21.09.2019

Birçok genç arkada??m yaz?yor, soruyor. Karikatür tarihinin bilinen o en eski sorusu… “Abi, neyle çizicez, nas?l çizicez?..”
Karikatür hakk?nda laflay?p, yorumlar yaparken, bu en temel sohbeti tabii ki atlamak olmaz. Zaten akl?mdayd? ama biraz uygun bir zaman bekliyordum… Dilim döndü?ünce anlatmaya çal??ay?m… Ayaklar?m?z?n üzerinde dikilmeye ba?lad???m?z ilk ça?lardan beri insanlar çiziyorlar. Bunun için onlara sivri bir ta? parças? ile düzgünce bir ma?ara duvar? yetmi?… Yani, çizmek çok kar???k ve çok pahal? bir ?ey de?il. Zor olan, bu yetene?i ke?fetmek, üzerine gitmek ve sab?rla çal??mak…
Bu mesaj? çakt?ktan sonra, gelelim ticari ve teknik detaylara…
Karikatürü profesyonel meslek olarak yapan ustalar?n en çok ve en yayg?n olarak kulland??? malzeme listesi ve çizim tekni?i ile ba?layal?m… Tabii ki tek do?ru bu de?ildir ama i?i bilenlerin nas?l çal??t???n? bilmek gerekir… Bu s?rlar? aç?klad???m için belki beni fazla ya?atmazlar ama olsun…
-?yi kalite bir kur?un kalem.. (ne fazla sert ne de fazla yumu?ak olmal?. Tercihan H ya da HB)
-?yi kalite bir silgi… (tercihan mumlu dedi?imiz ve fazla at?k b?rakmayan?ndan) (tercihan da neslihan gibi bi?eymi? bu arada)
-?yi kalite resim ka??d?… (biz bu alemdekiler için bu resim ka??d?n?n ad? ?öhler’dir… ?öhler asl?nda bir marka olup bütün büyük k?rtasiyecilerde bulunur.. Bu resim ka??d?n? kullanmam?zdaki amaç, kur?un kalemin y?prat?c? etkisinden zarar görmemesi ve soyulmamas?, ayr?ca çini mürekkeple üstünden geçerken de mürekkebi da??tmamas?d?r..)
-?yi kalite siyah bir çini mürekkebi… (marka vermiyorum, k?rtasiyeci abi bilir..)
-Ve tarama ucu…

Tarama ucu dedi?imiz ?ey, i?in en alengirli, en me?akkatli, en b?kt?r?c? ve bulunmas? en zor olan taraf?d?r. Üstünde horoz resmi olan ve haliyle bizim de horoz marka dedi?imiz bu uçlardan nas?l ve nerde bulursunuz bilmiyorum.. Özellikle ?stanbul d???nda ya?ayan arkada?lar için zor olabilir… ?stanbul’da ise ben Ca?alo?lu’nda birkaç k?rtasiyecide buluyorum…
Tarama ucuna daha sonra gelmek üzere çizmeye ba?layal?m art?k…

Resim ka??d?m?z?, uygun ölçülerde kestikten sonra (ki burada boyut tamamen sizin kafan?za göredir.. Ne poster kadar büyük, ne de pul kadar küçük olmal?d?r. A4 boyutu iyidir) kur?un kalemle karikatürümüzü buna oturtmaya ba?l?yoruz… Espriye göre, figürlerin yeri, arka plan, ayr?nt? nesneler vs gibi çizgileri, rahat ve anla??l?r bir kompozisyon içinde çiziyoruz… Çiziyoruz derken, haliyle ??ppadanak diye geçiveren bir süreden bahsetmiyorum… Özellikle yeni ba?layan, ba?lay?p da daralan, ilerlemeye çal??an arkada?lar için gayet s?k?nt?l? ama keyifli de bir zamand?r bu… Silerek bozarak, ?k?n?p s?k?narak, çizip tekrar silerek, oflay?p puflayarak, arada be? bardak çay götürerek kur?un kalem çizimi bitiriyoruz… Bu sonucu kendimizin de be?enip ikna olmam?z gerekiyor… Çizmekte zorland???m?z nesneleri, figürleri ve hareketleri tabii ki biryerlerden bakarak çizmemiz çok normaldir… (Ben bile bu ya??mda, mesela bir su samuru hayvan? çizeceksem, google resimlerden su samuru arat?p bak?yorum, ne menem bi?eymi? diye…)

