21.09.2019

Kerem Kalkan

“SAYGIDE?ER RIFAT A?ABEY”

R?fat a?abey sevdi?i k?za, mezhep farkl?l???ndan dolay? kavu?amam??, ard?ndan k?z? kendi mezhebinden biriyle evlendirmi?ler.Ailesi de bunun üzerine R?fat a?abeyi görücü usulü ile evlendirip, bir an önce o k?z? ve ya?ad?klar?n? unutmas?n? istemi?.Bunda ne kadar ba?ar?l? olduklar? o vakitten sonra takip eden y?llarda R?fat a?abeyin ya?ayacaklar?nda gizlidir.. Görücü usulü evlendirdikleri kar?s? Eda; rahat?na dü?kün, lüksü pek fazla seven, sürekli evde oturmaktan s?k?lan, çay partilerine s?k kat?lan ve dedikoduyu a??r? seven bir tipti.Benim kan?mca, gözü d??ar?da bir hatun idi.Evliliklerinin üçüncü y?l?na girmi? olmalar?na ra?men henüz çocuk yapmam??lard?.Sonradan bilgi edindi?im, maalesef çocuk yapma yetilerinin olmad???yd?.Kar?s?, sorunun kimde oldu?unu her f?rsatta dile getirip, R?fat a?abeyi s?k?nt?ya dü?ürüyordu.Bu söylentilerin a??zdan a?za dola??p ayyuka ç?kt??? dönemlerde R?fat a?abey, bakkal?n, manav?n, kasab?n, ?arküterinin, zücaciyecinin önünden geçemez olmu?tu.Çal??t??? ?irkette pazarlama departman?na kayd?r?lmas? ve böylelikle Anadolu turlar?na ç?kacak olmas?, onu bu s?k?nt?lardan uzak tutacakt?, bir nebze olsun içi ferahlam??t?.Gerçekle?tirece?i bu seyahatler süresince ayda yaln?zca 6 gün kar?s?yla görü?ebilecekti.Fingirdek kar?s? da durumu f?rsat bilip, kendinden ya?ça küçük olan, ikamet ettikleri mahallenin tek internet kafesinin sahibi Mesut ile oyna?maya, onu eve almaya ba?layacakt?.Eda’n?n Mesut ile tan??mas?; evinde ki notebookta wireless oldu?unun fark?nda olmayan ve ADSL ba?latmak isteyen Eda’n?n, kafeye gidip Mesut’tan yard?m istemesi sonucunda, birlikte eve gitmeleri sayesinde ba?lam??t?. Ard?ndan Mesut, R?fat a?abeyin uzun süre eve u?ramayaca??n? bildi?inden, f?rsat? kaç?rmayarak, Eda’ya msn adresi alm?? ve yaln?zca kendisini ekleyerek, gün içinde ve geceler boyunca onunla müstehcen sohbetler yaparak i?i iyiden iyiye ilerletmi?lerdi.
 
  R?fat abi ilk seyahat dönü?ünde evde istirahat halindeyken birkaç mü?terisine msn’den dosyalar halinde fiyat listesi aktarmak amac?yla notebooku açm??. Dosyalar?n yollanmas?n?n akabinde, sipari? listesi haz?rlam?? olan baz? mü?terilerde R?fat a?abeye, haz?rlam?? olduklar? bu listeleri yollam??lar. Kendisine gönderilen dosyalar? görmek kayd?yla; “belgelerim-al?nan dosyalar?m” klasörünü inceleyen R?fat a?abeyin gözü, bu klasörün hemen biti?i?inde ki “geçmi?” klasörüne ili?mi?. ?çeri?inin ne oldu?unu merak edip t?klad???nda, klasör içinde alt?nda   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir    yaz?l? dosyalar?n bollu?undan epey meraklan?p ku?kulanm??..?çlerinden bir tanesini t?klay?p bakacakken, kar?s? yeme?e ça??rm??. Yemekten sonra bakar?m diyerek, sofraya geçip oturmu?. Eda’n?n yemek yapt??? ellerin, kendisi seyahatteyken kim bilir neleri avuçlad???n? dü?ünmekten, lokmalar bo?az?n? dü?ümlemi? ve yeme?ini tam bitirmeden sofradan kalkm??. Tekrar pc ba??na geçerek dosyalara göz atmaya ba?lam??. Eda ise sofray? toplad?ktan sonra, bula??kla me?gul olmu?. Dosyalar? okudu?unda, kendisi seyahatte iken Eda’n?n neler kar??t?rd???n? anlayan R?fat a?abey, apar topar pcyi kapat?p do?ruca k?raathanenin yolunu tutmu?. Ya?ad??? sinir harbinden gözü hiçbir ?eyi görmüyor, kendisine selam verenleri bile fark etmiyormu?. Çay üstüne çay içiyor, sigaran?n biri sönmeden di?erini yak?yormu?. Saate bakt???nda vaktin epey geç oldu?unun fark?na varan R?fat a?abey, bu s?rada Eda’n?n da telefon etmesiyle evine dönmü?. Eve döner dönmez kar?s?yla tek kelime laf etmeden yata?a girmi?. Eda’n?n yata??n içinde kendisiyle oyna?mas?na mahal vermeden ona s?rt?n? dönmü? fakat, okudu?u dosyalarda ki msn sohbetlerinin hakikaten gerçekle?ip gerçekle?medi?ini dü?ünmekten sabaha kadar gözüne uyku girmemi?.

