21.09.2019

Murat Cakular

 

 

Murat, ?u an için fazla cesur çiziyorsun… Herkese cesur çiz deyip dururken bu da neyin nesi dersen.. Ki diyebilirsin, taramalar?ndan bahsediyorum.. “Gereksiz taramalardan kaç?n” laf? eminim ki ku?aktan ku?a?a geçmi?tir. Bu laf, eski G?rg?r Dergisi ve O?uz Abi’den bu yana nerdeyse bir atasözü gibi olmu?tur ama çok da do?rudur… Çizgilerde belli bir ustal??a eri?meden gölgelendirme, koyula?t?rma, tarama yapmak çok risklidir. Çizginin kolayca çamurla?ma ihtimali do?ar ki, senin baz? karikatürlerinde bu do?mu? bile. O nedenle çizimlerini tek çizgilerle, sade ve tarama yapmadan çal???rsan bu a?amada çok daha do?ru olur. Kald? ki tarama yapmak, eski siyah beyaz karikatür döneminde daha önemliydi. Baz? figürleri birbirinden ay?rmak, ???k ve gölge vermek amac?yla o zamanlar yap?l?yordu. Ama tabi ne bilgisayar vard? ne photoshop ne de fazla renk… ?imdiyse çizdi?imiz karikatürleri bilgisayar ortam?na aktar?p, rahatça renklendirebiliyoruz, gölge verebiliyoruz. O yüzden, özellikle de günümüzde tarama yapman?n çok da fazla gere?i kalmam??t?r. Tabii ki çizgi ve desen tekni?inin geli?mesi için siyah beyaz, gölgeli çal??malar yapmak, bu yöntemleri ö?renmek ve el becerisini geli?tirmek aç?s?ndan çok gereklidir. Bunlar? bilmek ve al??mak laz?md?r ama her zaman kullanmak için de fazla neden yoktur art?k…
Daha önceden di?er arkada?lar?n yorumlar?nda da belirtti?im desen bilgisi ve ustal??? senin çizimlerinde fena de?il. Özellikle serbest çal??malar?nda… Bir ölçüde i?leklik ve k?vrakl?k var.. Ancak karikatür çizerken, resim tekni?ini bir tarafa b?rakmak gerekir. Resim çizgisi hem karikatürün ruhunu vermez hem de önemli ayr?nt?lar? örter… Kimi esprilerin komik, ama çizgideki ayr?nt?lar? da sak?n atlama… Karikatür tad? oldu?u söylenebilir ama fazla “çala kalem” çizilmi? gibi duruyorlar… Misal, Facebook dedesi karikatüründe dedenin yatt??? ?ey gibi.. Aç?l?r koltuk mu, yatak m?, çek-yat m?, net olarak görmemiz gerekir. Yere uzanan kollar?nda el yok mu, vs gibi ayr?nt?lar… Çünkü karikatür okurlar? çok uyan?kt?r, karambole getirip onlar? kand?ramay?z. Eksik ya da yanl?? çizilen her?eyi an?nda görürler…

Yorumlar (2)Add Comment
...
yazan: ?afak Burak Çevikba?, Mayıs 18, 2009
San?r?m onlar dedenin kollar? de?il yorgan?n kat yeri smilies/smiley.gif
...
yazan: Ça?da? Kemalo?lu, Ocak 01, 2009
Tabi ben Can Abi'nin dediklerine pek kat?lm?yorum.Bu belki birçok okur için geçerli olabilir fakat ben geli?i güzel çizilen çizgiler uygun yerlere yerle?tirildi?inde güzel bir hava katt???na inan?yorum.Çizimlerin ho? , ba?ar?lar.


busy