Resim ka??d?n?n üzerinde art?k kur?un kalemle çizilmi?, balonlar?n yerleri belirlenerek yuvarlaklar? at?lm?? bir karikatürümüz var… Bundan sonra yap?lacak ?ey, kur?unkalem çizgilerin üzerinden mürekkeple geçmeye ba?lamakt?r…

??te tam bu noktada, tarama ucu devreye giriyor.. Filmin en ac?kl? yeri gibi… Tarama ucu dedi?imiz bit kadar bi?ey oldu?u için haliyle onu elimizle tutmak yerine “tarama sap?” denilen arkada??m?za takmam?z gerekiyor…

Tarama sap?m?z yoksa, içini ç?kartt???m?z dandik plastik bir tükenmez kalemin ucunu yakarak yumu?at?yoruz ve tarama ucunun dip taraf?n? bu yumu?am?? plasti?e geçirerek düzgünce tutturuyoruz. 30 saniye sonra plastik so?udu?unda ta? gibi bir tarama kalemimiz oluyor… Tarama ucunu, mürekkepe ban?yoruz ve çizgilerin üzerinden geçmeye ba?l?yoruz… Uçtaki mürekkep bir süre sonra bitecektir, panik yapm?yoruz… Tekrar banarak devam ediyoruz.. Taa ki karikatürü bitirene kadar…

Mürekkepler iyice kuruduktan sonra, altta kalan kur?un kalem izlerini siliyoruz… Balonlar? da yazd?ktan sonra servise haz?r hale getiriyoruz… Balon yazma konusunu ileriye b?rakmadan hemen burada bitirelim… Tarama ucunu balon yazmak için kullanmay? hiç önermem, zor oluyor.. Bunu iyi kalite, keçe uçlu ve 0,5 – 0,7 – 1 vs gibi çe?itli kal?nl?klarda kalemlerle karikatür boyutuna uygun olarak yazabiliriz… Tabii ki büyük harfle ve okunakl? olarak…

Tarama ucu… Korkulu rüya

Karikatüristlerin bu ucu kullanmalar?ndaki ana neden, parmak ve bilek hareketleriyle inceli kal?nl? çizebilmelerindendir.. Tarama ucu denilen ?ey, biraz bast?r?rsan?z kal?n, bast?rmadan çizerseniz ince çizgiler sa?lar…Bu da karikatürümüzü tekdüzelikten kurtar?p hareket verir. Misal, surat detaylar? ve saçlar ince çizilir, omuz, s?rt, bacak kontürleri ise bast?rarak daha kal?n çizilir… Ayr?ca tarama ucunu kontrol ederek, bir çizgiye kal?n ba?lay?p ince, ya da ince ba?lay?p kal?n bitirebilirsiniz.. Ayn? ?ekilde sadece tarama ucu kullanarak, öndeki figürleri daha kal?n ve belirgin, arka planlar? ise ince çizmek mümkündür… Yani bu karde?imizin tek numaras?, k?l gibi ince de çizebilmektedir, odun kömürü gibi kal?n da… Bir de s?r vereyim. Tarama ucunun karikatüristlerin hayat?ndaki önemli ve vazgeçilmez ayr?nt?lar?ndan biri de çizerken ç?kard??? c?z?rt?lard?r… Resim ka??d? üzerinde dola??p dönerken ç?kan ç?t?rt? ve c?z?rt?lar bir müzik gibi gelir kula?a… Tarama ucu kullanmad???m?z zaman, sizlerden gelen ço?u karikatürde oldu?u gibi ya bilgisayar program?n?n ya da ba?ka kalemlerin sabit kal?nl?ktaki çizgilerine muhtaç kal?r?z… Bütün bir karikatürü tek kal?nl?kta çizgiyle çizmek de monoton, tats?z ve hareketsiz görünmesine yol açar…

