21.09.2019

Emre Y?ld?z

 

Sevgili Emre, karikatürlerin ?u anda araf’ta duruyor… Yani ne?. ?ki arada bir derede, ne orada ne burada, tam e?ikte… Belli bir mesafe katetmi?sin. Ancak bir hamle daha gerekiyor… Bu hamlenin anlam? da daha çok çal??mak tabii ki.. Özellikle insan figürlerin acemilikle ustal?k aras?nda bir yerde… Tiplemelerini biraz daha sadele?tirmen ve biraz daha sevimli hale getirmen gerekiyor… Vücut, anatomi, duru? ve hareket çal??mal?s?n.. Kafalar, omuzlar?n üzerinde biraz rahats?z gibi duruyor. Bu karakterler k?sa süre sonra boyun ve s?rt a?r?s?ndan geberirler, sana söyliyim.. Söyle onlara daha cesurca, daha rahat ve k?vrak dursunlar. Bu halleriyle rol yapmak için kendilerini kasan acemi oyunculara benziyorlar… Bu yüzden onlara, bol bol yeni hareket ve yeni duru? biçimleri ö?retmelisin.. Ancak bu dediklerim seni ürkütmesin. Ayn? h?zla çal??maya ve denemeye devam edersen çizgilerin çok daha ustala?acakt?r..
Esprilerine gelince. Onlarda biraz daha s?k?nt? var. Tabii ki her genç çizer gibi bol balon ve bitmek bilmeyen diyalog rüzgar?na sen de kendini kapt?rm??s?n. Bunlara kar?? de?ilim ama tabii ki iyisi ve komi?ini bulmak gerekir… Espri zay?f olunca sadece balonlardan medet ummak gibi bir tehlike var. Birçok genç çizer arkada??m da bu hataya ve kolayc?l??a dü?üyorlar.. Ben öyle laflar yazay?m ki, birine gülmezlerse di?erine gülerler gibi bir ?artlanma, giderek karikatürün mant???ndan, tek ve vurucu espriyi yakalama format?ndan bizi uzakla?t?r?yor. Karikatür diye çizdi?imiz ?ey, çizgiyi sadece basit bir araç haline getirip, bir f?kran?n ya da skecin balonla?t?r?lm?? haline dönü?üyor.. Dedi?im gibi, bu biçime de asla kar?? de?ilim. Sonuçta hepsi yeni aray??lar, deneysel çal??malard?r… Ancak bunlar?n da en komi?ini ve en sinir bozucusunu yakalamak her zaman da kolay olmuyor… O yüzden ilk önce temelden ba?lamal?, çizgiyle anlat?lan tek ve net espriler bulmaya çal???lmal?d?r… Seneler önce O?uz Aral ustan?n verdi?i karikatür derslerinden akl?mda kalan ?u önemli kural? hat?rlad?m… Derdi ki; bir karikatürde çizgi ve balon birbirini tamamlamal?d?r… Çizgiyi kapat?p sadece balonu okudu?umuzda, ya da balonu kapat?p sadece çizime bakt???m?zda espriyi anlamamal?y?z… Ancak ikisi bir araya gelince karikatür olu?mal?d?r… Yaz?l? (balonlu) karikatürle u?ra?an arkada?lar?m bu kurala elden geldi?ince dikkat etsinler derim. Tamam?nda böyle olacak de?il ama yine de gözden kaç?rmamal? …
Bu anlamda, senin karikatürlerinden en sevdi?im Alien’li olan?yd?. Ancak, bu karikatürü tekrar çizip göndermeni isteyece?im. Alien han?m’?n çizimlerini bulup onlara bakarak daha alien gibi alien yap oraya… Elele tutu?malar?ndaki s?k?nt?y? da daha çok deneyerek gidermen gerekiyor… Ve tabi oraya buraya yapt???n karalamalar? da bi dahaki sefere yapma… Kolay gelsin…

 
Yorumlar (0)Add Comment


busy