatminsizli?i ve yarat?mda mükemmeli araman?n huzursuzlu?u olarak yorumlad?k...
Orkun’un flüt çalmaktan vazgeçip perküsyon dedi?i baz? vurmal? çalg?lara ba?lamas? sinirleri iyice zorlad?... Tacettin, Nahide’nin yan?nda olup olmad???na bile ald?rmadan “koduumun herifi... Flüt zor geldi tabi, dümbele?e ba?lad?. Gürültüden yo?unla?am?yorum ki” dedi... Asl?nda modern dans yapmaya çal??t??? için kendisi de bir hayli gürültü ç?kar?yordu...
?ermin, “new wave” alternatif sanat uygulamas? için medyay? ele?tirme konusunu seçmi?ti ve bunun için 37 ekran bir televizyon ve bir de öküz ar?yordu... Televizyon kolayd? ama öküz?..
Tarcan ?ermin’e “niye erkek arkada??n? kullanm?yorsun?” dedi?inde ?ermin hakl? olarak çok sinirlendi ve Tarcan’?n yapmakta oldu?u kibritten evi tutu?turdu...
Tarcan’a çok gülüyorduk arkas?ndan ama bu olaydan sonra ac?maya ba?lad?k... Kibritten ev yapmay? sanat zannederek iyiniyetli ama safça bir u?ra??ya girmi?ti... Neyse...
Asl?nda Berkay’?n durumu da pek farkl? say?lmazd?... Plastik sanat yap?yorum diye buldu?u bütün plastikleri yak?yor, eritiyor, ortal??? i?renç kokutuyordu...
Çal??malar?m?z?n en verimli devresinde Yusuf geldi... Yan?nda iki tavuk ve çok miktarda yumurta vard?... Tavuk çiftli?i kurma konusunda oldukça yol ald???n? söyledi ve yap?tlar?m?za bakt?... Bizim onun etkilendi?ini zannetti?imiz yüz ifadeleri asl?nda sinirdenmi?... “Ne ulan bu saçmal?klar?..” diye sordu ve sonra sanat?m?z? sorgulamaya giri?ti...
Erol’un yapt??? resim için “dürttü?ümün dallamas?... Boyalar? salak gibi löp löp yap??t?raca??na halk?n? ç?zsana buraya... Traktörsüz bir köylü ç?zsana!..” diye ba??rd?... Erol ba??n? e?ip dinledi... Herkes Erol’un dü?tü?ü durum kar??s?nda çok keyiflendi ama birer birer hepimize geldi s?ra...
Sibel’in çamurdan heykelini tekmeledi... Tacettin’in darac?k modern dans giysisi üzerinden ?eylerini avuçlay?p ulusal mar?? söyletti... Orkun’un perküsyonunu ise... Neyse...
As?l a?a??lay?c? olan herbirimizin alt?na be?er tane yumurta koyup bizi kuluçkaya oturtarak gitmesiydi... Giderken de, “e?er bir i?e yaramak istiyorsan?z ?u yumurtalar?n üzerinde 21 gün oturun ve be?er tane sa?l?kl? civciv ç?kart?n... 21 gün sonra geldi?imde bir civciv eksik olsun, topunuzu...”
Utanç verici betimlemeler yap?p gitti... Bir süre oturduk ve sonra Sibel dedi ki, “bence blöf yap?yor... Bizi 21 gün boyunca kuluçkada oturtamaz...”
Yakup, “Bence de” dedi ve “Önce kim kalk?yor?” diye sordu... Hiç kimseden yan?t gelmedi...