21.09.2019

DOSTLARLA B?RL?KTE B?R ?EYLER ATI?TIRIRKEN

Her f?rsatta dostlarla beraber olmay? çok severim... Dostlar?mla payla?t???m zamanlar, benim için hayat?m?n TRT-2’sidir... Azg?n, kanl? ve düzeysiz görüntüler aras?nda zapping’leyip giderken dostlarla bulu?mak, kültür sanat ve insanc?ll?k ad?na bana soluk veren bir pencere açar adeta...
Bizim için önemli olan, bulu?up bir?eyler yiyerek karn?m?z? doyurmak de?il, o yemeklerden duygusal ve dü?ünsel olarak doymu? kalkman?n dayan?lmaz keyfini ya?amakt?r... Evet, as?l önemli olan budur...
Hatta bu yemeklerden birinde, aram?zda bir arkada??m?z?n kuzeni de vard?... Bu genç, (ay? ?eklinde tabir edilen türlerden de?ilse bile), çok s?radan diyebilece?imiz ve alt kültür motifleriyle donanm?? tipik bir sokaktaki adam örne?i idi...
?lerleyen dakikalarda bu gencin kültürel birikimi ve zihinsel yetisi iflas etmi?, dostlarla aram?zda ba?layan entellektüel tart??malara ve her birisi birer beyinsel manifesto olan diyaloglar?m?za b?rak?n kat?lmay?, anlamas?n? bile olanaks?z k?lm??t?... O da do?adaki her canl? gibi korunmaya geçmi? ve beyninin patlamas?n? önlemek için tart??man?n orta yerinde birdenbire “T?k dedi kapu, kaynanam geldi. Halin nedür gelin han?m dedi” adl? türküyü ba??ra ba??ra söylemeye ba?lam??t?... Kald? ki bu da yeterli olmam??, halk?n kat?ld??? bir yetenek yar??mas? olan “?ner misin Ç?kar m?s?n” adl? televizyon program?n? ve onun sunucusunu bir saat süreyle izlettirerek kendisine gelmesi sa?lanm??t?...
Yine böylesine bir ö?len yeme?i için planlanmam?? bir bulu?ma gerçekle?mi?ti... Dostlarla birlikteli?imize tan?kl?k edecek mekan bu kez bir tavuk dönercisiydi...
Herkes s?ras?yla sipari?ini söylerken dostlardan birisi sezaryan oldu?unu söyleyerek sadece çoban salatas? istedi... Bir anda ortal?kta so?uk bir hava esti...
Dostlardan birisi di?erine “aram?zda casus var” diye m?r?ldand?... Ben de duymu?tum... Ba??mla onaylad?m... Sezaryan oldu?unu söyleyen dost d???nda sessiz bir ittifak kuruldu...
?çimizde en iri yar?s? olan Yusuf ad?ndaki dost, çoban salatas?n? beklerken, duvara as?lm?? “batna cilad?r tavuk” adl? dörtlü?ü okumakta olan casusu, birden montundan tutarak kap?ya sürükledi ve bir çuval gibi d??ar?ya att?... Hepimiz co?kuyla alk??lad?k ve tavuk dönercisinin kap?s?na dizilerek ona “vejeteryan kavram?na sezaryan diyecek kadar cahil ve s?? birisinin aram?zda yeri yok dostum” dedik...
Tabii bunu herkes kendisine göre cümlelerle söyledi?i için ortaya pek de anla??lmayan bir “labarambalanaradamshj??r” efekti ç?km??t?... Sadece kalabal?kta aram?zdan birinin “seni peze...nk” dedi?i net olarak alg?land?...
Tekrar içeri girip masalara otururken bu dostun k?zaran yanaklar? zaten kendisini ele vermekteydi... Gene de ben ve di?er dostlar bunu bir mesele yapmad?k...
Orkun adl? dost, havay? yumu?atmak için “Çok iyiydi Yusuf... Jan Klod Van Dam gibiydin” deyince aram?zda bir hainin daha bulundu?u anla??lm??t?...
Yusuf’a Yusuf demi? ve asla bizim çevremizde bilinmemesi gereken bir Kick-Boxing dövü?çüsünün ad?n? telaffuz etmi?ti...
Ben duvardaki “batna cilad?r tavuk” dörtlü?ünün çorbac?lardan arakland???n? dü?ünürken Yusuf, Orkun adl? casusu d??ar? atmakla u?ra??yordu...
?çimizki hainleri temizlemek iyiydi ama ya günün birinde Yusuf’un da hain oldu?u ortaya ç?karsa diye korktum... Kendi kendisini tutup, grup d???na atamayaca??na göre en az onun kadar iri yap?l? ve gerçek bir dü?ün adam? daha bulmal?yd?k... Bir dost daha...