  Sabah yata??ndan kalkt???nda karar?n? vermi?ti: bir sonraki seyahat dönü?ünde bo?anma talebini Eda’ya bildirecekti. Bir iki gün daha istirahat eden fakat kar?s?yla bu istirahat günlerinde hiç sevi?meyen R?fat a?abey, tekrardan seyahate ç?km??. Ç?km??t? ç?kmas?na fakat akl? kar?s?ndayd?. Telefonla s?k s?k aray?p, ne yapt???n? soruyordu. Seyahatin ilk günü pazartesi Konya’da ki Bir mü?terisinin dükkan?na kafas?n?n kar???k olmas? sebebiyle, önceden bildirdi?i vakitten daha erken u?ray?nca mü?terisinin; “ Ooo R?fat bey, erkencisiniz bu kez..” demesi üzerine R?fat a?abeyi, seyahati yar?da kesip eve dönmek ve bundan kar?s?na söz etmeyip, belki onu Mesut denen itle yatakta güre? yaparken yakalayabilmek dü?üncesi sarm??t?. Seyahatten döner dönmez kar?s?n? aray?p evde olmad???n?, al??veri?e ç?km?? oldu?unu ö?renen R?fat a?abey, dosdo?ru baba oca??na gitmi?. Ak?am geç saate kadar oturduktan sonra baba yadigar? olan Glock marka tabancay? beline takm??. Annesinin ve evde kalm?? olan ablas?n?n elini öperek yola koyulmu?. Msn kay?tlar?nda kar?s?n?n bahsetti?i;

  = “ Sal? ayn? saatte gel yine, fön sap? a?kitom..” =

iletisi hiç akl?ndan ç?km?yor, Mesut’un kesinlikle bu ak?am da gidece?ini ve Eda ile ikisini kapana s?k??t?raca??n? dü?ünüyordu.
 
  Eve vard???nda ???klar?n yanmad???n? gördü. Dairenin bulundu?u kata, apartmanda asansör bulunmas?na kar??n, yürüyerek ç?kan R?fat a?abey’in gözünün önünden: ilk göz a?r?s? olan, ne yaz?k ki kavu?amad??? Birsen ile ya?ad??? a?k, bir film ?eridi gibi geçmi?ti.. Dairenin kap?s?na anahtar? takt?, gayet nazik bir ?ekilde çevirdi ve tek seferde kap? aç?ld?. ?çeriye sinsice s?zan R?fat a?abey, yatak odas?na yakla?t???nda Eda’n?n derinden ve usulca att??? zevk ç??l?klar?n? duymaya ba?lam??t?. Belinde ki Glock marka tabancas?n? ç?kartan R?fat a?abey, yatak odas?n?n kap?s?n? tekmeleyip açt???nda kar??la?t??? manzarayla ba??ndan a?a??ya kaynar sular döküldü?ünü hissetti.. Eda ile Mesut’u,  Eda’ya hep teklif etmesine kar??n kendisiyle hiç denemedi?i bir pozisyonda, aynen msn sohbetlerinde yaz?l? olan ?ekilde yakalam??t?. Zevk kumkumas? içinde bulunan bu iki adi ki?ilik, R?fat a?abeyi kar??lar?nda görünce neye u?rad?klar?n? ?a??rm??lard?. Mesut donmu? bir vaziyette hareketsiz dururken, Eda gayet pi?kin bir vaziyette;

Eda --- “Olan biten her ?eyin fark?ndas?n R?fat, art?k seni sevmiyorum...Bu manzaray? gördükten sonra birlikte olamay?z, ayr?lmal?y?z.”