Bu nedenle karikatür çizmeye giri?en tüm arkada?lar?n hiç de?ilse bir tarama ucu edinip bununla çizmeyi denemesini öneririm… Ancak, tarama ucunu kullanmak ve bu konuda ustala?mak hayli bir zaman da gerektirir.. Bir anlamda ney üflemek gibi… Uzun süre üflersiniz üflersiniz ses ç?karamazs?n?z ama giderek i?in tekni?ini kapars?n?z… Tarama ucuyla karikatür çizmeden önce oldukça fazla al??t?rma ve deneme yapmak gerekir…Ancak bu sizin umudunuzu k?rmas?n.. Ba?ta da dedi?im gibi tek do?ru bu de?ildir… Tarama ucu bulamayabilirsiniz, ya da bulursunuz ama gerekli sabr? veremeyebilirsiniz…

Biz karikatürcüler sab?rs?z insanlar?zd?r.. Bu durumda, siyah çizen ve kendinize en uygun kalem de kullan?labilir.. Benim ilk andaki tavsiyem, az önce balon yazmakta kulland???n?z iyi cins ve inceli kal?nl? keçe uçlu kalemlerdir… Detaylar? ve ince çizilmesi gereken yerleri ince kalemle, kal?n olacak yerleri de kal?n uçlu kalemle çizerek tarama ucunun sa?lad??? hareketi ve de?i?kenli?i bir nebze de olsa vermek mümkündür…
Bütün bu malzemeler ve teknikler bir yana, en gerekli malzeme tabii ki siz kendinizsiniz.. Çal??ma, özen ve estetik kayg?s?n? yetenekle birle?tirdikten sonra di?er malzemeler solda s?f?r kal?r…

 
Yorumlar (13)Add Comment
...
yazan: eren, Mart 15, 2010
izmirde horoz trma ucu bulabileceim bi yer bilen var m?
k?rtasiyecilerin ço?u tarama ucunun noldunu bile bilmiyo
...
yazan: bayram karayalç?n, Mart 04, 2010
Abi büyüksün,verdigin tüyolar dimag?m? açt?.Ben bu gazla dalar?m mevzuya...
...
yazan: Engin K?z?lcan, Temmuz 01, 2009
çok sa?ol can abi ya, çok iyi oldu bu yaz?n ama çok zor tarama ucu bulmas? ya, ben de ankarada oturuyorum kime sorsam tarama ucu diye yaz? için olan diviti veriyorlar. smilies/sad.gif
...
yazan: Mustafa, Mayıs 14, 2009
Verdi?iniz bilgiler için çok te?ekkürler.
...
yazan: yakup eryalç?n, Mart 30, 2009
abi bu sohbet çok iyi oldu da bir d boyamay? anlatabilirseniz çok sevinece?iz.
...
yazan: ömer f.d., Ocak 08, 2009
evet bir de bilgisayarda de?il de elde renklendirmek için ne gerekir onlar? da yazarsan?z çok iyi olur, te?ekkürler.
...
yazan: serhat a??k , Ocak 04, 2009
ya can abi bi de renklendirme için ?öle güzel bi kaç ipucu versen ne güzel olur biliyo musun?bi de bu i?in dersini aalabilece?imiz ist da mekanlar var m? ?smilies/wink.gif
...
yazan: Göktu? Aydo?du, Ocak 04, 2009
Can abi her?eyi anlad?mda renklendirmeyi nas?l halledicez _?_
...
yazan: Göktu? Aydo?du, Ocak 01, 2009
çok saol abi böylece karakalem dandik karikatürlerimi tekrar de?erlendirebilicem ,gerçi adanada bulabilirmiyim bu malzemelri ama bak?caz art?k...smilies/cry.gifsmilies/cool.gif
...
yazan: Ça?da? Kemalo?lu, Ocak 01, 2009
evet bende bunlar? ara?t?r?yordum te?ekkürler Can Barslan hemen bi tarama ucu bulmal?y?m smilies/wink.gif
...
yazan: kaan çoban, Aralık 26, 2008
cok tesekurler boyle bi yaz? icin.ama tarama ucunu bulabilsem hemen alcam ,ama bulam?yorm....
...
yazan: yasin durat, Aralık 25, 2008
böyle temel bi sohbete ihtiyac vardi sagolun
...
yazan: murat cakular, Aralık 23, 2008
eyvallah hocam y?lmak yok. Ay?rd???n?z vakit için te?ekkürler verdi?iniz ö?ütler için de tabii göndermeye devam...


busy