21.09.2019

Olcay Ku?

 

Olcay çizimlerin gerçekten usta i?i.. diyece?im fazla bi?ey yok.. Desen, resim bilgisi, teknik çok iyi.. As?l iyi olan?, bile?in çok k?vrak ve çizgilerin kimi zaman kar???k gibi görünmesine ra?men ak?c? ve rahat… Desen tekni?i iyi oldu?u için kulland???n tarama ve gölgeler ne kadar çalakalem gibi görünse de asl?nda genel resme hizmet ediyor ve bütünü bozmuyor.. Di?er arkada?lara da söylemek istedi?im bu zaten.. Taramalar, e?er al???k de?ilseniz ya da belli bi ustal??a eri?memi?seniz karalamalar gibi görünüyor ve çizimi çamurla?t?r?yor. Bu yüzden çizgi geli?ene kadar sadece gereksizlerini de?il, hiç tarama kullanmamak en iyisidir…
Karakterler biraz bat?l? çizgilere benzese de hiçbir sak?ncas? yok, bu haliyle farkl? ve etkileyci bir atmosfere sahipler.. Bununla beraber so?uk gibi duruyorlar ama tiplerin ifadeleri uygun çizildi?i için farkl? bir komiklik de ta??yorlar.. Çizgi konusunda sen zaten ?u anda bile profesyonel yay?nlarda yer alabilecek durumdas?n.. Bundan sonras? sadece, çal??arak daha da geli?tirmek, de?i?ik biçim denemeleri yapmak olacakt?r…
Esprilere gelince.. Bu güzel çizgilere pek de fazla uymayan bir espri anlay??? üzerine gitmi?sin gibi geldi.. Örnek vermek gerekirse, karakterlerin yanl?? rolde oynayan yetenekli oyuncular gibiler.. Bu tipler ve atmosferle uyum sa?layacak bir espri anlat?m? bulman gerekiyor.. Gönderdi?in esprilerden baz?s? zay?f, baz?s? ise güçlü olmas?na ra?men çizgiyle kimyalar? tutmuyor sanki.. Benim kafam? kurcalayan yaln?zca bu oldu.. Çizgi hakk?nda konu?mak her zaman daha kolayd?r, çünkü belli teknikleri vard?r.. Ama espri üzerine fazla bir ?ey tavsiye etmek çok zordur… Espri bulmak tamamen içsel ve ki?iye özel bir durumdur ve de fazla matemati?i yoktur.. Mant?ktan çok, duygusal zekayla ilgili bir?eydir. Zaten Freud’un bile, espri yapabilmek üzerine koca bir kitap yazmas?n?n nedeni de budur…
O yüzden diyorum ki.. Çizgilerin tamamd?r.. Ben çok be?endim. Ukalal?k taslamak istemem, zaten çal??t?kça daha da geli?ecek… Bu çizgilere uygun mizah ve espri anlay???n? ise biraz derin dü?enerek bulacak olan sensin.. Bulabilece?in konusunda garanti veremem elbette ama zaman içinde bu senkronu yakalama ihtimalin güçlü gibi görünüyor…

Yorumlar (1)Add Comment
...
yazan: ismail, Nisan 20, 2009
smilies/cheesy.gif güzellermi? eline sa?l?ksmilies/cheesy.gif


busy