 Duyduklar? üzerine R?fat abi, tabancay? üstlerine do?rultarak;

R?fat A?abey --- “ ikinizi de öldüreyim mi? Haaa söyleyin bana ne yapay?m ?imdi size, önce hanginizi vuray?m?”

Eda pi?kinli?inden ve utanmazl???ndan hiç ödün vermeden;

Eda --- R?fat, Mesut yatakta senden çok daha iyi, üstelik sen k?s?rs?n, üç y?ld?r evliyiz. Bunu herkes biliyor kimseden gizlim sakl?m yoktu. Daha uzun evli kalamazd?k, seyahatten döndü?ünde sana söyleyecektim bunu..
 R?fat abi bu sözler üzerine, Mesut’a yana??p çar?af? kald?rarak tabancas?n? penisine do?rultmu?tu ki Mesut’un dili çözüldü;

Mesut --- Ne olur ba???la, sayg?de?er R?fat a?abey ?evket kurban? oldum. Mant???mla hareket edemez duruma gelmi?tim, uçkuruma dü?künlü?üm beni buraya getirdi.

R?fat A?abey --- ?evket de?il lan o ?ehvet ?ehvet, korkudan d?zd???n dondu de?il mi?

 R?fat abi ikisine de giyinmelerini emretti. Bir süre ya?anan sessizli?in üstüne Mesut’a dönerek;

R?fat A?abey --- Yar?n ilk i? olarak kafenin devrini yapacaks?n. Ablam?n üstüne devredeceksin. Aksi taktirde öldürürüm seni. Diye tehdit etti.

 Mesut çaresiz kabul etti. Eda’ya dönerek;

R?fat a?abey --- Sende yar?ndan tezi yok, bo?anma davas? açacaks?n. Dedi.

 Eda da kabul etmi?ti Zaten dünden haz?rd? böyle bir ?eye. Olay?n üstünden bir ay gibi k?sa bir süre geçmi?, Mesut’un sahibi oldu?u kafe R?fat a?abeyin evde kalm?? Sebahat ablas?n?n üstüne devrolmu?tu. Bo?anma davas? da sonuçlanm??, R?fat a?abey ile Eda aras?nda ki bo?anma, ?iddetli geçimsizlik nedeniyle tek celsede gerçekle?mi?ti.
 
  Mesut be? dakikal?k zevk için dü?tü?ü hatan?n bedelini sahibi oldu?u dükkan?n? kaybederek ödemi?ti. Ailesine bakmakla yükümlüydü. Babas? kötürüm idi, annesi ve üniversite okuyan karde?ine bak?yordu. ?imdi ise; daha önce i?letti?i dükkan?nda basit bir eleman olarak çal???yordu. R?fat a?abey her dükkana geldi?inde kaçacak delik ar?yor, göz göze gelmekten çekiniyordu. Bir yandan da Eda’n?n dul olarak hayat?n? devam ettirmek istemeyi?i nedeniyle kendisini ?srarla evlenmek için s?k??t?rmas? nedeniyle bunal?ml? günler geçiriyordu..

  

“BAY? PROMOSYON GEZ?LER?”

  Vize i?lerini halleden genç karde?imizin askere gidi?i sebebiyle, bir haftad?r y???lm?? olan i?leri halletmek için önceki ak?am mesaiye kalm??t?m. Ofisin anahtarlar?n? bana teslim edip gittiler, ertesi sabah ofisi ben açt?m. Ak?amdan kalma olan masam? düzenledim, o esnada Cabir’in sesini duydum;

  - “Günayd?n abey, erkencisin madem, çay? da demleyeydin bari..”

