21.09.2019

DOSTLARLA B?RL?KTE E?KIYA F?LM?NDE


?ri yar? dostumuz Yusuf arkada??n, E?k?ya filmine gitme önerisini co?kuyla kar??lad?k... Gerçi ayn? öneriyi ikibuçuk saat önce Berkay arkada??m?z da yapm??t? ama (san?yorum yeterince iri yar? olmad??? için) pek de s?cak kar??lanmam??t?...
Yusuf dedi ki “aya?? yere basmayan ve üzerinde ya?ad???m?z bu torpaklar?n, ayn? kaderi payla?t???m?z bu insanlar?n aynas? olmayan tüm sanat yap?mlar?n? reddediyorum... Bu ba?lamda E?k?ya filminin, bize farkl? bir boyut kazand?raca??n? umuyorum arkada?lar... Üstelik Sezen Aksu da çok be?enmi? ve 34,5 saat boyunca a?lam??... Hadi dostlar, sinemaya!”
Dostlardan kimileri bu filmi daha önce görmü?lerdi ama, Yusuf arkada??n vücudunun gölgesi üzerlerine dü?tü?ünde bir kez daha izlemekte sak?nca görmediler...
Bu esnada Tacettin arkada? yan?ma geldi ve “Yusuf’un topra?a torpak dedi?ini farkettin mi?..” diye m?r?ldand?... Tabii ki farketmi?tim ama onun yan?ma gelip bunu f?s?ldamas? beni deh?ete dü?ürdü...
“Kes sesini!..” dedim.. “Tabii ki farkettim ama bunu konu?man?n ne yeri ne de zaman?...”
Tacettin de yapt??? hatay? anlad? ve Yusuf’un duyup duymad???n? göz ucuyla kontrol ederek “ben yarime ipek göynek alay?m” adl? türküyü m?r?ldanmaya ba?lad?...
Sinemaya do?ru yürürken, Yusuf’un içimizdeki hiç kimseden daha entellektüel olmad??? halde, s?rf iri yar? oldu?u için sözünün dinlenmesinin anlams?zl???n? dü?ündüm... Buna kar?? direnmemiz gerekti?i hakk?ndaki ilk dü?ünce k?r?nt?lar? da o zaman dü?tü akl?ma... Ya, ondan daha iri yar? bir dost edinecektik, ya da body salonlar?na giderek vücut geli?tirecektik...
Onun da (Yusuf) bilet paras?n? ödeyerek sinemaya girdik... Ülkemizin en son iki yükselen de?erinden birisi olan E?k?ya filminin atmosferine kendimizi b?rakmadan önce büfeye u?rad?k... (di?er yükselen de?er ise Küçük ?bo’ydu).
Nahide adl? arkada? büfeden sadece kendisi için bir adet frigo ald???nda dostlar aras?nda so?uk bir hava esti...
Oya’n?n ise “sade gazoz” demesi gerekirken yav?ak gibi “bir sprayt lütfen” demesi dostlar aras?ndaki gerginli?i biraz daha t?rmand?rd?...
Ancak hemen ard?ndan baz?lar?m?z?n, bir film afi?indeki Sharon Stone resmine tak?lmas?, dostlar aras?nda belirgin bir rahatlama sa?lad?...
Salona girip de ???klar söndü?ünde hem duygu hem de mant?k olarak hepimiz haz?rd?k... Ama ne yaz?k ki hiç olmamas? gereken birkaç tats?z sürpriz ya?and?... Filmin ba?lamas?ndan hemen sonra, bir f?s?lt? duyuldu; “?imdi e?k?ya trenle ?stanbul’a giderken Pirhasan’dan da U?ur Yücel binecek..”
Hadi biz neyse de, Yusuf çok rahats?z olmu?tu... Ortal?k bir anda buz kesti... 120 kilo a??rl???nda ve 198 santimetre uzunlu?unda bir gövdenin öfkesine diliyorum ki hiç tan?k olmazs?n?z...
Filmi daha önce gördü?ü anla??lan ve münasebetsizce anlatan bu sesin sahibi dostlar aras?ndan biri miydi bilemiyorum, ama Tevfi?in “Kes ulan sesini!.. Oraya gelirsem dilini g.tünden ç?kart?r?m senin!..” diye gürleyen sesi sadece dostlar aras?nda de?il, di?er sinemaseverler aras?nda da sessiz bir deh?et yaratt?...
Ondan sonra salonda sadece iki ses duyuldu... Bir tanesi Tevfi?in cips yedi?i s?rada ç?kan ç?s?rt? ve h???rt?lard?... Di?eri ise çok derinden gelen bir a?lama sesi... 
