21.09.2019

Tacettin bir medya kurulu?unda çal???yordu ve servis ?efi ona bir yaz? dizisi haz?rlamas?n? söylemi?ti... Kararla?t?r?lan konu ise “Ülkemizdeki Futbol Olgusunun Sosyo-ekonomik Ba?lamda ?rdelenmesi” idi...
Gene planlanmam?? bir ?ekilde birer hamburger, yan?nda patates k?zartmas? ve tabii ki içecek bir?eyle ö?len at??t?rmas?n? yapt???m?z Mc Donald’da dostlarla bulu?tuk...
Aram?zda sadece Yusuf yoktu... Kimse ona haber vermemi?ti çünkü Yusuf Mc Donald türü yerlere girmemize insani bilinç gere?i ve sömürü tüketimi ba?lam?nda ?iddetle kar??yd?... Hele birgün ?ermin ve Orkun adl? dostlar? Kentucky Fried Chiken adl? yerde Amerikan tavu?u yerken görünce çok sinirlenmi? ve onlar? ayaklar?ndan demir masaya ba?layarak en yak?n büfeye ko?mu?tu...
 ?ri yar? olmas?n?n da verdi?i umursamazl?kla, ustan?n ?a?k?n bak??lar? aras?nda tavuk dönerinden iki avuç kopart?p tekrar yanlar?na dönmü? ve ?ermin’le Orkun’un a??zlar?na tavuk dönerlerini zorla t?karak yutturmu?tu...
Hatta bir yandan “Türk tavu?unun nesi eksik ulan!.. Bizim kendi öz tavu?umuzu yiyin ulan!..” diye ba??rd???n? da söylerler ama ben duymad?m...
Söylendi?ine göre çok sarho?mu?... Sonradan bu davran???ndan dolay? pi?manl?k duymu? ve duygusal bir konu?ma yapm??t?... “Bu yapt???m size aptalca bir milliyetçilik hezeyan? gibi görünebilir dostlar?m... Ama beni tan?rs?n?z.. Sadece, kalelerimizin birer birer y?k?ld???n? görmeye dayanam?yorum, o kadar... Ekonomik sistemleriyle ceplerimize, kültürleriyle beyinlerimize, sigaralar?yla ci?erlerimize giriyorlar... Bir de, kalorisiz plastik besinleriyle midelerimize girmelerini hiç içim kald?rm?yor... Buna hiç de?ilse biz kar?? koyal?m dostlar?m...Biliyorum, art?k modas? geçti ve çok gerilerde kald? ama elimde de?il, yerli mal? yurdun mal?, her Türk onu kullanmal? ilkesi ve söyleminden kopam?yorum... Kopam?yorum..”
Zaten ürpertici bir ses tonuyla konu?uyordu ve herkesin ba?? önündeydi... Bir de o son “kopam?yorum” kelimesini öylesine duygusal bir t?n?yla söylemi?ti ki k?zlar ayn? anda h?çk?rmaya ba?lad?lar... Hatta erkeklerden Tarcan adl? dost bile gözya?lar?n? saklamak için karanl?k olmas?na kar??n anlams?zca güne? gözlüklerini takt?...
Fakat Yusuf’un ba??rarak ve yumru?unu masaya indirerek söyledi?i ?u son sözleri, olu?an ambiansa pek uygun dü?medi... “Amerikan asidini içip onlar?n ?ap?al tavuklar?n? yemektense ben bu memleketin la??m suyunun yan?na bokunu meze yapar yerim be!..”
Yaratt??? etkiden ho?lanm?? ve çok vurucu bir son cümleyle konu?mas?n? taçland?rmak istemi?ti... Fakat bence ölçüyü biraz kaç?rm??t? dost... A?layan k?zlar bu son cümleyle birden irkilmi?ler, fakat a?lamalar?n? hemen kesemedikleri için, la??m ve bok sözcüklerinden sonraki h?çk?r?klar? biraz yersiz ve itiraf etmeliyim ki komik kalm??t?...
Herneyse i?te, Tacettin yar?n oynanacak gece maç?na gidece?ini söyleyince bütün dostlar hareketlendi... Aram?zda futbolla ilgilenen sadece bir iki ki?i vard?... Fakat hep birlikte maça gitme dü?üncesi herkesi heyecanland?rm??t?...
Hemfikir olundu ki; otlar üzerinde formal? adamlar?n bir me?in yuvarla??n pe?i s?ra ko?malar?n? izlemekten çok, stad atmosferini ya?amak, ilginç gözlemlerde bulunmak, insan?m?z?n gündelik ya?amlar? d???nda bir ba?ka ortamdaki davran?? biçimlerini irdelemek ad?na maça gidecektik.. Sonra içimizden birisi, san?yorum ki olu?an co?kunun erdi?i cesaretle “Yusuf'a haber vermeyelim!..” dedi...
“Yusuf'a haber vermeyelim!..” Hep beraber donakal?nd?... Sinirler gerildi... E?er bulundu?umuz mekanda Mustafa Sandal’?n Mest Oldum, Vallahi Jest oldum ?ark?s? çal?nmasayd?, birbirimizin kalp at??lar?n? duyabilece?imize emindim... Üstelik nezle olan Taygun’un durmadan burnunu çekmesi de hepimizi sinir etmi?ti...
Yusuf’a haber verilmemesini söyleyen Bekir’in gerekçesi, onun maç paras?n? bize ödettirece?i idi... K?sa süren f?s?lda?malardan sonra talep hakl? bulundu ve maça Yusuf’suz gidilmesine karar verildi...