   Günayd?nla?t?ktan sonra oca??n ba??na geçti. Çay? demleyip bana da bir bardak alarak masama geldi. Her sabah ald??? po?açalara otlanmak bu kez bana nasip olmu?tu. Afiyetle po?açalar? mideye indirirken di?er arkada?lar da yava? yava? ofise damlamaya ba?lam??lard?. Kishinev yolculu?undan dün ak?am dönen Kerim’de ofise te?rif etmi?ti. Yakla??k on gündür Moldova’dayd?, ho?be? edip görü?tük, kokla?t?k. Yolculuk esnas?nda ba??ndan geçen bir iki ilginç olay? anlatmaya ba?lad?. Kerim ile sohbet halindeyken patronumuz Ercüment Bey ç?kageldi. Onunla görü?tü ve ekibin toplanmas?n? istedi. Cabir tüm ekibi bir araya toplad?ktan sonra Ercüment Bey söze giri?ti:
 
 - “Arkada?lar yar?n sabah aram?za yeni bir ekip arkada?? dahil olacak, vize i?lemleri sorumlusu olarak i?e ba?layacak. Yaln?z önemli bir husus var:”

  dedi ve yeni ba?layacak olan bu arkada??n engelli oldu?unu vurgulad?. Kendisini en iyi ?ekilde aram?za katmam?z? ve engelli oldu?u için kesinlikle onunla alay etmememizi tembihledikten sonra Kerim ile birlikte odas?na ç?kt?. Herkes i?inin ba??na dönmü?tü. Gün içinde rutin i?lerimi yap?yor iken ö?leden sonra bir telefon geldi. Hem gecenin yorgunlu?u hem de ö?le yeme?ini fazla kaç?rmam?n, muhtemelen yo?urtta yememin etkisiyle hafif dalm??t?m. Elim sa? avurduma dayal? vaziyetteyken çalan telefonla irkildim;

  - “Alo”
  - “Efendim” dedim, kar??daki ses tonundan ?ahs?n do?u kökenli oldu?unu anlad?m.
  - Karda? salam aleyküm..
  - Aleyküm selam beyefendi,
  - Karda? ben bi?ey soracakt?m;
  - Tabii buyrun efendim yard?mc? olmaya çal??ay?m,
  - Yaw karda?, nas?l desem.. Eee ?ey turzimi yap?yor musunuz?
  - Beyefendi buras? seyahat acentas? zaten!
  - Tamam da karda??m ?ey yani seks turzim yap?yor musunuz ?

  Bu sorunun aleni sorulmas? kar??s?nda afallam??t?m, yaln?z tam olarak sormak istedi?i mevzuyu da tahmin etmi?tim. Yine de buna ra?men;

  - Beyefendi sorunuzu anlayamad?m. Biraz daha aç?klay?c? olabilir misiniz ?
  - Yaw güzel karda??m, hani baz? holding ?irketler kendi ?ubelerinde y?l?n elemanlar?n? filan bir haftal???na yurtd???na tatile yolluyorlar ve bu y?l?n elemanlar?n?n; gittikleri memlekette tan??t?klar? süper f?st?klar ile geceleri birle?ip, ayn? zamanda kafilenin de en iyi eleman? olmak için didinip durduklar? turlardan bahsediyorum. ??te buna benzer turlara kat?lmak istiyorum, bu yüzden arad?m.

  Adam?n, ‘biraz daha aç?k olur musunuz..’ ricama bu denli cevap vermesi beni epey ?a??rtm?? hem de biraz tebessüm ettirmi?ti. Bahsetti?i (Sex Turizmi) tarzda gezi turlar?n? aleni olmasa bile, esasen ‘Bayi Promosyon Gezileri’ ad? alt?nda gerçekle?tiriyorduk. Yaln?z bu ?ekilde bireysel ba?vurular ile geziler düzenleyemedi?imizi kendisine bildirdim;
  
  - “Beyefendi, biz bahsetti?iniz tarzda turlar düzenlemiyoruz. Holdingler, ana bayileri için Dünya’n?n belirli turizm ülkelerine gezi düzenleme dü?üncesi do?rultusunda bize ba?vuruyorlar. Biz bayi yetkililerini, gezilecek ülkenin tarihi güzelliklerini, kültürel zenginliklerini vs. göstermek amac?yla seçilen ülkeye götürüyoruz. Bahsi geçen bu yetkililer, kendi ki?isel becerileriyle hatunlar? götürüyor. Yani biz arac?l?k yapm?yoruz kesinlikle..” dedim.

