21.09.2019

 

Sevgili Kaan, gönderdi?in i?lerde en çok, gösterdi?in özeni, titizli?i ve temizli?i be?endim.. Bu biraz da insan?n hem kendi yapt??? i?e olan sayg?s?n?, hem de onlara bakacak insanlara kar?? meslek ahlak?n? da yans?t?yor.. Hemen bu vesileyle, k?z?m sana söylüyorum, gelinim sen anla k?sm?na geçeyim.. Bana gönderilen her karikatürü buralarda de?erlendirip yay?nlamak isterim ama ne yaz?k ki her arkada? için bu mümkün olam?yor.. Hem, gerçekten çok yo?un olan zaman?mdan çal?p, yard?mc? olabilmek ad?na bunu yap?yorum, hem de belki genç çizer arkada?lar birbirlerini tan?r ve onlar?n çal??malar?ndan kendilerine ait dersler de ç?kart?rlar diye dü?ünüyorum.. Ancak buradan duyuruyorum.. Son derece özensiz, çala kalem karalanm??, kur?un kalem izleri bile silinmeden gönderilmi? çizimleri maalesef yay?nlayam?yorum.. Ayn? ?ekilde, her ne kadar karikatür çizmeyi çok sevseler bile, henüz yolun çok ba??nda olan, gelecek için fikir vermeyen ve çok acemi çizgilere de yer veremiyorum… Bu arkada?lar?m zaten, buraya yaz?lm?? çizilmi? bir sürü karikatürden ve yorumdan gerekli ç?kar?mlar? al?p, kendilerini geli?tireceklerdir…
Kaan’a gelirsek… Çizgiler çok özenli ve temiz olmas?na ra?men a??r? ince… Kontürleri ve gerekli yerleri kal?n çizerek karikatürlere biraz hareket ve derinlik sa?lamak gerekiyor.. Ayr?ca tek karikatür kompozisyonunu çizgi roman karesi gibi de?il de daha bütün dü?ünmek gerekiyor. Yani ne?.. Çizgi romanda kimi karelerdeki figürleri yar?m çizebilirsiniz, ama tek karikatürde mümkün oldu?u kadar ana tipleri yar?m çizmemeye çal??mal?s?n?z… Koyunlu karikatürde, koyunlar?n tamam?n? (bütün vücutlar?n?) bir mekan içinde görmek daha uygun olurdu… Onun d???nda, çizgi, desen tekni?i, perspektif kullan?m? ve detayland?rmalar hiç fena de?il… Tabii ki ?imdilik.. Daha da iyi olacakt?r.. Ayr?ca son olarak, insan figürlerini bazen fazla deforme ediyorsun ve bu da alg?lamakta güçlük ç?kar?yor.. H?rs?zl? karikatürdeki, h?rs?z gibi.. Ayr?ca bir h?rs?z nas?l giyinir, kar ba?l??? nas?l olur gibi ayr?nt?lara bundan sonra eminim daha dikkat ederek çizeceksin..
Kolay gelsin..

 

Yorumlar (1)Add Comment
...
yazan: Ali Efe, Ocak 29, 2009
Ben de B Tak?m?'ndan?m,Asl?nda yorum yapmak haddime de?il ama ,yine de görü?lerimi belirtmek istedim smilies/smiley.gif
Espriler Biraz Daha ?yi olabilir bence,ama çizginiz oturmu? ve fazlas?yla güzel..Karikatüre çok uygun smilies/smiley.gif


busy