21.09.2019

Erhan T??l?

DÜDÜKLÜ YAZI

Düdük çok i?e yarayan bir nesnedir. Ama öttürmesini bilmeli! Hödü?üm hödük, çald???m düdük diyenlere dikkat etmeli. Düdü?ü hödüklerin eline vermemeli. Çocuklar k?rlarda sö?üt dallar?ndan ya da karg?dan düdük yap?p öttürmeye bay?l?rlar. Trafik polisleri trafi?i düdük çalarak düzenlerler. Düdük sadece insanlarda olmaz. Tren ve vapurlar?n da düdükleri vard?r. Düdüklü tencere yeme?in pi?ti?ini düdü?üyle haber verir. Nasrettin Hoca’n?n “paray? veren düdü?ü çalar” sözünü unutmayal?m. Bu dünyada düdü?ü olan?n, düdü?ünü öttürenin sözü geçer. Bu gerçe?i bilmeli ve tez elden bir düdük edinmeli!
 Okullarda gürültü eden ö?rencileri di?er ö?retmenler susturamazlar ama beden e?itimi ö?retmenleri bir düdükle i?i kökünden halleder, herkesi susta durdururlar. Törenlerde kalabal?k geçit törenini izlemek için yola ta?ar, durun, çekilin demek i?e yaramaz. Polis gelir, öttürdü?ü usturuplu bir düdükle kalabal?k hizaya gelir ya da hemen geri çekilir...
 Düdük deyip geçme. Küçücük bir ?eydir ama çok i?e yarar. Bekçi düdü?üyle h?rs?zlar? kaç?r?r, hakem çald??? düdükle oyuncular? hizaya getirir. Eski düdükler yani eski hakem ve de yeni yorumcular yapt?klar? yorumlarla gol mü de?il mi karar veriyor ve i?i bitiriyorlar...
 Düdük makarnas? çok güzel olur ve alay olarak da kullan?l?r. Birine “otur yerine düdük makarnas?!” Dediniz mi akan sular durur! Bir de düdüklemek diye bir deyim türetilmi?tir. Haddini bilmeyenlere uygulan?r... Cinsel içerikli bir anlam? da vard?r... Canavar düdükleri tehlikeyi ya da yolda bir hastan?n oldu?unu, acele hastaneye yeti?tirilmesi gerekti?ini bildirir. Sis düdükleri siste önlerini göremeyenleri uyar?r, kaza yapmalar?n? önler.
 Deniz k?y?s?ndaki bir yal?da çal??anlar denizden bal??a benzer bir ?ey tutmu?lar ama ne bal??? oldu?unu bilememi?ler. ?çlerinden biri, “Bir de bizim beye soral?m” demi?. Gülmü?ler:
 “O ne bilecek can?m? Deniz de?il kara pa?as?d?r” demi?ler.
 Bizimki içini çekmi?, “Asl?nda o da bilmez ama dedi?i dedik, çald??? düdüktür” demi?. Kimi çokbilmi?leri görünce, her konuda fikir yürüttüklerini duyunca bu f?kra akl?ma geliyor nedense. Politikac?lar, devlet adamlar? aras?nda çok rastlan?r böylelerine...
 Aziz Nesin, “Bay Düdük” adl? öyküsünde elinde düdük gezen bir arkada??ndan söz eder. Düdü?ünü her öttürü?ünde herkesin korkuyla kar???k bir sayg?yla kenara çekildi?i bu ki?i düdü?üyle her sorunu çözer, karga?a sona erer, ortal?k sütliman olur ama yazar?m?z düdük öttürmesini bilemedi?i için ?apa oturur!  Demek ki i? düdükte de?il, onu öttürebilmekte! Bu gerçe?i bilelim ve yerli yersiz düdük öttürmeye çal??mayal?m.
 Kar? koca ayr? odalarda yat?yorlarm?? ama adam cebinde bir düdük ta??yormu?. Can? yemek istedi?inde zaman ya da ba?ka bir iste?i varsa düdü?ünü öttürüyor, ba??rmak gere?ini duymuyormu?. Bunu duyan bir arkada?? merak etmi?,
 “Can?n kar?nla sevi?mek istedi?i zaman ne yap?yorsun?” diye sormu?.
 “Ona göre bir düdük öttürüyorum” demi? adam.
 “Ya kar?n?n can? sevi?mek istiyorsa?”
 “Odama geliyor, düdük mü öttürdün kocac???m?”diye soruyor.
 ??te böyle! Düdü?ü ötmeli insan?n bu dünyada ama düdü?ünü de zaman?nda ve yerinde öttürmesini bilmeli. Sak?n düdü?ünüzü ba?kalar?na kapt?rmay?n ve de en önemlisi, ba?kalar?n?n çald??? bir düdük olup da dert deryas?nda bo?ulmay?n.

Yorumlar (1)Add Comment
...
yazan: Ali Bilgin, Şubat 15, 2009
smilies/kiss.gifGülmekten öldüm. Zor dirittiler..


busy