  - Eee.. peki ne yapmam laz?md?r ?u anda karda??m…?

  Art?k bu soru üzerine bende biraz i?i dalgaya vurarak;

  - Beyefendi bence en k?sa zamanda bir nalburiye veya k?rtasiye dükkan? açman?z? yada ilaç mümessilli?i alman?z? tavsiye ederim.” dedim.

  Te?ekkür etti. Görü?me sonland?ktan sonra biraz dü?ündüm. Yedinci y?l?m? dolduruyordum bu meslekte, fakat hiç bu ?ekilde bir görü?me yapmam??t?m. Bu komik olay? Kerim, Ercüment Bey’le görü?mesini bitirip gelince, ona anlatmak için sab?rs?zlan?yordum. Nihayet Kerim geldi ve olay? kendisine anlatt???m?n akabinde ikimizde gülmekten kat?l?yorduk. Di?er arkada?lar da bu gülü?melerimize kulak kesilip yan?m?za yana?t?lar, onlara da anlatt???mda tüm ekip kahkaha komas?na girmi?tik. Kerim benim görü?me esnas?nda hiç akl?ma gelmeyen bir ?ey sordu;

   - “Acaba nereden duymu?tu böyle bir ?eyin varl???n?..?”

  Ben görevini en iyi ?ekilde yapmaya çal??an bir ofis eleman? oldu?umdan sormak akl?ma gelmemi?ti. Gün boyunca arkada?lara bu mevzuyu anlatmakla geçirdim. Paydos saatinde Kerim ile birlikte ç?kt?k beni eve b?rakt?. Bu sabah tekrar arabayla beni ald?, ofise birlikte geldik. Çaylar?m?z? al?p içmeye koyulduk. Bu esnada kap?da otuzlu ya?larda birisi belirdi; Prezentabl tan?m?na gayet uygun olan bu ki?inin, jöleli saçlar? sola taranm?? halde, omuzlar? amut gösteren blazer ceketi, rugan ayakkab?lar? ve elinde çantas? ofise girdi. Önce ba??yla sonra lügatiyle içeriyi selamlad?;
  
  - Günayd?n ben Melih. Yeni vize i?lemleri sorumlunuzum.

  Kerim kap?ya yak?n oldu?undan ilk onunla tokala?t?lar. Bende ho? geldin dedim ve s?rayla di?er arkada?larda ho? geldinleri esirgemediler. Kendisi ho? geldinleri mideye indirirken Ercüment Bey’de arkas?ndan ofise girdi. Melih’i bizimle tan??t?rd?, görev tan?m?n? prosedür gere?i anlatt? ve birlikte odas?na do?ru yol ald?lar. Tüm ekip birbirimize ?a?k?n ifadelerle bak?yorduk. Ercüment Bey daha dün, yeni ba?layacak olan eleman?n engelli oldu?unu bildirmi?ti. Fakat bu adam?n yürümesi, konu?mas?, hal ve hareketleri, tav?r ve davran??lar? ilk gözlemlerimize göre gayet normaldi. Peki ala ne bak?mdan engelliydi bu adam ? Ercüment Bey’le görü?mesi bittikten sonra çal??aca?? masas?na geçip oturdu. Ofiste çal??anlar olarak kendisini gizlice izliyorduk; kula?? iyi i?itiyor, gözleri iyi görüyordu.

  Ö?le yeme?i s?ras?nda önümüzdeki masada ofisin zenci hatunu Martha ile beraber yemek yiyorlard?. Martha Afrika as?ll? Frans?z rehberimizdi. Bizimle üç y?ld?r çal???yordu ve hatunun tabir-i caizse ‘kabak büyüklü?ünde kalçalar?’ vard?. Herif daha ilk günden onun dikkatini çekmeyi ba?arm??t?. Üstelik yemekte yan?na oturmu?tu. Epey ho?sohbet birisi olmal?yd?, çünkü Martha’n?n lokmalar? gülmekten bo?az?na tak?lacakt? vesselam. Martha yeme?ini bitirip kalkt?ktan sonra, ö?le yeme?ini yiyenlere çaylar?n? da??tan Cabir’i yan?ma ça??rd?m. Melih haz?r tek ba??na oturuyor iken, gidip biraz yoklamas?n? söyledim. Kerim de bende merak ediyorduk bu engelli arkada??n engelini. Cabir komutu ald? ve iki çay alarak Melih’in yamac?na yana?t?. Biraz sohbet ettiler, sonra yan?m?za geldi ve yorumunu yapt?;