Nahide adl? dost Yusuf’un bu sert ç?k???nda dil ve g.t sözcüklerini kullanarak yapt??? betimlemeden dolay? uzun bir süre kendisini toparlayamad?...
Asl?na bakarsan?z bu kelimelerin kullan?l?? biçimi hepimizi biraz yaralam??t?... Ya?amsal sorunlar?n üzerini kaplayan sanal gerçeklik aldatmacas? ya da Amerikan didaktizminin eritti?i naif Sovyet Sinemas? konular?ndaki uzun tart??malar?na al???k oldu?umuz bir sesi “dilini g.tünden ç?kar?r?m” derken duymak, hepimizin duygular?n? biraz ac?tm??t?... Herneyse..
On dakika arada fuayeye ç?t???m?zda herkes çe?itli oranlarda etkilenmi?ti... ?ermin ad?ndaki dost, Sezen Aksu’yu teyit edercesine içtenlikli bir a?lama krizine girmi?ti...
Bekir’se ona çok sinir olmu?tu... “Ne var abi böyle z?rlayacak” dedi bana... “Hadi bir ?ark?c?, ülkedeki yükselen her hareketten yararlanmak u?runa kendisini ortaya at?yor... Cumartesi annelerinden, Okan Bayülgen’e kadar her tür ilgi oda??na k?y?s?ndan kö?esinden yap???yor... Yak?nda Küçük ?bo’ya beste verirse ?a??rmam... Ama buna nooluyor ki?..”
Bu konu?may? tuvalette yap?yorduk... Yanyana iki pisuvarda küçüksu dökerken, kapal? kabinlerdeki birisinin bir ?ark? m?r?ldand???n? duyduk... “Seni lapac?... Seni y?kamac? ya?lamac?!..” Bekir’le birbirimize donakalarak bakt?k...
Bu, dostlar aras?ndan birisinin sesiydi... Daha dün, Rock müzi?inde izlenimcilik ve Blues’in Rocker’lara etkisi hakk?nda uzun uzun konu?an Tarcan ad?ndaki dost, bir tuvalet kabininde y?kamaca ya?lamac? adl? parçay? söylüyordu...
Ac? ac? gülümsememek ve soru i?aretleriyle dolu duygusal bir ifadeye bürünmemek mümkün de?ildi... Fakat ya?ad???m?z ?oklar daha bitmemi?ti... Hemen biti?ikteki kad?nlar tuvaletinde ?ermin adl? dostun s?k? bir ?ekilde yellendi?ini duyduk...
Diyebilirsiniz ki yellenme sesinden onun ?ermin oldu?unu nas?l bilebilirsiniz ki... Tabii ki yellenme sesi, konu?ma sesi gibi her insanda kendisine özel bir ses de?ildir ama, bir yandan yellenirken, bir yandan da E?k?ya filmi için hâlâ h?çk?r?klara bo?ulan bu sesin sahibini tahmin etmek çok da zor de?ildi...
On dakika aradaki bir ba?ka ?ok ise Orkun’un sinema büfecisine gizlice sordu?u bir soruyu tesatüfen duymam?z olmu?tu...
Orkun adl? dostun, adama filmle ilgili baz? sorular sorarken arada “Ye?im Salk?m U?ur Yücel’e vercek mi abi?” dedi?ini i?ittik... Sorunun içeri?ine mi yanal?m, yoksa içimizden birinin alt kültürden birine abi demesine mi yanal?m, bilemedik...
Film bitip de kendimizi ?stanbul’un kalabal??? ve ayaz? içine att???m?zda kaç?n?lmaz bir etkinlik ba?lad?... Tart??mak!.. Fakat filmi be?enmeyenlerin ba??na çok büyük bir ?anss?zl?k geldi... Yusuf, E?k?ya’y? ola?anüstü bulmu? ve adeta çarp?lm??t?... Fakat içimizden baz?lar? filmde ölmek üzere olan adamlar?n nas?l olup da son nefeslerinde o kadar edebiyat yapabildiklerini ayr?ca anlat?m?n felsefik yetersizliklerini sorgulamaya çal??t?lar...
Yusuf, filmi ele?tirmeye kalkan Tacettin’le Orkun’u bo?azlar?ndan tutup, önünden geçmekte oldu?umuz Say?sal Loto bayiisinin içine f?rlat?p atarken ben çevredeki tabelalara göz gezdiriyor ve bir vücut geli?tirme salonu ar?yordum...