Kimilerinin kader, kimilerinin tesadüf dedi?i ?ey bizim için kahredici bir lanete dönü?erek gerçekle?ti ve maça giderken Yusuf’a rastlad?k... Ona söylemeden maça gidiyor olmam?z? hangi ince politik cümleler ve hangi mucizevi diyaloglar sonucu aç?klamay? ba?ard?k bilmiyorum ama ba?ard?k...
Ku?kulanmad? ve sanki o anda maça gitmeye karar veriyor havas? yarat?larak stad?n yolu tutuldu... Ya?ad???m?z tehlikenin ard?ndan öylesine rahatlam??t?k ki maça giri? için olu?an kuyrukta keyfimizi kaç?ran bir iki olay ya?and?...
Kabul etmeliyiz ki futbol seyircisinin aras?nda kendimizi evimizden uzakta yaln?z kovboylar gibi hissediyorduk.. Nas?l anlatabilirim ki... Sadece kal?n do’lardan olu?mu? uyumsuz ve kaba bir senfoninin aras?nda kalan la sesleri gibiydik... Ya da z?mpara ka??tlar? aras?ndaki pembe pelur ka??tlar? gibi... Kaba komediler ve vah?i reality ?ovlar taraf?ndan kenara itilmeye çal???lan belgesellerle sanat ve kültür programlar?na benziyorduk...
Ayn? kuyru?u payla?t???m?z futbolseverler birbirlerine “maraba Televole” diye ba??rmay? espri sanarak gürültüyle gülüyorlard?... Sonra bir ara yan?m?zdaki k?zlar? farkettiler ve onlara bakarak yalanmaya ba?lad?lar... ?ermin, Sibel ve Nahide’yi aram?za al?p saklad?k...
Bu arada Orkun dostumuzun, yak?n koruma bahanesiyle ?ermin arkada??m?za de?dirdi?i de dikkatli gözlerden kaçmad?... S?ra ilerledikçe bir felakete do?ru yakla??yorduk ve nihayet yan?ndan geçmek zorunda kald?k... Bu bir kokoreççiydi... Bilemiyorum kal?c? m?d?r ama Yusuf hariç, fiziksel ve duygusal olarak çe?itli ölçeklerde tahrip olmu?tuk...
Tribündeki yerimizi al?nca dostlar biraz olsun ne?elenebilmi?lerdi... Hatta bilebildi?imiz kadar?yla tezahürat bile yapt?k... Ya ya ya, ?a ?a ?a bizim tak?m çok ya?a... Haaydi Bast?r!.. Di?er futbolseverler bu ça?d??? kalm?? sloganlar?m?za ve bize biraz hayret, biraz küçümseme ve çokça da alay ederek bakt?lar...
Hakemin ba?lama düdü?ü ile birlikte tek tük küfürler de duyulmaya ba?lanm??t?... Tacettin, görevi gere?i not tutmaya çal???yor, fakat tam arkas?nda oturan heyecanl? bir fanati?in durmadan kendisine çarpmas? sonucu sadece titrek ?ekiller çizebiliyordu...
Sonra gitgide taraftarlar aras?ndaki elektrik artt?, büyüyen bir yang?n gibi nefret herkesi sard?... Küfürlerin niteli?inde anlat?lmaz bir dü?ü? olurken niceli?i, ma?ara a?z?ndan f?rlayan kara yarasalar gibi art?yordu...
Sürekli olarak, çok yak?n?m?za dü?en bomba parçalar?ndan korunmaya çal??an siviller gibiydik... K?zlar ve Tarcan a?lamaya ba?lam??lard?, erkeklerse kendilerini buraya getiren Tacettin’e sinirlenerek bak?yorlard?... Neyse ki yan?m?zda Yusuf vard? ve olas? bir kavgadan korkmam?za gerek yoktu...
Tam bu s?rada bulundu?umuz tribündeki taraftarlar?n tak?m? bir gol yedi... O an? ya?amaktansa Reha Muhtar’?n program?na konuk olmay? bin kere ye?lerdim...
Kar?? tak?m taraftarlar?yla aralar?nda korkunç bir düello ba?lad?... Bu düellonun silahlar? eller ve bileklerdi... ?lk at?? hemen Nahide dostun burnunun dibinde gerçekle?ti... ...önce “??llaaak!..” diye do?ada olmamas? gereken bir ses, ard?ndan sol avucun içinde bilekten sallanan k?ll? bir yumruk...
Bo? bulunup ba??n? çevirince bu hareketle göz göze gelen Nahide’nin ç??l??? eminim ki hiçbir korku filminde dahi duyulmam??t?r... Sonra pe?pe?e patlayan pla?lar gibi ??llaklar gitgide ço?ald?...
??llak!.. ??llaak!.. ??llaaak!.. K?zlar ciyak ciyak ba??r?yor, Tarcan a?l?yor, ??llaklar ac?mas?zca ya??yordu... ??llaaaaaak!..
Sonras?n? pek net hat?rlam?yorum... Bekir adl? dostun futbolseverlere ç?k??arak yanlar?nda bayanlar oldu?unu hat?rlatmas?, futbolseverlerin “z.kerim bayanlar?n?z? lan!..” diye yak???ks?z ?ekilde kar??l?k vermeleri, Tacettin’in sinirlenerek arkas?ndaki taraftara ??llak yapmas?, kavga, yumruklar...
Gözlerimizin Yusuf’u arad??? anda onu gizlice s?v???rken görmemiz, deh?et, vah?et... Bilinçalt?n?n en derinlerine itilmesi ve en yo?un psikanalizde dahi yüzeye ç?kmamas? gereken anlar...
Staddan ç?k?p en yak?n bara ko?tuk, kendimize caz müzi?i dinleyebilece?imz bir ortam bulunca yava? yava? sakinle?tik... Taygun dedi ki, “maçta olman?n en iyi yan?, duyulma korkusu olmadan rahatça burnunuzu çekebilmenizdir...”