21.09.2019

Kamuran 

Sevgili Kamuran, öncelikle blog adresini vereyim. Bana yazd???n gibi karikatürlerini blog’undan ald?m.. Daha fazlas?n? görmek iseyenler, senin mavralar.blogspot.com adresini ziyaret edip bakabilirler..
Karikatürlerini ve de karikatürü kullanma amac?n? çok sevdim. 23 ya??nda bir genç olarak dünya meselelerine, politikaya, insan?n yaratt??? sorunlara kafa yorman ve bunlar? karikatürlerinle ifade etmen çok güzel. Eline akl?na sa?l?k… Ayr?ca mizah gücü aç?s?ndan da çok iyi buldum. Politik ve sosyolojik ele?tiriler bir yana, komik espriler de bulabildi?in aç?k… Özellikle Çald?ran sava?? karikatürüne çok güldüm…
Hemen yeri gelmi?ken, benim de kullanmay? sevdi?im ve ‘ak?l fikir karikatürleri’ ad?n? koydu?um, bu kelimeye dayal? espriler konusundaki dü?üncemi yazay?m.. Yorum yazan bir arkada??m, “can barslan’?n kelime esprilerini pek sevmesem de..” gibi bir cümle kurmu?tu. Oradan hareketle, kelime esprilerimin tarihinden bahsedeyim… Bu tarz? tabii ki ben icat etmedim. Benden önce de vard?. Ki, seneler önce Limon Dergisinde sözcük oyunu karikatürleri çizmeye ba?lad???mda, bunlar?n ba?l??? “kötü espriler” idi… Bu tür karikatürlerin genelde kolay akla gelen, kötü espriler oldu?unu zaten kabul ediyordum. Ancak biraz daha dü?ünüp, farkl?s?n? bulmaya çal??t???mda farkettim ki, bu kelime esprilerinin bile iyisini, daha zekice olanlar?n?n bulunmas? mümkün… ??i, basitten biraz daha komplekse getirdi?inizde kelimelerle oynayarak sinir bozucu varyasyonlar yakalayabiliyorsunuz… O yüzden ben kendi ad?ma, iyi kelime esprilerini seviyorum, sinir bozucu buluyorum ve gülüyorum.. Kald? ki ak?l fikir karikatürleri ve kelime oyunlar? benim bütün mizah anlay???m? olu?turmuyor… Denedi?im onlarca tarzdan sadece bir tanesi..
Bu aç?klamadan sonra Çald?ran Sava?? karikatürüne bir kez daha gülüyorum ...
Ancak tüm bunlar?n ard?ndan, Kamuran’?n karikatürleri tamamen sorunsuz anlam? da ç?kmamal?… Tabii ki bana göre baz? eksikler var… Çizgilerin netli?ini, sadeli?ini ve renklendirme tekni?ini be?endim…Ancak gerçek anlamda ustal??a ve k?vrakl??a eri?mesi için bi g?d?m çal??maya daha ihtiyaç var… Naifli?ini ve duygusunu kaybetmeden, tekni?inin de geli?ece?ine eminim.. Son bir ?ey.. Mümkün oldu?u kadar yaz? balonlar?yla insanlar?n üzerini kapatmamaya çal??.. sevgiler..

 
Yorumlar (3)Add Comment
...
yazan: kamuran, Mayıs 17, 2009
ele?tirileriniz için sa? olun.
renklendirmeleri "gimp" ile yap?yorum.
...
yazan: Ça?da? Kemalo?lu, Ocak 06, 2009
Çok güzel çizimler espirilerde öyle ! nas?l renklendiriyorsun ?smilies/grin.gif
...
yazan: qLycerine, Ocak 03, 2009
baz? çizgilerin Sefer Selviye çok benzemi?


busy