21.09.2019

 
 
 
 
 
 
 

Çizgilerde belirgin bir komik duygusu ve ifade zenginli?i var. Bunu sevdim… ?fade zenginli?i derken en az?ndan bu potansiyel var.. Ço?u karikatürde insanlar?n ifadeleri birbirine benzemi? ve de?i?ik duygu durumlar?nda genellikle benzer ifadeler kullan?lm??.. Bir örnek vermek gerekirse.. Tuvaletçiyi protesto eden adam?n surat?n?n öfkeli ve ba??r?yor gibi olmas? yanl??… Oysa bu durumda, esprideki gibi “aha ?imdi z?çt?k” duygusu yans?sayd? daha gülebilirdik bu karikatüre.. Hafiften s?r?tmaya çal???yor, ka?lar çat?k de?il inik, gibi..
Konu?ma balonlar?nda da bu duygu kendisini hissettiriyor… Kimi zaman, günün modas?na uygun olarak çok uzun laflar olsa da mizah duygusu var.. Hemen yeri gelmi?ken… Balonlu karikatürlerde, konu?ma balonlar? da karikatürün genel kompozisyonuna dahil unsurlard?r.. Karikatürü özenle çizip, balonlara özen göstermemek olmaz… Yamuk yumuk, her bo?lu?a balon yerle?tirmek ve hatta figürlerin üzerini balonlarla kapatmak, i?i birden amatörle?tirir ve dikkat da??t?r. Bu yüzden balonlar? da mümkün oldu?u kadar düzgün çizmek ve grafik dengeyi bozmamak gerekir… Bütün arkada?lar?m ?unu hiçbir zaman unutmas?nlar ki, karikatür asl?nda bir çizgi sanat?d?r… Komik yaz?lar yazmak için de?il, çizgiyle bir ?ey anlatmak için karikatür çizeriz.. Yaz?lar ve konu?malar, sadece çizgiye hizmet etmelidir, çizgiyi kapatmak ya da zay?flatmak için de?il.. Çizgi ve dil birbirini tamamlamal?d?r…
Sevgili Süleyman, bilgisayar çizimi konusunda hayli deneyimli oldu?un anla??l?yor.. Ayn? ?ekilde foto?op renklendirmesini de çok ustaca yap?yorsun.. Bu iyi bir ?ey.. Ancak senin de mailinde yazd???n gibi art?k ka??t ve kaleme geçmenin zaman?d?r… Bilgisayar çizgisi, bu tür komik ve ayr?nt?l? karikatürlerde tekni?i zay?flatabiliyor.. Örne?in sende oldu?u gibi çizgiler titrek ve tekdüze olabiliyor… Ve tabii ki; birçok bilimkurgu filminde i?lendi?i üzere, ne kadar üstün robotlar yaparsak yapal?m onlara insani duygu veremedi?imiz örne?indeki gibi, bilgisayarda çizmek, el eme?inin yerini tutam?yor… Elle çizip bitirdikten sonra bilgisayar deste?i almak en güzeli… Rötu?lamak, renklemek vs gibi…
Son olarak, karikatürlerini genel olarak be?endim.. ?nsan vücutlar? ve ifadelerdeki kimi yetersizlikler eminim ki elle çal??maya ba?lad?ktan sonra giderilecek… Yüz ifadesi gibi vücut diline, hareketlere de çal???rsan k?sa zamanda çok daha ustala?acak gibi görünüyor..
Sevgiler..

Yorumlar (2)Add Comment
...
yazan: ibo, Eylül 13, 2009
çizimler renklendirmler ve espriler süpercan ustan?n dediklerine kulak verirsen ifadeler konusunda çok iyi yerlere gelebilirsin
...
yazan: Ça?da? Kemalo?lu, Şubat 15, 2009
Çok güzel çizimler...Renklendirmelerinde bi harikasmilies/grin.gif


busy