  - “Abi bu adam?n neresi engelli yahu, sapasa?lam... benden daha dinç ve sa?lam abi.” dedi sonra Kerim’e do?ru dönerek;

   - “Kerim abi sen daha iyi bilirsin, bana kal?rsa bu adam? manitas? emesende engellemi? olabilir. O gün bugün, engelli olarak dolan?yordur zavall? ?”

  Üçümüz gülü?meye ba?lad?k, istemsiz durup durup gülüyorduk. Yaln?z, içimi kemiren; ‘konuyu biraz daha irdeleme dürtüsüne’ kar?? koyamad?m. Kalk?p iki çay da ben ald?m ve masas?na ili?tim.

  - “Melih karde? afiyet olsun, çay getirdim sana. Yeni i?in hay?rl? olsun.”
  Daha evvel hangi firmada çal??t???n? hiç merak etmiyordum. Keza kaç dil bildi?i filanda umurumda de?ildi ?u anda..

  - “Yanl?? anlamazsan e?er bir sualim var sana..”
  - “Tabii ki buyur..” dedi.
  - “Dün Ercüment Bey ekibi toparlay?p senin gelece?ini duyurdu bize, lakin senin ayn? zamanda engelli birisi oldu?undan bahsetti.  Velhas?l sen dalyan gibi adams?n, yani görünürde herhangi bir problemin yok ma?allah.” dedim. Melih hafif tebessüm ederek;

  - “?nternetten ba?vuru formunu doldurdu?umda, ‘Seyahat engeliniz var m??’ sorusuna evet yazm??t?m. Ard?ndan, iki gün evvel day?m?n ofisinde kendisiyle görü?memiz esnas?nda bana, “Ba?vuru formunda seyahat engelin oldu?unu yazm??s?n. Bu iyi oldu, haz?r Nisan ay? yakla??yor iken, kullanmal?y?m bunu” dedi. Uçak fobim var. Bugüne dek birçok yurtd??? seyahatini bu sebepten ertelemek zorunda kald?m.. San?r?m seyahat engelli olmam?, Ercüment Bey size bu ?ekilde aksettirmi?..” dedi.

  Aç?klamalar? do?rultusunda ?a?k?nl???m? gizleyemedim. Tabii bu arada torpilli oldu?u da ortaya ç?km??t?. ‘Afiyet olsun’ diyerek yan?ndan kalkt?m, sigara içmek maksad?yla balkona yürüdüm. O esnada gözüm sandalyenin üzerinde bulunan gazeteye ili?ti. Cabir’in her sabah ofise gelirken ald???, içeri?ini genellikle ç?plak hatun fotolar?n?n olu?turdu?u türden bir gazeteydi. Ve lakin tarihine bakt???mda ise; 1Nisan 2006 yaz?yordu. Ercüment Bey’in seyahat engelini bu denli güzel bir ?akaya dönü?türebilece?i, akl?m?n ucundan bile geçmezdi..

  

Biri Vitrin Silsin 

 

Kalk oturma ne olur, i?imiz çok nas?l pineklersin ?
Pazar günü yay?lmak yok, temizlik biter mi dersin ?
Ba?kalar? silmez, görmez o tozlu bölgeleri,
Al eline vileda dixi koy, belirle silinecek kö?eleri.

 

Her yer tozlu le? kararm??,
Vitrini örümcek ba?lam??,
Lavabo kenarlar? hep sararm??,
?imdi temizlik zaman?.

 

Biri vitrin silsin, o da sensin,
Çin porseleni k?rm?? olsan da..
Kim y?kar bula??k, bu mutfakta,
Ben y?kasam leke kal?r tabakta..

 

Orijinal: Ferhat Göçer - Biri Bana Gelsin


 

Yorumlar (0)Add Comment


busy