21.09.2019

DOSTLARLA OTOMOB?L FUARINDA

Berkay adl? dost, Auto Show’96 ad?ndaki otomobil fuar?na gitmemizi önerdi?inde gruptan de?i?ik tepkiler geldi...
Ben bu s?rada, dostlar niye art?k bana bir?ey sormuyorlar diye dü?ündü?üm için önce Berkay’?n ne dedi?ini anlayamad?m ve bir atla bir ?oför 69 mu yap?yorlarm?? diye dü?üncesizce saçmalad?m... Auto’yu at, show’u ?oför, 96’y? da 69 diye anlam???m... Özür diledim ve en k?sa zamanda gömle?imin yakas?ndan içeri, bir çi? köfte parças?n? atarak beni cezaland?rabileceklerini belirttim... Sakinle?tiler...
Tart??mak, hayat?m?z?n bir parças?, hatta kimli?imizdi... Bir bilge için, olgun bir gülümseme neyse, ya da kurumay? bekleyen ?slak bir çama??r için lodos ne kadar önemliyse, tart??mak da bizim için o denli önemliydi... Otomobil fuar?na gitme önerisini tart??t?k...
Dostlardan Nadir adl? olan?, otomotiv endüstrisinin gereksiz tüketimi pompalamay? amaçlayan böyle bir organizasyonuna gitmeyi etik olarak do?ru bulmad???n? söyledi... ?ermin ona kat?lmakta birlikte üretim teknolojisinin geldi?i a?amaya tan?k olmak gerekti?ini belirtti...
Güneri ad?ndaki dost, 1945 model sekiz ki?ilik Üsküdar dolmu?lar?n? kald?r?p yerlerine dol.tak.koop. yazan c?v?k sar? renkteki ki?iliksiz minibüsleri getiren zihniyetin ta içine s??d?ray?m ben dedi...
Sibel, bu sözler kar??s?nda deh?ete kap?ld?, neyin nereye s??d?r?laca?? kavram?n?n böylesine aç?kça ifade edilmesi onu a?latt?...
Tacettin ad?ndaki dost ise bu konudaki dü?üncesini tam söyleyecekken tükürü?ü bo?az?na kaçt? ve bo?ulacak gibi öksürmeye ba?lad?...
Sonuçta en iri yar? dostumuz olan Yusuf, “gelin lan, gidelim... de?i?iklik olur” deyince gittik... Dol.tak.koop. yazan sar? renkli bir minibüsle otomobil fuar?na geldik...
Bize bu öneriyi yapan Berkay adl? dostun fuara giri? davetiyesi vard?... Bunu bir problem yapmad?k ve davetiyesiz girmeyi kabullendik... Ancak kap?da ö?rendi?imiz ?ey dostlar aras?nda sessiz bir panik ç?kmas?na yol açt?... Çünkü, fuara davetiyesiz girmenin bedeli ki?i ba??na bir milyon lirayd?... Bir milyon lira...
Ne kadar bozuldu?umuzu nas?l anlatabilirim bilmem.. Dü?ünün ki Fatih Altayl?’n?n üzerine aniden Fenerbahçe parfümü s?k?lmas? gibi bir?ey... Ya da H?ncal Uluç'un Fenerbahçe’liler aras?nda da iyi insanlar bulundu?unu (ya da Fenerbahçe’lilerin de insan oldu?unu) ö?renmesi gibi bir?ey...
K?r?lm??, gücenmi? ve aldat?ld???m?z? hissetmi?tik... Hemen tart??maya ba?lad?k... Berkay ad?ndaki dostumuz(!) elindeki davetiyeyi sallayarak içeri girmek için sab?rs?zland???n? belli ediyordu...
Hepimiz ona sinir olmu?tuk... Sen kalk bizi fuara davet et, ondan sonra da kendin davetiyeyle girerken bizi, bir milyon lira giri? bedeliyle ba?ba?a b?rak..
Tacettin dost, kendini tutamad? ve “e???o?le??ek” dedi... Ç??l?klar v.s...
Sonra Kemal Sunal taklidi yapt???n? söyleyerek çevirmeye çal??t?ysa da öyle bir anda Kemal Sunal taklidi yapman?n ne anlam? ne de gere?i vard?... Onu k?nad?k ama Berkay’a sinir olmay? sürdürdük...
Berkay k?z arkada??n?n içeride, Nissan stand?nda hostes olarak çal??t???n? söyleyerek davetiyeyi ondan ald???n? belirtti... Ve bizi b?rak?p içeri girdi...
Kurumu? dere yata??ndaki çaresiz mandalar gibi öylece kalakald?k... Sonunda bizi yine, Yusuf ad?ndaki iri yar? dost harekete geçirdi ve “gelin lan” dedi... Bilet al?p içeri girdik... (onu paras?n? da biz çektik)
?çeride yedibuçuk saat kald?k... Ben sadece Renault stand?nda iki saat yirmi dakika oyaland?m... Sonunda bak??lar?m? rahats?z edici bulan mankenleri ?ikayeti üzerine, koruma görevlileri taraf?ndan uzakla?t?r?ld?m...
Taygun adl? dost s?caktan bunalarak BMW 500 serisinden bir araban?n üzerine kustu... En sevindirici olay ise Berkay’?n Nissan stand?ndaki k?z arkada??n? yak???l? bir Japon designer’a kapt?rmas? oldu...
Oradan ç?kt???m?zda onun ne kadar üzgün oldu?unu hiç önemsemedik ve Malatya Pazar?ndan iki kilo cevizli sucuk almakla cezaland?rd?k...